Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 – Systemy oddymiania klatek schodowych Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
Data dodania: 13.01.2017

W dniu wczorajszym 12 stycznia 2016 r. podczas Konferencji firmy Smay w Warszawie miała miejsce premiera wytycznych – CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych oraz najnowszych systemów SMAY służących bezpieczeństwu ludzi podczas pożaru : „Zestawy do Odprowadzania Dymu i Ciepła typu ZODIC – G (system grawitacyjny) i ZODIC – M (system z nawiewem mechanicznym).

 

 

Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 to wynik pracy podjętej przez CNBOP-PIB wspólnie z Partnerami zewnętrznymi, występującymi w niniejszych wytycznych w roli Ekspertów CNBOP-PIB. Źródłem wiedzy stanowiącej podstawę wymagań sformułowanych w niniejszych wytycznych były dane statystyczne na temat pożarów w obiektach budowlanych, wyniki krajowych i międzynarodowych prac naukowo-badawczych, w tym wyniki uzyskane w ramach programu badawczego „Bezpieczna ewakuacja”, oraz doświadczenia własne autorów wynikające z realizowanych dotychczas różnorodnych przedsięwzięć o charakterze koncepcyjno-projektowym, wykonawczym, normalizacyjnym lub eksperckim w przedmiotowym obszarze.

 


Wytyczne zawierają opis zalecanych konfiguracji urządzeń, w powiązaniu z układem architektury wewnętrznej obiektu. Przedstawiają cel i sposób działania systemu oddymiania klatki schodowej, definiują rolę wszystkich jego elementów oraz wzajemną ich współzależność, określają parametry elementów wykonawczych systemu oraz przedstawiają procedury i dokumenty niezbędne do odbioru, właściwego nadzoru i konserwacji instalacji. Zalecenia wytycznych dotyczą wszystkich uczestników procesu projektowania, wykonania i nadzoru nad stanem instalacji.

 

Przedmiotem wytycznych są systemy oddymiania klatek schodowych w budynkach, w których ich zastosowanie jest wymagane przez przepisy techniczno-budowlane. Wobec dużego zróżnicowania konstrukcji i układu klatek schodowych spotykanych w budownictwie zakres stosowania wytycznych doprecyzowany został w dalszych rozdziałach. W innych budynkach projektowanie i wykonanie systemu oddymiania zgodnie z niniejszymi wytycznymi może być realizowane, pod warunkiem potwierdzenia skuteczności przyjętych rozwiązań za pomocą analiz numerycznych i testów dymowych.

 


Zabezpieczenie przed zadymieniem i oddymianie poziomych dróg ewakuacyjnych, nie stanowiących części przestrzeni klatek schodowych, pozostaje poza zakresem rozwiązań opisanych w niniejszych wytycznych.

 


System oddymiania klatek schodowych nie stanowi instalacji oddymiania korytarzy przyległych do klatki schodowej. Oddymianie szybów windowych wydzielonych z przestrzeni klatki schodowej nie jest róweniż objęte zakresem przedmiotowych wytycznych.

 

Zakres wytycznych:

  • Wymaganie oddymiania klatek schodowych;
  • Założenia do scenariuszy pożarowych dla budynków wyposażonych w systemy oddymiania klatek schodowych;
  • Czynniki wpływające na efektywność systemów oddymiania klatki schodowej;
  • Zasady projektowania systemów oddymiania;
  • Zasady prowadzenia analizy numerycznej dla systemów oddymiania klatek schodowych;
  • Wymagania dla zestawów do odprowadzania dymu i ciepła z klatek schodowych;
  • Zasilanie i okablowanie systemu oddymiania;
  • Testowanie i nadzór nad stanem systemu oddymiania;
  • Zalecenia usprawniające działanie ekip ratowniczych.

 


Zespół autorski:
mgr inż. Marcin Cisek – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ekspert CNBOP-PIB
mgr inż. Tomasz Kiełbasa – CNBOP-PIB
dr inż. Małgorzata Król – Politechnika Śląska, ekspert CNBOP-PIB
dr inż. Grzegorz Kubicki – Politechnika Warszawska, ekspert CNBOP-PIB
mgr inż. Daniel Małozięć – CNBOP-PIB
mgr inż. Grzegorz Mroczko – CNBOP-PIB
dr inż. Dariusz Ratajczak – Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa”, ekspert CNBOP-PIB
mgr inż. Jacek Szczypiorski – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Sosnowcu, ekspert CNBOP-PIB
dr inż. Grzegorz Sztarbała – ARDOR, ekspert CNBOP-PIB
mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka – doktorantka Politechniki Warszawskiej, ekspert CNBOP-PIB

 

 

POBIERZ WYTYCZNE

 

 20170113 Wytyczne CNBOP

 

https://www.cnbop.pl/wydawnictwa/wytyczne/wytyczne_cnbop-pib_w_0003_2016_wyd1_grudzien2016.pdf