Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Certyfikacja personelu i przedsiębiorców. Propozycja krajowego systemu certyfikacji
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wydanie 6/2008  |  Data dodania: 20.06.2008

Ocena i potwierdzanie kompetencji była, jest i będzie istotnym elementem każdej prowadzonej działalności. Dodatkowo staje się ważna w przypadku przesunięcia procesów certyfikacji do obszaru działań regulowanych przepisami prawa. W praktyce gospodarczej i potocznym rozumieniu pojęć i terminologii bardzo często i nieprawidłowo używane są zamiennie terminy wykształcenie, kwalifikacje, kompetencje, a także świadectwa kwalifikacji, patenty czy certyfikaty. Sprzyja temu m.in. niewystarczający stopień wiedzy i świadomości przedsiębiorców, ale także brak przejrzystości, klarowności i uporządkowania działań legislacyjnych i normalizacyjnych. 

    Przygotowywane właśnie krajowe przepisy wdrażające postanowienia zawarte w cyklu rozporządzeń Komisji Europejskiej do rozporządzenia (WE) 842/2006 [1] określą m.in. strukturę i warunki funkcjonowania systemu certyfikacji zapewniającego spełnienie minimalnych wymagań dotyczących certyfikacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 w/w rozporządzenia, w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 [2], bo o nim mowa, ustanawia także warunki wzajemnego uznawania certyfikatów w krajach członkowskich.
    System certyfikacji ma zapewnić zarówno certyfikację personelu wykonującego prace przy urządzeniach zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane, w miejscu eksploatacji tych urządzeń, w wyniku których może powstać wyciek tych gazów, jak również certyfikację przedsiębiorstw prowadzących działalność określoną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 304/2008. Zakres czynności personelu podlegający certyfikacji obejmuje: kontrolę szczelności instalacji, odzysk czynnika, instalowanie urządzeń oraz konserwację i serwisowanie. Dla przedsiębiorstw certyfikacja obejmować będzie prowadzoną przez nie działalność instalacyjną, konserwacyjną i serwisową. Tak więc zarówno personel jak i przedsiębiorstwa prowadzące wyżej wymienioną działalność powinny posiadać stosowne certyfikaty potwierdzające zdolność do prowadzenia takiej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasadniczą rolę w systemie certyfikacji pełnić będą więc jednostki certyfikujące wraz z jednostkami oceniającymi, przy czym nie wykluczone jest, że obie funkcje może spełniać ta sama jednostka przy zachowaniu rozdziału procesów oceny kompetencji i certyfikacji.
    Od kilku miesięcy w branży chłodniczo-klimatyzacyjnej toczy się dyskusja nad kształtem przyszłego systemu certyfikacji. Można jednak odnieść wrażenie, że krajowym uczestnikom dyskusji nt. metod i sposobów oceny kompetencji bardziej chodzi o zabezpieczenie interesów określonych grup branżowych aniżeli o stworzenie systemu zapewniającego bezstronność i niezależność oceny kompetencji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu udziału w tworzeniu i funkcjonowaniu takiego systemu wszystkich zainteresowanych stron. Za oczywiste należałoby uznać jednak wykorzystywanie, przy tworzeniu krajowego systemu certyfikacji, doświadczeń wypływających z wieloletniej działalności jednostek certyfikujących kompetencje personelu i przedsiębiorców świadczących usługi w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji, doświadczeń jednostek szkolących oraz wniosków wypływających z realizacji wdrożonych wcześniej przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania systemów oceny kompetencji, w tym wydawanych świadectw kwalifikacji. Racjonalnym wydaje się także wdrożenie krajowego systemu certyfikacji spełniającego wymagania rozporządzenia (WE) 842/2006 oraz planowanej nowelizacji ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową.
    Poniżej przedstawiono koncepcję takiego systemu gwarantującego spełnienie obecnych i możliwych przyszłych wymagań prawnych, a jednocześnie opartego na doświadczeniach wynikających z działalności akredytowanych jednostek certyfikujących i funkcjonującego w kraju systemu akredytacji jednostek certyfikujących działających w zakresie oceny zgodności [3, 4].
    Podstawowe definicje stosowane w systemie certyfikacji:
Proces certyfikacji – wszystkie działania, łącznie z wnioskowaniem, oceną, decyzją o certyfikacji, nadzorem, ponowieniem certyfikacji, wykorzystywaniem certyfikatów i logo/znaków, przy pomocy których jednostka certyfikująca ustala, że dana osoba/przedsiębiorstwo spełnia wyspecyfikowane wymagania.
Program certyfikacji – określone wymagania certyfikacyjne odnoszące się do wyspecyfikowanych kategorii osób/przedsiębiorstw, w stosunku do których stosuje się te same normy i zasady oraz te same procedury.
Jednostka certyfikująca – jednostka prowadząca działalność certyfikacyjną stosująca wdrożony i utrzymywany system jakości i program certyfikacji uprawniona do wydawania certyfikatów personelowi lub przedsiębiorstwom.
Jednostka oceniająca – jednostka uprawniona do oceny kwalifikacji personelu w odniesieniu do wykonywanych określonych czynności.
System certyfikacji – zbiór procedur i zasobów do prowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z programem certyfikacji, mającego na celu wydanie certyfikatu, łącznie z jego utrzymaniem. (...)

Certyfikacja personelu
(...)

Certyfikacja przedsiębiorców

(...)

Ocena wiedzy i umiejętności personelu

(...)

Komitet ekspertów
(...)

Wnioski
    Propozycja stworzenia Krajowego Systemu Certyfikacji, działającego na zasadach komercyjnych, opartego na akredytowanych jednostkach certyfikujących i autoryzowanych przez te jednostki jednostkach oceniających, posiada szereg istotnych zalet, takich m.in. jak:
● gwarancja bezstronności i niezależności;
● zapewnienie udziału zainteresowanych stron już na poziomie jednostki certyfikującej;
● dostępność, prostota, przejrzystość i łatwość wdrożenia;
● nadzór nad jednostkami certyfikującymi i oceniającymi;
● nadzór nad certyfikatem;
● otwartość na powstawanie nowych jednostek certyfikujących, możliwość rozwoju (nowe programy certyfikacji);
● brak konieczności powołania nowego urzędu centralnego;
● spełnianie wymagań przepisów prawnych UE, norm PN EN;

    Krajowy System Certyfikacji wykorzystujący akredytowane jednostki certyfikujące i autoryzowane jednostki oceniające może być wdrożony do praktyki w stosunkowo krótkim czasie, zapewniając wysoką jakość świadczonych usług w ramach konkurencyjnej działalności jednostek. 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.