Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Czystość przewodów wentylacyjnych - cz. 2. Czystość instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wydanie 10/2008  |  Data dodania: 23.10.2008

w pierwszej części artykułu omówione zostały zagadnienia związane z zapewnieniem czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – m.in.: właściwy dobór i lokalizacja filtrów powietrza, identyfikacja zanieczyszczeń znajdujących się wewnątrz instalacji, oraz ich wpływ na zdrowie ludzi i prace systemu. W tej części natomiast zaprezentowane zostaną wymagania oraz akty prawne dotyczące stanu higienicznego instalacji wentylacyjnych, warunki transportu i składowanie elementów instalacji, wymagania zagraniczne, oraz dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń.

Wymagania podstawowe
    w przedstawionych w roku 2003 wytycznych „Performance Criteria of Buildings for health and Comfort”, opracowanych w ramach pracy grupy roboczej IsIAQ-CIB TG42, zamieszczono następujące, podstawowe wymagania stawiane elementom instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych [14]:
● zastosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych elementy i urządzenia uzdatniające powietrze nie mogą spowodować w nawiewanym powietrzu wzrostu stężenia zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi,
● nie mogą one wydzielać szkodliwych zanieczyszczeń do strumienia nawiewanego powietrza,
● ich czyszczenie musi być łatwe.

Warunki transportu i składowania elementów instalacji
    Na stan higieniczny instalacj i w czasie jej eksploatacj i ma także wpływ ich stan początkowy, tzn. tuż po wykonaniu. Z tego powodu w wytycznych np. fińskich są oddzielnie zdefiniowane dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń dla instalacji nowych oraz dla instalacji użytkowanych. w przypadku nowych instalacji, oddawanych do eksploatacji, utrzymanie czystości jest możliwe, jeśli tylko spełnione zostaną podstawowe, wydawałyby się zdroworozsądkowe, wymagania dotyczące ich transportu i składowania na placu budowy (rys. 2). Wytyczne te są zawarte, np. w normie PN-EN 12097:2007 „wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów” (ang.) lub w dokumencie IsIAQ-CIB [14].

    Zaproponowano dwa poziomy czystości elementów instalacji i wymieniono niezbędne czynności prowadzące do ich zapewnienia. Informacje te przedstawiono w tabeli 9, zamieszczając jednocześnie dwie propozycje nazewnictwa poziomów czystości, cytowane za normą PN-EN 12097:2007 oraz dokumentem IsIAQ-CIB.

Otwory rewizyjne
    Aby było możliwe wyczyszczenie wnętrza przewodów wentylacyjnych z nagromadzonych osadów, niezbędny jest wygodny do nich dostęp. Zgodnie z zapisem zamieszczonym w Rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2002) [21], obowiązkowe jest wykonanie w przewodach otworów rewizyjnych, przykrytych pokrywami rewizyjnymi (rys. 3). To wymaganie sformułowane zostało w Rozdziale VI Rozporządzenia, w paragrafie 153, w następujący sposób: „Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż poprzez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych”.
    We wrześniu 2002 roku w ramach wydawanej serii zeszytów „wymagania techniczne COBRTI INSTAL” ukazały się „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wydawnictwo to, choć nie stanowi przepisu prawnego, odzwierciedla aktualny stan wiedzy i wymagania w zakresie instalacji wentylacji zawarty w obowiązujących normach europejskich lub ich projektach i jest zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury [27]. w zeszycie dotyczącym wentylacji i klimatyzacji zacytowano m.in. normę europejską ENV 12097: 1997, Ventilation for buildings. Ductwork. requirements for ductwork components to facilitate maintenance of ductwork systems, CEN/TC 156, w której zostały przedstawione wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiających ich konserwację. Norma ta, opublikowana w dniu 02.11.2006, uzyskała status normy uznaniowej. (...)

Dyrektywa 2002/91/EC
(...)

Kontrola stanu higienicznego instalacji – wymagania zagraniczne
(...)

Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w instalacjach
(...)

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.