Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Inspekcja systemów klimatyzacji – analiza wymagań i propozycja protokołu
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
Wydanie 3/2009  |  Data dodania: 19.03.2009

Analiza zapisów Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz informacji zawartych we wprowadzonych normach około dyrektywowych pozwala przestawić wstępną koncepcję przeprowadzania inspekcji systemów klimatyzacji. W celu uwzględnienia wymagań krajowych wzięto również pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, normy oraz praktykę serwisową. Przedstawiony sposób realizacji inspekcji i propozycja protokołu ma charakter wstępny i jest jedną z możliwości wypracowaną w trakcie prac grupy roboczej ekspertów Zrzeszenia audytorów Energetycznych.

Cele i wymagania dyrektywy
    Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance Directive – 2002/91/EC) powstała w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest ograniczenie zużycia energii w budynkach, wykorzystywanej na ogrzewanie, chłodzenie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, czy oświetlenie. W ramach redukcji zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie (w zakresie wentylacji i klimatyzacji) w artykule 9 ustanowiono obowiązek wprowadzenia regularnej kontroli systemów klimatyzacji o efektywnej nominalnej mocy większej niż 12 kW.
    W kolejnym akapicie stwierdza się, że kontrola ta ma być prowadzona trzema torami i ma obejmować:
● zbadanie sprawności działania klimatyzacji,
● sprawdzenie dostosowania klimatyzacji do potrzeb i wymagań chłodzenia budynku,
● doradztwo dla użytkowników w zakresie ewentualnych udoskonaleń lub wymiany systemu klimatyzacji oraz w zakresie rozwiązań alternatywnych.

    W związku z powyższym można zdefiniować wymagany zakres inspekcji jako:
● inspekcję stanu technicznego instalacji,
● sprawdzenie strategii działania systemu w powiązaniu z obsługiwanym budynkiem,
● wskazania dla użytkownika.

    Z zastrzeżeniem, że powyższe elementy powinny być realizowane pod kątem:
● redukcji zużycia energii,
● ograniczenia emisji CO2,
● informacji dla użytkownika o komforcie zapewnianym przez system.

    Następny artykuł dyrektywy określa między innymi kto ma dokonywać inspekcji. RYS 01b
    Państwo ma zapewnić, aby inspekcja była wykonywana w sposób niezależny przez kwalifikowanych i/lub akredytowanych ekspertów. Mogą oni działać jako samodzielni fachowcy, lub jako osoby zatrudnione w firmach publicznych lub prywatnych.
    W dalszej części artykułu przedstawiono analizę możliwości realizacji powyższych celów przy wykorzystaniu wytycznych zawartych w projektach norm europejskich i przyjętych ograniczeniach. W wyniku analizy zaproponowano roboczą wersję „protokołu okresowej inspekcji systemu wentylacji i klimatyzacji wyposażonego w urządzenie chłodnicze o mocy powyżej 12 kW”.

Wytyczne zawarte w projektach norm europejskich
    Inspekcji systemu klimatyzacji są bezpośrednio poświęcone dwie normy:
PN-EN 15240:2007 – wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji;
PN-EN 15239:2007 – wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji.

    Punktem wyjścia jest definicja systemu wentylacji/klimatyzacji zapisana w wyżej wymienionych normach i tożsama z dyrektywą:
● „system klimatyzacji” – połączenie wszystkich elementów wymaganych dla zapewnienia procesów przeróbki powietrza dzięki którym kontrolowana jest temperatura (z możliwością jej obniżenia), w powiązaniu z kontrolą wentylacji, wilgotności i czystości powietrza; RYS 01c

    Zatem zgodnie z powyższą definicją oraz wytycznymi norm europejskich proponowany zakres inspekcji to:
a) inspekcja stanu technicznego,
b) sprawdzenie strategii działania systemu,
c) wskazania dla użytkownika – wszystkie elementy kontrolowane pod kątem możliwości ograniczenia zużycia energii, ograniczenia emisji CO2 i informacji dla użytkownika.

    W tak rozumianym zakresie inspekcji można wymienić:
ad. a)
● szczelność instalacji,
● stan izolacji cieplnych,
● czystość powierzchni wymiany ciepła,
● czystość mikrobiologiczną instalacji,
● sprawdzenie zużycia energii do napędu sprężarek, pomp, wentylatorów chłodzących skraplacze, itp.
ad. b)
● porównanie mocy urządzeń i aktualnego zapotrzebowania na energię chłodniczą,
● sprawdzenie schematów czasu działania systemu,
● sprawdzenie nastaw i strategii układu automatycznej regulacji,
● sprawdzenie zasadności realizacji procesów obróbki powietrza,
● weryfikację parametrów obliczeniowych powietrza,
● sprawdzenie efektywności systemu wentylacji.
ad. c)
● uwagi na temat stanu technicznego instalacji i możliwych usprawnień,
● możliwości zastosowania alternatywnego źródła chłodu,
● wskazanie bardziej efektywnego systemu,
● ocenę komfortu zapewnianego przez system.

Przyjęte założenia i ograniczenia
(...)

Zakres i propozycja protokołu inspekcji
(...)

    Tak skonstruowany protokół inspekcji pozwala na spełnienie celów zdefiniowanych w dyrektywie przy wytycznych zawartych w projektach norm europejskich oraz postawionych ograniczeniach.

 

Wykaz norm i aktów prawnych związanych z inspekcją systemu wentylacji / klimatyzacji
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego;
● Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową;
● Informacje na temat kontroli czystości elementów systemu wentylacji i klimatyzacji;
● Informacje serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych;
● PN-EN 15240:2007. Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji;
● PN-EN 15239:2007. Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji;
● PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru;
● PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie;
● PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk;
● PN-EN 12309-1:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW. Część 1: Bezpieczeństwo;
● PN-EN 12309-2:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW. Część 2: Racjonalne zużycie energii;

Ponadto, przy opracowywaniu propozycji protokołu inspekcji wykorzystano:
● Informacje na temat kontroli czystości elementów systemu wentylacji i klimatyzacji;
● Informacje serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych. 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.