Reklama
Reklama
 
 
 
Fluorowane gazy cieplarniane - cele i pożytki krajowych regulacji prawnych
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 27.09.2010
Następstwem włączenia naszego kraju w struktury UE jest także konieczność przyjęcia wspólnotowego porządku prawnego. Jednym z elementów tego procesu jest wdrażanie unijnych regulacji dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych. Podstawowym celem jest ochrona środowiska naturalnego zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. Równie ważnymi celami jest działanie przyjętych regulacji prawnych w kierunku podnoszenia świadomości ekologicznej oraz jakości działań prowadzonych w obszarze objętym regulacją. W przypadku fluorowanych gazów cieplarnianych czyli m.in. wszystkich syntetycznych czynników ziębniczych (zwanych dalej F-gazami) proponowane przepisy prawne dotyczą zarówno personelu wykonującego określone czynności z wykorzystaniem F-gazów jak również przedsiębiorstw prowadzących taką działalność. Istotnym celem wspólnotowych regulacji prawnych jest także przyczynianie się do poszerzania swobody wymiany usług i działalności gospodarczej w ramach UE. Uwzględniając, jak należy sądzić, powyższe cele Ministerstwo Środowiska po długim procesie konsultacji opublikowało w czerwcu br. nowe założenia do ustawy F-gazowej [1] wdrażającej postanowienia Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 roku [2] oraz wydanych do w/w rozporządzenia rozporządzeń szczegółowych obejmujących m.in. certyfikację personelu i firm wykorzystujących w swojej działalności F-gazy [3].

Warto przypomnieć, że w ostatnich dwóch latach poddawano już pod dyskusję różne projekty krajowych przepisów prawnych wdrażających postanowienia przepisów UE zarówno w obszarze F-gazów jak i substancji zubażających warstwę ozonową. Brak wdrożonych krajowych uregulowań dotyczących F-gazów powodował powstawanie wielu wątpliwości i pytań przedstawicieli branży chłodniczej i klimatyzacyjnej kierowanych m.in. do Centralnego Ośrodka Chłodnictwa (COCH) w Krakowie, prowadzącego od wielu lat szkolenia i certyfikację kompetencji pracowników tej branży i będącego jako jednostka szkoląca liderem w zakresie liczby przeprowadzonych szkoleń i wydanych świadectw kwalifikacji (zgodnie z Ustawą z dn. 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową). COCH prowadzi także od kilkunastu miesięcy szkolenia w zakresie F-gazów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r., który to akt prawny jest już obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej w tym także i w Polsce.

A oto kilka wybranych problemów dotyczących F-gazów będących najczęściej przedmiotem zapytań i konsultacji:

1. Czy osoby nie posiadające obecnie świadectwa kwalifikacji uzyskanego na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, wskazanego przez Ministerstwo Środowiska jako certyfikat tymczasowy dla personelu nie spełniają od dnia 04-07-2009r. minimalnych wymagań, zatem nie mogą, w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane, w sposób legalny wykonywać czynności takich jak:

a) kontrola szczelności urządzeń;
b) odzysk czynników ziębniczych;
c) instalacja (instalowanie);
d) konserwacja lub serwisowanie.

2. Jakie przepisy stosuje się również (a jeżeli tak to w jakim zakresie) do przedsiębiorstw z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej zajmujących się:

a) instalacją (instalowaniem);
b) konserwacją lub serwisowaniem.

3. Czy z uwagi na zapisy w Rozporządzeniu (WE) 303/2008 należy rozumieć że certyfikaty tymczasowe nie są i nie będą uznawane poza granicami Polski? Zapisy tego rozporządzenia określają bowiem iż wzajemnego uznawania nie należy stosować do tymczasowych certyfikatów (art. 13 p.1 w/w Rozp.). Zatem obecnie praktycznie wszyscy polscy pracownicy oraz firmy nie mogą wykonywać w sposób legalny wyżej wymienionych czynności poza granicami naszego kraju (chyba, że posiadają ważny certyfikat F-gazowy wydany w innym kraju UE).

4. Uznawanie świadectw kwalifikacji za certyfikaty tymczasowe wygasa za niecały rok z dniem 4 lipca 2011 r. – czy zatem wszystkie osoby nie posiadające po tej dacie ważnego certyfikatu F-gazowego nie będą miały prawa wykonywania wszelkich czynności opisanych powyżej w odniesieniu do zawierających fluorowane gazy cieplarniane stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła także i w Polsce?

5. Czy minimalne wymagania, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006, dotyczące certyfikacji personelu i przedsiębiorstw zaangażowanych w instalację (instalowanie), konserwację lub serwisowanie urządzeń i systemów stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, pozostają w mocy i mają zastosowanie również w stosunku do małych urządzeń zawierających poniżej 3 kg (F-gazów)? Jednocześnie, czy minimalne wymagania dla personelu zaangażowanego jedynie w kontrolę wycieków odnoszą się tylko do zastosowań zawierających 3 kg lub więcej oraz (6 kg lub więcej w przypadku hermetycznie zamkniętych systemów) F-gazów?

Jest wiele pojawiających się tego typu pytań i wątpliwości. Dlatego też szczególnie ważne jest, aby powstała dobra i przemyślana polska ustawa, i to w możliwie krótkim czasie z uwagi na nieprzekraczalne ramy czasowe. Opublikowane przez Ministerstwo Środowiska początkiem czerwca 2010 r. nowe założenia są, jak należy sądzić, efektem dyskusji z reprezentantami środowiska oraz korekt wprowadzonych wymaganiami krajowej legislacji. Powstał więc dobry projekt założeń do krajowej ustawy umożliwiający wdrażanie wymagań rozporządzenia (WE) nr 842/2006, rozwiązywanie również wyżej wymienionych wątpliwości i problemów, a także ułatwiający realizację, czekającej na wprowadzenie, regulacji dotyczącej substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO).

Podstawowymi zaletami przedstawionego projektu dokumentu „Założenia do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [1] zwanych dalej założeniami są komplementarność, przejrzystość, a przede wszystkim możliwość zapewnienia, w przygotowanej na ich podstawie stosownej ustawie, realizacji wymienionych na wstępie niniejszego artykułu celów legislacyjnych dotyczących F-gazów. Proponowane w założeniach rozwiązania dotyczące najważniejszej kwestii - krajowego systemu certyfikacji personelu i firm – spełniają wymagania przepisów UE, rozwiązują problem F-gazów „na dzisiaj”, ale, co jest chyba główną ich zaletą, rozwiązują problem F-gazów i mogące się pojawić inne problemy dotyczące kompetencji personelu i firm w przyszłości. Proponowany w założeniach krajowy system weryfikacji kompetencji personelu i firm obejmuje zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [2]: certyfikację personelu i firm (akredytowane jednostki certyfikujące), ocenę kompetencji (jednostki oceniające) oraz szkolenia (jednostki prowadzące szkolenia). (...)
 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.