Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
SPINCHILLER drugiej generacji. Propozycja Kliweko dla nowoczesnych obiektów
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
Data dodania: 24.03.2012

SPINCHILER to nazewnictwo firmy Clivet dla typoszeregu agregatów chłodniczych wielosprężarkowych. Rozwiązania oparte na tego typu konstrukcji są od 2000 roku wciąż ulepszane przez firmę, co znajduje odzwierciedlenie w kodyfikacji urządzeń tego producenta.

 

2012_03_66

 

W poprzednich artykułach (ChiK 11/2008, ChiK 02/2009) autorzy przedstawili argumenty przemawiające za zastosowaniem agregatów chłodniczych wielosprężarkowych SPINCHILLER i korzyści wynikające z ich stosowania.
Promowane przez firmę Kliweko, generalnego dystrybutora marki Clivet w Polsce, rozwiązania agregatów wielosprężarkowych znajdują szerokie zastosowanie w nowo budowanych lub modernizowanych obiektach. Bardzo wysokie wartości wskaźników efektywności energetycznej przy obciążeniach częściowych ESEER, niezawodność, dokładność utrzymania zadanej temperatury wody, skuteczny serwis i konserwacja, brak problemów z usunięciem ewentualnych awarii sprężarek (w przeciwieństwie do bardzo trudnych w naprawie awarii sprężarek śrubowych) to wybrane cechy charakteryzujące typoszereg SPINCHILLER.
O ile pierwotnie oferta rozwiązań konkurencyjnych opierała się głównie na rozwiązaniach agregatów chłodniczych wyposażonych w sprężarki śrubowe, o tyle obecnie prawie każdy producent ma w swojej ofercie rozwiązania z układami chłodniczymi w technologii multi-scroll.
Firma Clivet, będąca prekursorem tego typu rozwiązań, dokonała modernizacji typoszeregu SPINCHILER, wprowadzając w 2011 roku na rynek typoszereg drugiej generacji SPINCHILLER2.

 

Zasadnicze zmiany w nowym typoszeregu SP SPINCHILLER2
Wszystkie urządzenia SPINCHILLER2, podobnie jak w pierwszej generacji modelu, cechuje wysoka efektywność energetyczna przy pracy z niepełnym obciążeniem, co przekłada się na wysoką sprawność sezonową ESEER. Z uwagi na różne podejście inwestorów na rynku polskim do realizacji inwestycji, dostępne są dwie wersje typoszeregu, które umożliwiają wybór najlepszej relacji między poziomem kosztów inwestycyjnych i późniejszymi kosztami eksploatacyjnymi:

 

Wersja excellence
Oprócz wysokiej efektywności sezonowej ESEER, standardowa wersja EXCELLENCE SC wyróżnia się bardzo wysokim wskaźnikiem EER przy pełnym obciążeniu chłodniczym, który przekracza wartość 3,1 i plasuje ją wg Eurovent w klasie A efektywności energetycznej. Jest to możliwe dzięki modułowej technologii multi-scroll, efektywnym wymiennikom ciepła i wentylatorom z elektronicznie komutowanym silnikiem. Wszystko to zapewnia:
• efektywność co najmniej porównywalną, a często wyższą od wielu dostępnych na rynku urządzeń wyposażonych w sprężarki śrubowe, nawet gdy sterowane są przemiennikiem częstotliwości,
• skuteczne wykorzystanie w większości zastosowań przemysłowych i klimatyzacji komfortu,
• podwyższenie klasy energetycznej budynku, a tym samym jego wartości,
• maksymalną oszczędność kosztów eksploatacyjnych i serwisowych.

 

Wersja premium
Opcjonalna wersja PREMIUM również zapewnia doskonałą efektywność przy pracy z niepełnym obciążeniem, lecz posiada bardziej kompaktową konstrukcję i zwarte wymienniki. To rozwiązanie jest przeznaczone zwłaszcza do zastosowań, w których koszty inwestycyjne mają większe znaczenie niż obniżenie kosztów w całym okresie eksploatacji.

 

Opcja specjalna
Gdyby jednak inwestor był zainteresowany jeszcze wyższą efektywnością energetyczną agregatów chłodniczych w wykonaniu EXCELLENCE, sięgających ponad wartości deklarowane w programach certyfikacji EUROVENT, możliwe jest to dzięki zastosowaniu standardowego algorytmu „Zmiennej Temperatury Wyjściowej”. Funkcja ta może zostać włączona w dowolnym momencie. W przeciwieństwie do tradycyjnego sterowania, które utrzymuje temperaturę wyjściową wody z parowacza na stałym poziomie, sterowanie DST dąży do utrzymania stałej temperatury na powrocie, modyfikując dynamicznie temperaturę zasilania w zależności od obciążenia. Dzięki temu przy pracy z niepełnym obciążeniem temperatura odparowania wzrasta, co zwiększa chwilową efektywność energetyczną.
Sterowanie DST umożliwia znaczne obniżenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych, szczególnie w zastosowaniach klimatyzacji komfortu, gdzie przy obniżonym obciążeniu chłodniczym znacznie spada w centrali klimatyzacyjnej zapotrzebowanie na moc do osuszania. Sterowanie DST jest interesujące zwłaszcza we współpracy z centralami Clivet, model CPAN, do uzdatniania świeżego powietrza, w których aktywny systemem odzysku ciepła/chłodu odbywa się w skutek pracy pompy ciepła. Obieg bezpośredniego odparowania w centrali CPAN umożliwia obróbkę powietrza zewnętrznego niezależnie od urządzenia SPINCHILLER2, które może zmieniać temperaturę zasilania układu, optymalizując tym samym efektywność energetyczną w okresie rocznym.

 

Nowy free-cooling
Niezaprzeczalnie najlepszym rozwiązaniem jest chłodzenie bez udziału pracy sprężarek. Pozwala ono na bezpośrednie oddawanie ciepła z wody ziębniczej do powietrza atmosferycznego. Jednak rozwiązania tego typu, z uwagi na konieczność pracy sprężarek w okresach przejściowych, posiadają pewien mankament, związany z obecnością armatury sekcjonującej powierzchnię skraplacza.
Wymuszony przepływ powietrza przez układ free-cooling w okresie przejściowym może powodować przechłodzenie powierzchni pracującego skraplacza. Producenci – w celu umożliwienia bezpiecznej i równoległej pracy układu chłodniczego oraz free-cooling w okresie przejściowym – dokonują sekcjonowania powierzchni skraplacza, tak by podwyższyć temperaturę skraplania w układzie chłodniczym (zmniejszana jest czynna powierzchnia wymiany ciepła w skraplaczu). Niestety zastosowanie dodatkowej armatury w postaci zaworów odcinających i zwrotnych, powoduje także dodatkowe opory przepływu, a tym samym straty ciśnienia czynnika chłodniczego w pracującym układzie chłodniczym. Zastosowanie funkcji free-cooling może zatem obniżać efektywność agregatu chłodniczego, wyposażonego w taką funkcję.
Nowa generacja funkcji free-coolingu eliminuje całkowicie dodatkowe opory armatury sekcjonującej powierzchnię skraplacza po stronie czynnika chłodniczego poprzez odstąpienie od stosowania zaworów zwrotnych i zaworów elekromagnetycznych. Świadczy to o innowacyjnym podejściu producenta do kwestii wysokiej efektywności energetycznej nowoczesnych agregatów wody ziębniczej.

 

Funkcja Zmiennej Temperatury Wyjściowej – DST (Dynamic Supply Temperature)
Aktualna sezonowa efektywność energetyczna może wzrosnąć dzięki specjalnemu algorytmowi regulacji DST, jak wspomniano wcześniej, sterowaniu opartym na dynamicznej zmianie temperatury wody wyjściowej z parowacza, zależnie od obciążenia systemu. W praktyce, temperatura wody powracającej z instalacji do urządzenia jest utrzymywana na stałym poziomie – nawet podczas zmiennego obciążenia. Możliwość zastosowania funkcji DST należy zweryfikować na etapie projektowania, w zależności od specyficznych wymogów systemu.
Tradycyjne sterowanie utrzymuje temperaturę zasilania wody do wewnętrznych odbiorników chłodu i central klimatyzacyjnych na stałym poziomie, w celu umożliwienia im osuszania. DST umożliwia natomiast wzrost temperatury zasilania wody przy częściowym obciążeniu, zwiększając tym samym sezonową efektywność energetyczną.
W tabeli 1. przedstawiono możliwą do uzyskania efektywność energetyczną dla omawianego typoszeregu agregatów chłodzonych powietrzem, przy zachowaniu niezmienionych (w odniesieniu do warunków Eurovent) zarówno procentowych obciążeń cieplnych, jak i temperatury zewnętrznej.

 

2012_03_67a2012_03_67bWzrost efektywności energetycznej w okresie rocznym

 

Główne różnice i zalety starego i nowego sposobu sterowania free-coolingiem
Nowe rozwiązania dotyczą również sposobu sterowania funkcją free-cooling. Poprzednią generację free-coolingu lub obecne rozwiązania konkurencyjnych producentów z dzielonym skraplaczem cechuje:
• wzrost oporów przepływu: podzespoły zainstalowane w obiegu freonowym (elektrozawory, zawory zwrotne) spełniają funkcję podziału skraplacza na część czynną i doraźnie wyłączoną, powoduje to wspomniany wzrost oporów przepływu, w wyniku którego wzrasta ciśnienie skraplania, a to skutkuje wzrostem poboru mocy przez sprężarki;
• dzielenie skraplacza powoduje, że w pewnych okresach czasu sprężarki pracują przy ciśnieniu skraplania niepotrzebnie wyższym, niż jest w danej chwili potrzebne, a jedynym celem jest zapewnienie możliwie najwyższej wydajności free-coolingu nawet podczas trybu mieszanego. Także w tym przypadku skutkuje to niepotrzebnym wzrostem poboru mocy przez sprężarkę;
• dzielenie skraplacza odbywa się na zasadzie włącz/wyłącz, co w nieunikniony sposób powoduje brak stabilnej pracy obiegu chłodniczego podczas faz przejściowych. Ponadto, w wyniku wzajemnego oddziaływania na siebie występujących po sobie położeń pracy, może zostać wywołane zjawisko wytrącania ze stanu równowagi. Podczas takiego rozchwiania, a przynajmniej w okresach przejściowych, występuje spadek wydajności w wyniku zakłóceń regulacji przegrzania;
• podział skraplaczy na sekcje odbywa się w fazie ich produkcji, dlatego optymalizacja ich pracy jest w miejscu pracy praktycznie bardzo ograniczona.

 

Nowa generacja free-coolingu w typoszeregu SPINCHILLER2 bez dzielonego skraplacza, lecz ze zmienną prędkością wentylatorów charakteryzuje się:
• wyeliminowaniem – poprzez usunięcie zbędnego osprzętu (elektrozawory odcinające i zawory zwrotne) – wszystkich zbytecznych oporów przepływu w obiegu freonowym. Pozostał osprzęt niezbędny podczas pracy bez free-coolingu. Zwiększona została efektywność układu chłodniczego poprzez redukcję oporów przepływu w obiegu, przez co zmniejszony został pobór mocy przez sprężarkę;
• modulowaną prędkością obrotów wentylatorów w taki sposób, aby podczas pracy w trybie łączonym1, przynajmniej jedna sprężarka mogła pracować, przy możliwie jak najniższym dozwolonym ciśnieniu skraplania, a tym samym przy minimalnym możliwym poborze prądu;
• minimalną prędkością wentylatorów ustawioną na wartość 40 proc. (wzrost ich prędkości następuje bardzo szybko). Pozwala to wentylatorom na pracę z najwyższą możliwą prędkością w najdłuższym możliwym czasie;
• podczas pracy z aktywnym free-coolingem, obiegi chłodnicze są stymulowane do pracy w nasyceniu, by pozwolić wentylatorom, tak długo jak to tyko możliwe, na pracę z najwyższą możliwą prędkością, a tym samym z najwyższą możliwą wydajnością free-coolingu.

 

Mniejsza wydajność nowej wersji free-coolingu, w porównaniu do wersji poprzedniej, jest równoważona większą efektywnością podczas pracy sprężarek, zwłaszcza w okresie letnim, jak również podczas pracy w trybie łączonym. Wyrywkowe analizy mogą budzić obiekcje co do udoskonaleń free-coolingu według nowej koncepcji. A jednak kompleksowa analiza, oparta na badaniach wskaźników ESEER oraz EER, obiektywnie pozwala na uznanie korzyści płynących z nowego systemu.
W celu bezpiecznej pracy sprężarek w trybie łączonym, agregat samoczynnie wybierze jeden z niżej opisanych trybów pracy:
1. Podczas pracy agregatu w trybie łączonym, z minimalnymi możliwymi prędkościami wentylatorów, obieg freonowy może osiągnąć ciśnienie skraplania poniżej dopuszczalnego dla sprężarek.
2. W takim przypadku sprężarki zostają wyłączone, a prędkość wentylatorów dąży do wartości 100 procent, a równocześnie na wyjściu z parowacza temperatura wody jest kontrolowana według trybu: spada - stabilna - rośnie. Jeżeli temperatura wody spada albo ustabilizuje się na wartości nastawy, to free-cooling pozostaje aktywny bez załączonych sprężarek, zaś w przypadku gdy temperatura rośnie, to rozpoczyna się działanie opisane w punkcie poniżej.
3. Jeżeli w sytuacji pracy podczas trybu łączonego obieg pracuje ze zbyt niskim ciśnieniem skraplania, a wyłączenie sprężarek i praca wentylatorów na 100 procent nie przynosi wymaganego rezultatu, wówczas następuje ponowne załączenie sprężarek. Z tą różnicą, że stan pracy opisany w pkt. 1, zostaje rozszerzony o kolejny stopień lub stopnie pracy sprężarek, aż do momentu, w którym skraplacz osiągnie zadowalające ciśnienie. Jeżeli próba nie doprowadzi do pozytywnego wyniku, system powtórzy kolejno tryby pracy wg punktów 1-2-3, aż do znalezienia punktu stabilnej pracy.

 

2012_03_68kWf – moc chłodnicza [kW], kWe_tot – całkowity pobór mocy elektrycznej przez urządzenie [kW],
Wartości dla wody w wymienniku wewnętrznym, wykonanie standardowe  SC = wylot 7°C / 
wlot zmienny, przepływ stały, równy nominalnemu,  Wartości dla wody w wymienniku
wewnętrznym,  wykonanie specjalne DST = wylot zmienny/ wlot 12°C, 
przepływ stały, równy nominalnemu

 

Pozostałe funkcje i elementy wyposażenia charakteryzujące nowy typoszereg SP SPINCHILLER2
Dzięki blisko 20-letniemu doświadczeniu w rozwoju technologii, agregatów wody lodowej i pomp ciepła serii SPINCHILLER, firma Clivet osiągnęła najwyższy poziom wśród urządzeń przeznaczonych do klimatyzacji obiektów mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Na sukces producenta składają się: wysoka efektywność energetyczna, zwarta konstrukcja oraz łatwość obsługi i konserwacji, przy jednoczesnym szerokim wyborze modeli, które odpowiadają na indywidualnie potrzeby różnych instalacji.
Poniżej przedstawiono inne cechy, charakteryzujące drugą generację typoszeregu SPINCHILLER:
• awaria jednej, spośród dwóch lub trzech sprężarek w obiegu nie wyłącza całkowicie urządzenia z ruchu. Sprężarki scroll są kompaktowe, łatwo dostępne i proste w montażu w razie konieczności ich wymiany, w przeciwieństwie do sprężarek śrubowych;
• agregat może działać nawet w przypadku chwilowego przekroczenia zakresu pracy, nie wchodząc w stan awarii. W pierwszej kolejności zwiększana jest prędkość wentylatorów, a następnie obniżana wydajność;
• mikroprocesorowy układ automatyki steruje procesami wg kryterium maksymalizacji efektywności. Prócz tego obsługuje wiele funkcji zabezpieczających pracę i alarmowych. Uwzględnia również tak zaawansowane funkcje jak dzienny i tygodniowy harmonogram pracy oraz automatyczne organicznie poboru mocy;
• dzięki możliwości ustawienia różnych temperatur zasilania systemów SPINCHILLER2 nadaje się do zastosowania w takich systemach, jak: układy z pierścieniem wodnym WLHP, zasilanie wentylokonwektorów lub podobnych im odbiorników chłodu, zasilanie paneli radiacyjnych, urządzeń indukcyjnych bądź belek chłodzących;
• przypadku dużych budynków, wymagających wysokich wydajności grzewczych i chłodniczych, zalecane jest stosowanie większej ilości urządzeń. Urządzenia SPINCHILLER2 są zaprojektowane do modułowego sterowania w układzie równoległym. Wynikające z tego korzyści są następujące:
– większa elastyczność, dzięki dostosowaniu mocy do zapotrzebowania,
– większa niezawodność
– w przypadku zatrzymania jednego urządzenia, dostawa energii do układu przez pozostałe urządzenia nie będzie zakłócona, – wyższa efektywność – niezbędna energia jest wytwarzana tam i wtedy, gdzie jest potrzebna, w zależności od potrzeb obsługiwanych stref. Układ automatyki umożliwia sterowanie maksymalnie sześcioma urządzeniami w lokalnej sieci (Funkcja Master-Slave);
• w większości przypadków SPINCHILLER2 może pracować bez wewnętrznego zbiornika akumulacyjnego. Urządzenie szybko dostosowuje się do zmiany obciążenia dzięki modułowości sprężarek, elektronicznemu zaworowi rozprężnemu i wymiennikom płytowym o małej pojemności wodnej. Jednak w przypadku sieci hydraulicznej o ograniczonym zładzie, instalację należy wyposażyć w sprzęgło hydrauliczne. Można w takim przypadku wykorzystać wbudowany zbiornik akumulacyjny z izolacją cieplną i niezbędną armaturą zabezpieczającą. Pozwala to wyeliminować dodatkowy czas i koszt montażu oraz zwiększyć ilość wolnego miejsca w budynku;
• dostępne są różne rozwiązania układów pompowych:
– pompa standardowa z szerokim wyborem dostępnych charakterystyk,
– pompa standardowa z pompą rezerwową. Sterownik agregatu równoważy godziny pracy pomp, a w razie awarii sygnalizuje alarm i załącza automatycznie pompę rezerwową,
– „HYDROPACK”, modułowy układ z dwoma lub trzema pompa pracującymi równolegle. Automatycznie redukuje przepływ wody w krytycznych warunkach, zapobiegając wyłączeniom awaryjnym z powodu przeciążenia, a w konsekwencji – interwencjom wyspecjalizowanego serwisu. Jest zatem również bardzo użyteczny przy rozruchu po przerwach w pracy (np. w czasie weekendu) lub po dłuższym przestoju. Dzięki modułowości HYDROPACK zapewnia odpowiedni przepływ wody w instalacji, nawet jeśli jedna z pomp jest czasowo niesprawna. W przypadku awarii przepływ wody, na skutek spadku oporów przepływu, wyniesie: około 80 proc. wydatku nominalnego w układzie z trzema pompami, lub około 60 proc. wydatku nominalnego w układzie z dwiema pompami;
• wbudowane sprzęgło hydrauliczne wymaga jedynie podłączenia do instalacji. Dzięki temu układ zyskuje na prostocie i niezawodności. Agregat jest wyposażony w szybkozłącza po stronie hydraulicznej, które dodatkowo redukują czas montażu, dzięki eliminacji operacji gwintowania lub spawania kołnierzy;
• odzysk ciepła skraplania umożliwia darmowe wytwarzanie ciepłej wody do wodnych nagrzewnic wtórnych lub na potrzeby c. w. u., według dwóch poniższych konfiguracji:
– częściowy odzysk około 20% proc. dostępnego ciepła, –
całkowity odzysk 100 proc. dostępnego ciepła.

 

Funkcja częściowego odzysku ciepła jest możliwa nawet przy jednoczesnym zastosowaniu funkcji free-cooling.
Należy wspomnieć, że firma Clivet jest również aktywnym członkiem niezależnego laboratorium EUROVENT, jednostki zrzeszającej wiodących producentów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Uczestnictwo w programach certyfikacji EUROVENT potwierdza wiarygodność deklarowanych danych technicznych urządzeń.

 

2012_03_69

 

Podsumowanie
Przedstawione w artykule rozwiązania pozwalają na zapoznanie się czytelnika z najnowszymi tendencjami w zakresie budowy agregatów wody lodowej. Szereg omówionych rozwiązań cechuje innowacyjność techniczna, dlatego są warte zastosowania w nowoczesnych obiektach. Na szczególne zainteresowanie zasługuje funkcja DST (zmiennej temperatury wyjściowej), pozwalająca na uzyskanie jeszcze wyższych efektywności energetycznych przy obciążeniach częściowych oraz nowy sposób sterowania free-cooling, eliminujący konieczność zastosowania elementów armatury sekcjonującej powierzchnię skraplacza. W praktyce, na rynku deklarowane są przez producentów efektywności energetyczne agregatów dla urządzeń bez funkcji free-cooling. W przypadku zastosowania tej funkcji deklaracje producenta dotyczące efektywności energetycznej nie będą spełnione. Brak dodatkowych oporów, pochodzących od armatury sekcjonującej powierzchnię skraplacza w nowym typoszeregu SPINCHILLER2 skutkuje podwyższeniem efektywności energetycznych agregatów wyposażonych w funkcję free-cooling.

 

KLIWEKO Biuro Techniczno Handlowe sp. z o.o.
ul. Zawiła 22
30-442 Kraków
tel.: 48 12 262 44 56-58
fax: +48 12 262 44 59
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.kliweko.com.pl

 

AUTORZY:
Józef KISIELNICKI,
Bartłomiej ADAMSKI

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.