Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Przygotowanie do rozruchu i rozruch modułowych central wentylacyjno- -klimatyzacyjnych
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 23.08.2013

Dike BŁOCKA

 

Prace montażowe, wykonanie podłączeń elektrycznych, podłączanie zasilania oraz czynności związane z utrzymaniem i konserwacją central wentylacyjnoklimatyzacyjnych, mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel. Urządzenia niepoprawnie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z przeznaczeniem mogą stać się niebezpieczne.

 

 

2013-07-52-2

Rys. 1. Przygotowanie do rozruchu centrali wyposażonej w wentylatory z napędem pasowym – kontrola naprężeń paska klinowego

 

Tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, a więc dysponujące doświadczeniem i niezbędną wiedzą dotyczącą dokumentacji, obowiązujących norm, zasad bezpieczeństwa i warunków pracy, które posiadają świadectwo wydane przez komisje kwalifikacyjne oraz zostały upoważnione do przeprowadzenia prac związanych z rozruchem i/lub serwisowaniem, mogą zagwarantować prawidłową, a tym samym bezpieczną pracę urządzenia.

Osoby wykonujące podłączenie elektryczne części składowych centrali lub prace pomiarowe, powinny posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne typu E z wpisanymi uprawnieniami na prace kontrolno-pomiarowe, a osoby nadzorujące – typu D z wpisanymi uprawnieniami na nadzór nad pracami kontrolno- -pomiarowymi. Kwestie upoważnienia do wykonywania wyżej wymienionych czynności zostały omówione w CH&K 3/2013 str. 58, w artykule poświęconym rozruchowi i zakresowi prac obsługi bieżącej wentylatorów.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że przystąpienie do prac związanych z uruchomieniem lub serwisowaniem central oznacza potwierdzenie znajomości dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia oraz obowiązujących przepisów i norm.

 

Oględziny

Wykonanie rozruchu centrali poprzedzić należy oględzinami, przy odłączonym napięciu zasilania. O zamiarze rozpoczęcia prac przy urządzeniu należy bezwzględnie powiadomić inne osoby, aby uniknąć sytuacji wyłączenia zasilania podczas wykonywanej pracy.

Oględziny muszą obejmować wszystkie elementy składowe centrali, prawidłowość ich montażu i podłączenia do właściwych systemów. Należy zwrócić szczególną uwagę, czy w trakcie prac montażowych nie uległy uszkodzeniu elementy urządzeń i instalacji, automatyki lub jej wyposażenia. Pod kątem uszkodzeń należy również skontrolować wzrokowo elementy uszczelniające.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, czy zamontowane urządzenie i sposób jego posadowienia są zgodnie z projektem. Należy wyeliminować błąd odwrotnego montażu centrali. Strona obsługowa nie może być tu jedynym wyznacznikiem. Połączenia sekcji powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi urządzenia i starannie uszczelnione. Jeśli mamy do czynienia z montażem zewnętrznym, należy zwrócić uwagę na odpowiednią dla tego typu instalacji, ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, jak np. poprawne zastosowanie daszków ochronnych.

 

2013-07-52-1

Rys. 2, 3. Podłączenie kanałów i rurociągów nie może powodować kolizji z otwieranymi drzwiami i panelami serwisowymi

 

W następnej kolejności weryfikacji trzeba poddać połączenia mechaniczne do systemu kanałów wentylacyjnych i rurociągów.

Instalacja wentylacyjna powinna być połączona z centralą za pomocą króćców elastycznych, bez naprężeń montażowych. Króćce elastyczne są niezmiernie istotnym elementem pośredniczącym, ponieważ zapobiegają przenoszeniu drgań z urządzenia oraz kompensują odchyłki od współosiowości kanału i króćca centrali.

Przewody wentylacyjne łączone z centralą powinny być stabilnie zamocowane (podwieszone lub podparte).

W przypadku pozostałych instalacji należy sprawdzić wszystkie połączenia gwintowane.

Ważne jest tu również zwrócenie uwagi, czy podłączenie kanałów wentylacyjnych i rurociągów nie powoduje kolizji z otwieranymi drzwiami i panelami serwisowymi.

Sposób podłączenia wymienników ciepła z instalacją zasilającą powinien umożliwiać łatwy demontaż rurociągów w celu bezkolizyjnego wyjęcia wymienników z centrali, w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych oraz nie utrudniać dostępu do poszczególnych modułów urządzenia.

 

2013-07-53-1

Rys. 4–6. Niepoprawne odprowadzenie skroplin

 

Wszystkie połączenia rurowe w pobliżu nagrzewnicy i chłodnicy wodnej muszą być wolne od naprężeń i nie narażone na wibracje. Dodatkowo należy przewidzieć możliwość odpowietrzania i opróżniania.

W przypadku zastosowania w centrali nawilżacza ważne jest sprawdzenie, czy do jego komór nie przedostaje się światło. Wszystkie występujące w urządzeniu wizjery powinny zostać zasłonięte, aby wyeliminować obecność mikroorganizmów. Należy również sprawdzić zamocowanie nawilżacza i jego stan techniczny (pod kątem uszkodzeń transportowych i wad montażu) oraz zapewnić, by woda używana do nawilżania posiadała jakość odpowiadającą zaleceniom producenta.

W zależności od typu zastosowanego nawilżacza konieczne może być wykonanie dodatkowych czynności, o których informacja powinna znaleźć się w instrukcji obsługi urządzenia.

Wysokość powierzchni ustawienia centrali względem podłoża musi umożliwiać prawidłowe odprowadzanie skroplonej wody z elementów urządzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wysokość syfonu. W przypadku, gdy w układzie występują przewody odprowadzania skroplin, odpływowe i przelewowe (np. odkraplacz w module chłodnicy) trzeba zadbać, aby do zewnętrznych króćców były przyłączone syfony z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym i układem samoczynnego napełniania.

Wysokość montażu syfonu musi być dobrana do wartości ciśnienia lub podciśnienia w danym obwodzie centrali tak, aby uniemożliwić zasysanie lub wydmuchiwanie powietrza przez przewody odpływowe. Odprowadzanie skroplin nie może następować pod ciśnieniem. Syfon przed uruchomieniem układu należy napełnić wodą.

 

2013-07-53-2

Rys. 7. a) Syfon po stronie nadciśnienia, b) Syfon po stronie podciśnienia

 

Z wnętrza urządzenia i instalacji kanałów muszą być usunięte wszystkie obce przedmioty.

Należy zdjąć zabezpieczenia transportowe z wentylatorów i filtrów, usunąć ewentualne pozostałości folii ochronnej itp.

Również powstające podczas montażu opiłki metalowe (np. wióry po wierceniu) należy w całości usunąć z modułów, aby zapobiec zjawisku korozji stykowej.

(...)

 

Przygotowanie do rozruchu

(...)

 

Rozruch

(...)

 

Uwagi

Niniejszy artykuł ma na celu wyłącznie przybliżenie procedur przygotowania central wentylacyjno-klimatyzacyjnych do rozruchu. Zawiera jedynie podstawowe informacje. Ze względu na szerokie spektrum typów tych urządzeń i zastosowanych podzespołów nie należy traktować go w żadnym wypadku jako wyznacznik do podejmowanych działań.

Kolejny artykuł z tej serii poświęcony będzie regulacji centrali oraz obsłudze bieżącej i konserwacji.

 

Literatura

[1] Rosenberg Klima Polska sp. z o.o.: Protokół rozruchu central.
[2] Rosenberg Klima Polska sp. z o.o.: Instrukcja obsługi i konserwacji central wentylacyjno-klimatyzacyjnych AIRBOX.
[3] Rosenberg Klima Polska sp. z o.o. Materiały edukacyjne i szkoleniowe

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.