Reklama
Reklama
 
 
 
Opłaty za korzystanie ze środowiska
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 20.08.2014

2014-07-22-1W ostatnich pięciu artykułach omówiona została szczegółowo gospodarka odpadami w firmach branży HVACR. Kontynuując cykl poświęcony ochronie środowiska w firmach nie możemy również pominąć opłat za korzystanie ze środowiska, które w zasadzie dotykają prawie wszystkich podmiotów gospodarczych (nie tylko z branży HVACR).

 

Informacje ogólne

Korzystanie ze środowiska definiuje i precyzuje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1232 ze zm.). Zgodnie z ww. ustawą opłatom za korzystanie ze środowiska podlega:

 1. przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki;
 2. jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (np.: urzędy, gminne zakłady gospodarki komunalnej, szkoły, stowarzyszenia, fundacje itp.);
 3. osoba fizyczna nie będąca podmiotem gospodarczym korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

 

Analizując powyższe należy stwierdzić, że prawie wszystkie firmy z branży HVACR mogą podlegać pod opłaty za korzystanie ze środowiska. Co zatem może być uznane jako „korzystanie ze środowiska”? Poniżej zestawiono zakres jaki podlega pod obowiązki sprawozdawcze, a co za tym idzie również pod opłaty za korzystanie ze środowiska:

 1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
  1. spalanie paliw w silnikach spalinowych użytkowanych na potrzeby prowadzonej działalności (np.: użytkowanie samochodów, maszyn roboczych, pojazdów szynowych, ciągników rolniczych, wózków widłowych);
  2. spalanie energetyczne (np.: kotłownie, agregaty prądotwórcze);
  3. przeładunek paliw (np.: stacje paliw za napełnianie zbiorników pojazdów);
  4. źródła technologiczne (np.: spawanie, lakierowanie samochodów, chów lub hodowla zwierząt, emisja czynników chłodniczych z instalacji i urządzeń);
 2. pobór wód podziemnych lub powierzchniowych (z własnego ujęcia),
 3. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  1. ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze i zasolone odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi;
  2. wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (ujęte w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej);
  3. wody wykorzystane na potrzeby chowu lub hodowli ryb;
 4. składowanie odpadów (np.: zarządzający składowiskami odpadów, magazynujący odpady bez stosownych pozwoleń).

 

Jeżeli działalność danego podmiotu powoduje jakąkolwiek emisję do powietrza z procesów opisanych powyżej jest on zobowiązany, zgodnie z prawem do spełniania kilku obowiązków, takich jak składanie odpowiednich sprawozdań oraz dokonywania opłat za korzystanie ze środowiska.

Należy podsumować, że w wymaganym terminie podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do:

 1. samodzielnego naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz składowania odpadów z zastosowaniem stawek opłat obowiązujących w okresie, w którym odbywało się korzystanie ze środowiska;
 2. przedłożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat właściwemu ze względu na miejsce korzystania ze środowiska marszałkowi województwa (za wyjątkiem eksploatacji urządzeń np.: środków transportu, które składa się do marszałka właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska). Wykaz należy również złożyć do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jeżeli podmiot rozlicza opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. W przypadku składowania odpadów wykaz należy przedłożyć również wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów;
 3. wniesienia bez wezwania należnych opłat na rachunek redystrybucyjny właściwego urzędu marszałkowskiego. Jeżeli opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska (tj.: odrębnie za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; odrębnie za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi itd.) nie przekracza 800 zł cały, podmiot jest zwolniony z obowiązku jej wniesienia. Nie zwalnia to jednak z obowiązku przesłania wykazu.

 

Uwaga
Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy – Ordynacja podatkowa).

 

Ewidencję dotyczącą opłat za korzystanie ze środowiska należy przechowywać przez 5 lat od zakończenia roku, którego dotyczy.

 

Podmioty korzystające ze środowiska naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składają marszałkowi województwa „Wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

 

Pamiętać należy o zwolnieniu z wnoszenia opłat rocznych za dany rodzaj korzystania ze środowiska w przypadku, gdy ich wysokość nie przekroczy kwoty 800 zł.

W kolejnym artykule zostanie szczegółowo omówiona kwestia rozliczania się z opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji czynnika chłodniczego z instalacji i urządzeń.

 

Krzysztof PIETRZAK

 

2014-07-22-2

 

MERITUM COMPETENCE
ul. Syta 135
02-987 Warszawa
tel. 728 956 434
fax. 22 203 40 29
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.