Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
LEAKLOG – system kontroli wycieków czynnika
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 25.05.2015

ODP, GWP, TEW to współczynniki, które od dłuższego czasu zajmują ustawodawców i organizacje ekologiczne. Co oznaczają – wie każdy zajmujący się branżą klimatyzacyjną, chłodniczą czy ochroną przeciwpożarową. Warto nadmienić, że dotychczas Unijni jak i Polscy ustawodawcy ograniczyli wykorzystanie czynników o wysokim współczynniku ODP, co zaskutkowało wycofaniem z handlu takich czynników jak R11 czy R22. W chwili obecnej w centrum zainteresowania są czynniki z grupy HFC o wysokim współczynniku GWP.

Współczynnik GWP oznacza Potencjał Tworzenia Efektu Cieplarnianego, który odpowiedzialny jest m.in. za podwyższanie się średnich wartości temperatury na Ziemi. Skutki zmian ocieplenia odczuwamy obecnie bardzo wyraźnie (zmiany klimatu, powodzie, susze itd.). Do grupy czynników chłodniczych o wysokim współczynniku GWP zalicza się m.in. powszechnie stosowane czynniki jak R134a, R404A, R407C, R410A, R417A i R419A i inne. Stosowanie tych czynników chłodniczych w Unii Europejskiej regulowane jest poprzez ustawę F-gazową. Polska jest jedynym krajem europejskim, który poprzez ustawy i rozporządzenia krajowe ustawy unijnej nie wprowadził dotychczas jeszcze w życie.

 

Warto nadmienić, że brak ustawy wprowadza duży haos w działaniu firm, które chcą pracować z czynnikami chłodniczymi – dodajmy pracować zgodnie z prawem, a co za tym idzie legitymować się odpowiednimi uprawnieniami do obrotu czynnikami.

 

W krajowej ustawie F-gazowej będą też zapisy, które nałożą na nas pewne obowiązki. Jednym z nich będzie rozliczanie się z obrotu czynnikami chłodniczymi. Patrząc na funkcjonowanie wielu fi rm odbywa się to „na piechotę”, czyli ręczne zliczanie w kartach pracy rozchodu czynnika i po stanach magazynowych. Działanie takie na pewno jest dokładne, ale bardzo czasochłonne. Przy okazji szkoleń w Fundacji PROZON w zakresie Zielonej Karty na F-Gazy (tak, można zrobić w Polsce uprawnienia zgodnie z ustawą F-gazową) dowiedzieliśmy się, że jest dostępny program, który może pomóc w rozliczaniu się z obrotu czynnikami chłodniczymi. Każda nowoczesna fi rma chłodnicza świadcząca usługi serwisowo-montażowe powinna posiadać takie narzędzie, umożliwiające dobre zarządzanie czynnikami chłodniczymi. Możliwości takie daje program LEAKLOG przetłumaczony na język polski oraz udostępniony przez Fundację PROZON za zgodą Słowackiej Jednostki Certyfi kacji w zakresie Chłodnictwa i Klimatyzacji.

 

 

Jakie możliwości daje LEAKLOG

 

 

Jak podaje twórca programu Peter Tomlein ze Słowackiego Związku ds. chłodnictwa i klimatyzacji – LEAKLOG jest systemem kontroli wycieków czynnika, opartym na rozporządzeniu UE nr 842/2006 i 517/2014. Program sam kontroluje terminy kolejnych kontroli szczelności, ale również zmiany parametrów obiegu chłodniczego w instalacji rejestrowane podczas przeglądów instalacji. Szczegóły zapisywane są w dzienniku serwisowym w programie. Rezultatem korzystania z programu jest jasna i udokumentowana historia kontroli oraz zmiany parametrów pracy instalacji chłodniczej, co daje komfort pracy firmie serwisowej.

 

LEAKLOG, jak każdy program, wymaga wprowadzenia danych, które każdy z nas posiada współpracując z Klientem i na danym obiegu chłodniczym. Są to: 

 • dane naszej firmy,
 • dane klienta,
 • dane naszych pracowników, którzy posiadają uprawnienia do prac z czynnikiem,
 • stany magazynowe czynnika
 • parametry układu chłodniczego zmierzone podczas uruchomienia oraz w trakcie eksploatacji.

 

Do wyboru mamy całą grupę czynników chłodniczych dostępnych na rynku. Uzupełnieniem tej już bogatej bazy danych w najbliższym czasie ma być także R744 (CO2) (rys. 1.).

 

 

2015 05 50 1

Rys. 1

 

 

Sam obrót czynnikiem chłodniczym nie jest jedyną możliwością programu. Jak wspomniano wcześniej mamy możliwość również rejestrowania prac serwisowych. Tworzymy bazę danych potrzebną do opisu obiegu wpisując lokalizację i dane obiegu chłodniczego np. (rys. 2.): budynek rozdzielni głównej, centrala chłodnicza o napełnieniu wstępnym czynnikiem R 134A – 25kg, zbudowana z dwóch sprężarek tłokowych Bitzer 4 PCS-12.2Y. 

 

 

2015 05 51 1

Rys. 2

 

 

Proszę zwrócić uwagę na trzy pozycje w tabeli przedstawionej na rysunku 2.:

 • „obieg hermetycznie zamknięty” oraz „zainstalowano detektor wycieku” zgodnie z ustawą F-gazową określą nam czas pomiędzy kolejnymi przeglądami szczelności – obieg hermetycznie zamknięty nie będzie podlegał przeglądom szczelności, natomiast w przypadku zainstalowanego detektora wycieku okres pomiędzy przeglądami wydłuży nam się dwukrotnie;
 • okno „nieużywany” – program nie będzie nam już raportował obiegu do przeglądu szczelności ponieważ obieg trwale został wyłączony z eksploatacji.

 

Po wprowadzeniu danych jednostki chłodniczej należy uzupełnić parametry obiegu podczas uruchomienia. W tym czasie wykonujemy również test szczelności, który odnotowujemy zaznaczając metody jakimi go wykonaliśmy. W przypadku, gdy należy uzupełnić układ freonem, należy to zaznaczyć, a ilość potrzebnego czynnika będzie odnotowana w stanach magazynowych.

 

 

2015 05 51 2

Rys. 3

 

 

Na kolejnym zrzucie (rys. 4.) przedstawiony został widok okna stanu magazynowego zawierający ilości czynnika zakupione, sprzedane i odzyskane przez naszą firmę.

 

 

2015 05 52 1

Rys. 4

 

 

Do naszego dziennika instalacji możemy również dodać zdjęcie z uruchomienia lub skan karty pracy (rys. 5.).

 

 

2015 05 52 3

Rys. 5

 

 

Po wprowadzeniu wszystkich danych obiegu mamy również możliwość obliczenia w programie takich parametrów jak przegrzanie czy dochłodzenie czynnika, ale także odnotowanie przeprowadzonych czynności związanych z wykryciem nieszczelności. Rysunek 6 przedstawia raport z kontroli nominalnej przeprowadzanej podczas uruchomienia instalacji.

 

 

2015 05 52 3

Rys. 6

 

 

Zmiany parametrów instalacji chłodniczej również są odnotowane osobno dla każdego z obiegów oraz dla każdej ze sprężarek w danym obiegu. Przykładowo na rysunku 7 na żółto zaznaczone są:

 • kontrola nominalna (wykonana podczas uruchomienia instalacji);
 • kontrole szczelności wynikające z ustawy F-gazowej (po roku – dla instalacji zawierających gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego równym 5 ton ekwiwalentu CO2 lub większym, ale mniejszym niż 50 ton ekwiwalentu CO2);
 • kontrola związana z wykryciem i naprawą nieszczelności;
 • kontrola po miesięcy od usunięcia nieszczelności – co nakazuje nam ustawa F-gazowa.

 

 

2015 05 52 4

Rys. 7

 

 

Uzupełnieniem raportów są dane statystyczne na temat wycieków. Widzimy procentowo ilości czynnika jaki wyciekł, jakie metody detekcji wycieku podczas inspekcji były używane, a także kto uczestniczył w kontroli i jakie środki naprawcze zostały wykonane (rys. 8.). Należy nadmienić, że dla każdego z obiegów chłodniczych program nadaje nr książki serwisowej, którą mamy obowiązek prowadzić.

 

 

2015 05 52 5

Rys. 8

 

 

Podsumowanie

 

 

Wszystkie powyżej wymienione dane możemy wyeksportować do pliku w formacie PDF. Mogą one stanowić podstawę do rozliczenia się z obrotu czynnikami F-gazowymi, ale także dobrym załącznikiem do rozliczenia się z Klientem za wykonane usługi.

 

Uważam, że program dla małych i średnich fi rm może być bardzo pomocny. Możliwości jakie daje na pewno znajdą uznanie, szczególnie, że program jest darmowy. Program można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Fundacji PROZON: http://prozon.org.pl/leaklog,117,pl.html. 

 

 

dr. inż. Grzegorz BRAK
– Zastępca Kierownika
Działu Technicznego
w LINEA Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.