Reklama
 
 
 
 
20 lat dla ochrony warstwy ozonowej i klimatu
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 02.03.2016

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu od 1995 roku działa na rynku, promując i pomagając realizować odzysk czynników chłodniczych podczas napraw urządzeń chłodniczych. Fundacja zorganizowała i prowadzi Krajową Sieć Odzysku i Regeneracji (sieć 3R).

 

 

2016 3 32 1

 

 

W imię ochrony środowiska

 

Powstanie Fundacji było jednym z kluczowych elementów realizacji zobowiązań Polski, wynikających z uzgodnień Protokołu Montrealskiego. Od czasu podpisania tego porozumienia w 1987 roku, przystąpiło do niego 160 Państw, dostrzegających potrzebę walki ze zubażaniem stratosferycznej warstwy ozonowej. PROZON powstał pierwotnie jako Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej, a jej założycielami byli Liquid Carbonic Polska (LCP) oraz Termo Products Ltd. – jedne z najbardziej znaczących fi rm w branży czynników chłodniczych. 14 marca 1996 roku PROZON został wpisany do Rejestru Fundacji i wkrótce świętować będzie 20-lecie swojej działalności. Obecnie, po kilku zmianach właścicielskich, do Zgromadzenia Fundatorów należą: Air Products, Linde Gaz Polska oraz Schiessl Polska, które na forum Fundacji działają w imię tej samej idei – idei ochrony środowiska.

 

 

Misja Fundacji

 

Misją Fundacji PROZON jest ochrona warstwy ozonowej i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym. PROZON prowadzi i wspiera działania mające na celu ograniczenie emisji syntetycznych czynników chłodniczych do atmosfery. Aktywność Fundacji polega nie tylko na przyczynianiu się do wprowadzania rozwiązań proekologicznych w branży chłodniczej, ale również na podwyższaniu poziomu świadomości i kreowaniu postaw pra- cowników branży. W ciągu 20 lat istnienia, PROZON skupiał się na odzysku i regeneracji tych czynników chłodniczych, które uwolnione do atmosfery niszczą warstwę ozonową lub charakteryzują się wysokim potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego.

 

 

Odzysk, recykling i regeneracja czyli Sieć 3R

 

Stworzenie sieci 3R, tak korzystane dla środowiska, wymagało nie tylko zmiany świadomości osób, pracujących przy naprawach urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, ale realizacji ogromnych inwestycji. Globalny Fundusz Ochrony Środowiska (GEF) zaoferował Polsce dofi nansowanie stworzenia sieci 3R. Krzysztof Grzegorczyk, szef rynku czynników chłodniczych ówczesnego Liquid Carbonic oraz Marek Wawryniuk – współwłaściciel Termo Products, wystąpili w imieniu swoich firm z projektami, które spotkały się z aprobatą GEF i prowadzącego dofinansowanie Banku Światowego. Największą szansę powodzenia projektu miał jednak jeden wspólny projekt, więc obie firmy połączyły siły, tworząc platformę współpracy w postaci Fundacji PROZON. Ponieważ zapobiegać emisji do atmosfery mogli głównie pracownicy serwisów chłodniczych, właśnie ich zaproszono do współpracy. Wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Chłodnictwa w Krakowie przygotowano szkolenia z zagadnień ochrony środowiska, zapobiegania emisji oraz metod odzysku. W szkoleniach tych wzięło udział około 2,5 tysiąca serwisantów, którzy zdobyli pierwsze „uprawnienia chłodnicze” tzw. Zieloną Kartę

 

 

2016 3 32 2

 

 

Jednocześnie Fundacja tworzyła warunki do przeprowadzania odzysku i regeneracji. Globalny Fundusz Ochrony Środowiska oraz polski Ekofundusz sfi nansowali wprowadzenie na rynek pierwszych 1000 stacji i butli do odzysku. Uświadamianie branży, zwiększanie realnych możliwości odzysku czynników oraz kursy na Zieloną Kartę Serwisanta sprawiły, że coraz więcej fi rm włączało się w działania Fundacji. Bez ustawy czyniły to jednak dobrowolnie – z dobrze pojętej troski o środowisko. 

 

 

Ustawa „ozonowa” i „odpadowa”

 

Gdy w 2004 roku powstała ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową (SZWO), zapobieganie emisji i odzysk stały się obowiązkiem. PROZON był jedną z nielicznych organizacji, które konsultowały ustawę w interesie środowiska, a jednocześnie branży chłodniczej. Ustawa wprowadziła obowiązek odzysku, rozliczania i raportowania czynników chłodniczych z grupy HCFC. Dobrze działającą sieć 3R umożliwiła Fundacji wprowadzenie na rynek czynników zregenerowanych. To pozwoliło wielu firmom sprawne funkcjonowanie w okresie, gdy po wycofaniu czynników pierwotnych dopuszczone do stosowania były czynniki pochodzące z regeneracji. Warto dodać, że w wielu innych krajach, system 3R nie działał, a Polska wyróżniała się posiadaniem sprawnej sieci. Dla tej sprawności duże znaczenie miało zaangażowanie się fundatorów w logistykę odzyskanego czynnika do Centrum Regeneracji. Ustawa o odpadach z 2012 roku, kwalifi kując czynniki jako odpady niebezpieczne, utrudniła funkcjonowanie polskiej sieci 3R. Dostawy odzyskanych czynników od tamtej pory musiały trafi ać bezpośrednio do Centrum Regeneracji. Ostatnio Fundatorzy podjęli konkretne działania, żeby wypełnić trudne wymogi wynikające z takich zapisów ustawy i odtworzyć sieć 3R.

 

 

2016 3 33 1

2016 3 33 2

 

 

Odpowiedź na przemiany w branży

 

Działania Fundacji PROZON pomagały przystosować się branży do nowych wymogów, pomagały serwisom chłodniczym w dbałości o środowisko naturalne, a co za tym idzie, przyczyniły się do ograniczenia emisji SZWO i gazów cieplarnianych. 

 

Przemiany, jakie w ciągu ostatnich dwóch dekad zaszły w branży chłodniczej to zmiany technologiczne, ale też zmiany w sposobie myślenia o wpływie branży na środowisko. Fundacja przyczyniła się do złagodzenia trudności związanych ze zmianami legislacyjnymi, a zwłaszcza z wycofaniem czynników z grupy HCFC (głównie R22). Przez minione lata zmieniła się skala chłodnictwa i klimatyzacji, wprowadzono nowe technologie i rozwiązania. Zmianie uległy również diametralnie, i nadal się zmieniają, czynniki chłodnicze. Przyszłością chłodnictwa wydają się być mieszaniny oparte na HFO, ale również powrót do czynników palnych, dwutlenku węgla i amoniaku.

 

 

2016 3 33 3

 

 

W ostatnich latach, Fundacja podjęła wyzwanie tej ostatniej zmiany i zaangażowała się w europejski projekt e – learningowy o czynnikach chłodniczych znany jako REAL Alternatives. W ramach projektu powstały szkolenia dla techników chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła dostępne w internecie, jako uzupełnienie kształcenia tradycyjnego. Platforma została stworzona w 6 językach: holenderskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim oraz polskim. Polska premiera projektu odbyła się podczas I-szych Warsztatów Chłodniczych 3 marca 2015 roku. Ta baza wiedzy o czynnikach alternatywnych w kolejnych latach pomoże branży przygotować się do wyzwań związanych z bezpieczeństwem ich stosowania oraz z istotnymi wyzwaniami technologicznymi. Kontynuując misję edukacyjną, Fundacja jako pierwsza w Polsce pomogła serwisantom zdobyć wymagane prawem unijnym certyfi katy F-gazowe. Początkowo w zakresie certyfi kacji współpracowała z Czeskim Ministerstwem Środowiska oraz z Czeskim Związkiem Chłodnictwa i Klimatyzacji, a gdy okazało się, że Czesi mogą egzaminować tylko na terenie swojego kraju, również ze Słowacką Jednostką Certyfi kującą. Proces przebiegał bardzo sprawnie, co pokazuje fakt, iż jeszcze przed wprowadzeniem polskiej legislacji prawie 600 osób uzyskało certyfikaty dla personelu. Na początku 2015 roku Fundacja zaproponowała pomoc w organizacji certyfi kacji F-gazowej renomowanym ośrodkom szkoleniowym w Polsce. Z tej oferty skorzystał tylko Krakowski COCh oraz fi rma Carrier Transicold szkolący wspólnie z firmą Temis.

 

 

2016 3 33 4

 

 

20 lat minęło. Co dalej?

 

Ważnym elementem rozwoju skutecznej sieci odzysku jest odtworzenie tzw. Lokalnych Centrów Odzysku (LCO). Ten proces odbudowy LCO, opartych na oddziałach dystrybucyjnych Fundatorów, właśnie się rozpoczął. Ułatwi to odbiór butli i oddanie do zagospodarowania większych ilości odzyskanego czynnika. 

 

Więcej czynnika odzyskanego rodzi konieczność rozwoju mocy przerobowych, w które Fundacja systematycznie inwestuje. Od ponad roku działa nowa instalacja do regeneracji, a systematycznie wdrażane moduły informatyczne pozwalają sprawniej zarządzać rosnącą ilością mieszanin oddawanych do regeneracji. Fundacja wydzierżawia coraz więcej nowoczesnych stacji i specjalnych butli do odzysku.

 

Więcej rodzajów czynników chłodniczych to więcej możliwości pomylenia i wymieszania w instalacjach. Stąd konieczność badania składu i jakości czynnika w instalacjach. Laboratorium Fundacji rozwijało się sukcesywnie od momentu uruchomienia sieci 3R. Na dzień dzisiejszy przeprowadza analizy zgodne ze standardem ARI 700 oraz wprowadza kolejne analizy przydatne chłodnictwu i klimatyzacji. Wdrożona ostatnio usługa badania olejów chłodniczych pomoże serwisantom w diagnostyce awarii.

 

 

2016 3 34 1

 

 

Wypracowane środki Fundacja inwestuje zarówno w rozwój laboratorium jak i Centrum regeneracji. Inwestycje zwiększają wydajność i jakość procesu regeneracji, ale również bezpieczeństwo pracowników i środowiska. 

 

Ustawa F-gazowa oraz utworzenie polskiego systemu certyfikacji jednoznacznie zobowiązuje serwisantów do zdobycia certyfi katów dla personelu. W styczniu br. Fundacja błyskawicznie przestawiła szkolenia przygotowujące do egzaminu wg. legislacji „sąsiadów” na egzaminy w ramach polskiej jednostki certyfi kującej, którą został Urząd Dozoru Technicznego (UDT). PROZON jako pierwszy otrzymał również akredytację UDT do przeprowadzania egzaminów. Odpowiadając na potrzeby branży, Fundacja rozbudowała centrum szkoleniowe w Warszawie oraz uruchomiła dwa nowe oddziały szkoleniowe: we Wrocławiu i Gliwicach. W planach są dalsze inwestycje w wyposażenie sal szkoleniowych i sprzęt do zajęć praktycznych.

 

W 2015 roku Fundacja uruchomiła Program Wspierania Polskiej Edukacji Chłodniczej. Program skierowany został do uczelni wyższych i powstających w Polsce szkół średnich o profilu: „Chłodnictwo i klimatyzacja”. Jednym z elementów tego programu jest ułatwienie pracownikom i studentom w uzyskaniu praktycznej wiedzy i zdobyciu Certyfi katów F-gazowych dla personelu – szkolenia dla nich są bezpłatne. W styczniu bieżącego roku została rozstrzygnięta pierwsza edycja konkursu dla politechnik na projekt urządzenia demonstracyjnego. W konkursie wzięło udział pięć uczelni a Laureat tegorocznej edycji otrzyma dofi nansowanie w wysokości ponad 36 tysięcy złotych. Ofi cjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas Gali z okazji 20-lecia działania Fundacji 1 marca br.

 

Fundacja PROZON w dalszym ciągu będzie świadczyć wiele bezpłatnych usług dla branży: udzielać konsultacji prawnych, udostępniać butle do odzysku oraz doradzać w zakresie odzysku.

 

 

2016 3 34 2

 

 

Jako że proekologiczne postawy warto wykształcać już u najmłodszych, PROZON angażuje się również w obchody Dnia Ziemi. W tym roku 24 kwietnia kolejny raz Dzień Ziemi będzie świętem Fundacji – na Polu Mokotowskim zorganizuje pawilon, a w nim zabawy i konkursy ekologiczne dla ponad 1000 dzieci. 

 

Fundacja będzie kontynuować organizowanie Warsztatów Chłodniczych podczas targów Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja. Tegoroczna tematyka obraca się wokół czynników syntetycznych oraz kwestii legislacyjnych. Na własnym stoisku utworzy punkt konsultacji prawnych. Ponadto, w Strefie Instalatora PROZON zorganizuje praktyczne pokazy i konkursy z zakresu lutowania i odzysku. Wydarzenie to odbędzie się 1 marca br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.