VII Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 15.05.2018

Już od kilku lat jesień to okres, w którym organizowane są Warsztaty Amoniakalne dedykowane dla osób z kierownictwa, dozoru i eksploatacji w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacjach chłodniczych. Tegoroczne, siódme spotkanie, którego organizatorem była firma METALKO Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji odbyło się w dniach 19-20.10.2017 roku w Łysomicach koło Torunia. Tematem wiodącym tej roboczej konferencji była: „Ekonomika i bezpieczeństwo w amoniakalnych instalacjach Chłodniczych”. 

 

 

2018 03 23 1

 

 

2018 03 23 2

Spotkanie prowadził Mateusz Lisewski

 

 

Od kilku lat spotkanie to objęte jest patronatem Urzędu Dozoru Technicznego, Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, instytucji, firm działających na rzecz i w obszarze chłodnictwa, a także mediów branżowych.

 

Po siedmiu latach od pierwszej edycji, spotkania te rozrosły się do wiodącej konferencji technicznej w zakresie projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji amoniakalnych systemów chłodniczych, w trakcie której zabierają głos przedstawiciele działów technicznych zakładów stosujących tego typu układy. Formuła warsztatów pozwala na swobodną wymianę doświadczeń i poglądów na temat przepisów, doświadczeń w eksploatacji oraz trendów i rozwiązań technologicznych pomiędzy uczestnikami a także dostawcami urządzeń. Warto zauważyć, iż w pierwszych warsztatach w 2011 roku wzięło udział 41 uczestników, a od co najmniej 4 lat liczba ta waha się wokół 150 osób.

 

Tak duże spotkanie, wielowątkowość podejmowanych zagadnień nie pozwala na przybliżenie każdej prelekcji, czy też podejmowanej problematyki, ale na kilka z nich warto zwrócić uwagę.

 

Warsztaty tradycyjnie obejmowały trzy bloki tematyczne: 

 

 • standardy bezpieczeństwa, 
 • rozwiązania techniczno-organizacyjne, 
 • zagadnienia eksploatacyjne.

 

W ramach pierwszego bloku, tradycyjnie wystąpił przedstawiciel UDT, Pan Krzysztof Korzeb – Główny Specjalista ds. Oceny Zgodności, który omówił najważniejsze wytyczne i postanowienia związane z dyrektywą 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz.Urz. UEL 189 z 27.06.2014, str. 164), wdrożonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036).

 

 

2018 03 23 3

  Krzysztof Korzeb, Główny Specjalista ds. Oceny Zgodności w UDT w Bydgoszczy

 

 

Dyrektywa ta odnosi się do urządzeń ciśnieniowych zawierających gaz lub ciecz, w których najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS jest wyższe niż 0,5, obejmując: zbiorniki, wytwornice pary i wody gorącej, rurociągi, osprzęt zabezpieczający, osprzęt ciśnieniowy oraz zespoły składające się z kilku urządzeń ciśnieniowych połączonych w celu utworzenia zintegrowanej i funkcjonalnej całości.

 

 

2018 03 23 4

Mikołaj Klenkiewicz, Koordynator ds. Chłodnictwa Przemysłowego, Danfoss Poland

 

 

2018 03 24 1

Piotr Kamecki, Greenyard Frozen Poland

 

 

2018 03 24 2

Krzysztof Makowski, właściciel firmy KRZYSZTOF MAKOWSKI

 

 

W nawiązaniu do powyższego, w bloku technicznym warto było zwrócić uwagę na zaprezentowaną możliwość zastosowania badania diagnostycznego materiału metody emisja akustycznej (AE), dzięki której można ocenić stan techniczny rurociągu na odcinkach ukrytych pod izolacją termiczną lub znajdujących się w miejscach trudno dostępnych (przejścia pod drogami itp.). Zastosowanie metody emisji akustycznej (AE) do oceny stanu technicznego instalacji ciśnieniowej i bezciśnieniowej w ramach standardowych badań okresowych pozwala zastąpić rewizję wewnętrzną urządzenia technicznego oraz ciśnieniową próbę hydrauliczną dla oceny szczelności badanego urządzenia – instalacji.

 

Clou tych warsztatów, to jednak doświadczenia przytaczane przez samych uczestników, wynikające z przeprowadzanych inwestycji, czy też modernizacji. W bloku tym przytoczone zostały modernizacje między innymi w zakładach Frosta, Koral, Sokołów czy też RSP Nowość.

 

Ciekawym punktem drugiego dnia było zaaranżowanie debaty, do której wprowadzeniem była prelekcja Pana Pawła Niedźwieckiego Dyrektora Technicznego, BioConcept-Gardenia na temat: Dobry start – mój pierwszy raz w maszynowni. Aspekty organizacji pracy w maszynowniach amoniakalnych, a którą poprowadził Pan Albert Depta – z firmy COLDEX Przemysłowe Instalacje Chłodnicze.

 

 

2018 03 24 3

Jan Boone, Specjalista z MAYEKAWA z Belgii

 

 

2018 03 24 4

 Tadeusz Sum, Dyrektor Techniczny w Przedsiębiorstwie Produkcji Lodów KORAL

 

 

2018 03 24 5

Rafał Matera, Dyrektor Operacyjny, MONTOSTAL

 

 

2018 03 24 6

Albert Depta, COLDEX Przemysłowe Instalacje Chłodnicze

 

 

W tegorocznych warsztatach, ze względu na ograniczony czas i liczbę prezentacji problemowo-technicznych, tradycyjną formę prezentacji firm sponsorskich oferujących urządzenia i komponenty do instalacji amoniakalnych, zamieniono na możliwość wystawienia się w hallu głównym hotelu. Na zaaranżowanych stoiskach można było zapoznać się z najnowszą ofertą producentów, począwszy od agregatów chłodniczych, chłodnic, systemów monitoringu po czujniki i materiały eksploatacyjne a także usługi konsultacyjne.

 

 

 

Zagadnienia poruszane podczas VII Ogólnopolskich Warsztatów Amoniakalnych

 

 • Deklarowanie zgodności wg wymagań dyrektywy 2014/68/UE Urządzenia ciśnieniowe PED – Krzysztof Korzeb – Główny Specjalista ds. Oceny Zgodności w UDT w Bydgoszczy; 
 • Badania metodą emisji akustycznej (AE) w służbie ekonomii i bezpieczeństwa eksploatacyjnego amoniakalnych instalacji chłodniczych – Andrzej Kaźmierczak, Prezes Zarządu, AED Polska; 
 • Uderzenia hydrauliczne w amoniakalnych instalacjach chłodniczych – Piotr Kamecki, Greenyard Frozen Poland; 
 • Nowe rozwiązania w zakresie odszraniania chłodnic powietrza. Zasadnicza zmiana sposobu prowadzenia procesu i jej wpływ na efektywność i bezpieczeństwo. Wyniki badań porównawczych wykonanych przez Danfoss na Uniwersytecie Techniki Chłodniczej w Aarhus – Mikołaj Klenkiewicz, Koordynator ds. Chłodnictwa Przemysłowego, Danfoss Poland; 
 • Niskie napełnienie jako rozwiązanie dla bezpieczniejszej i bardziej efektywnej instalacji – Jan Boone, Specjalista z MAYEKAWA z Belgii;
 • Wymienniki ciepła (płaszczowo-rurowe, płaszczowo-płytowe, płytowe) – wpływ zabrudzeń, w szczególności oleju na pracę wymiennika. Sposoby czyszczenia wymienników – Rafał Matera, Dyrektor Operacyjny, MONTOSTAL 
 • Eksploatacyjna pasywacja powłok cynkowych skraplaczy amoniaku – studium przypadku. Nieprawidłowości w postępowaniu – kondycjonowanie wody. Wskazówki i zalecenia. Metody pomiaru i kontroli stanu powłok cynkowych oraz parametrów wody – Arkadiusz Nalikowski, Dyrektor ds. techniczo-technologicznych, MARCOR; 
 • Korzyści płynące z odwadniania i odpowietrzania amoniakalnych instalacji chłodniczych – Krzysztof Makowski, właściciel firmy KRZYSZTOF MAKOWSKI; 
 • System bezpieczeństwa dla amoniakalnych instalacji chłodniczych – Tadeusz Sum, Dyrektor Techniczny w Przedsiębiorstwie Produkcji Lodów KORAL; 
 • Stacje zaworowe: dwu, trzy, czterorurowe – zasady bezpiecznej eksploatacji przy zastosowaniu regulatorów ciśnienia i temperatury typu PM i ICM – Wiesław Neumann, Lider maszynowni chłodniczej, RSP NOWOŚĆ; 
 • Oszczędności zużycia energii elektrycznej na przykładzie sprężarki chłodniczej SAB87 po zamontowaniu silnika synchronicznego sterowanego falownikiem – Roman Krzesłowski, Mistrz utrzymania ruchu energetycznego, SOKOŁÓW-SERVICE z Koła; 
 • Modernizacja układu chłodniczego FRIGOPAK. System LVS w tunelu zamrażalniczym – Mirosław Jarentewicz, Lider maszynowni chłodniczej, FRoSTA.

 

 

 

2018 03 25 1

 

 

2018 03 25 2

 

 

2018 03 25 3

 

 

2018 03 25 4

 

 

2018 03 25 5

 

 

Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z metodyką współpracy z Państwową Strażą Pożarną w trakcie ćwiczeń oraz ewentualnych awarii, obejrzeć wyposażenie wozów ratownictwa chemicznego oraz krótki pokaz ewakuacji poszkodowanego z terenu zagrożonego skażeniem amoniakiem.

 

W przeprowadzonej przez organizatorów ankiecie pokonferencyjnej uczestnicy dokonali oceny warsztatów wysoko oceniając formę, jak również poruszaną tematykę. Z uznaniem należy ocenić bardzo rzeczowe komentarze, które stanowią dowód poważnego potraktowania tego branżowego spotkania, a jednocześnie pozwalające organizatorom na lepsze przygotowanie kolejnych edycji.

 

Niejednokrotnie powtórzył się apel o więcej wystąpień praktyków, przedstawicieli zakładów omawiających ciekawe przypadki eksploatacyjne z obszaru amoniakalnych instalacji chłodniczych. Uczestnicy wyrazili też chęć kontynuacji omawiania zagadnień efektywności energetycznej, a także z zakresu szeroko pojętego BHP w eksploatacji urządzeń chłodniczych.

 

Zawartość merytoryczna ankiet wskazuje również na konieczność odbudowy szkolnictwa zawodowego, dla przygotowywania odpowiednio wyedukowanych kadr dla tej gałęzi gospodarki, ale również szeroko pojętej branży HVACR.

 

 

2018 03 25 6

 

 

Goście zagraniczni byli pod wrażeniem organizacji warsztatów, a także zdumieni zaangażowaniem słuchaczy, którzy wytrwali w komplecie do końca pierwszego dnia, aby nazajutrz pojawić się na kolejnych zajęciach.

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.