Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Pompy ciepła - projekt europejskich kryteriów ekologicznych
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 08.05.2007

    Od kilkunastu lat kraje Unii Europejskiej prowadzą aktywną politykę w zakresie zarządzania środowiskiem i jego zasobami naturalnymi. Są to zadania priorytetowe, ujęte w dużej mierze w systemowe ramy legislacyjne, mające doprowadzić do ograniczenia negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko. 

Kwestie związane z minimalizowaniem szkodliwego wpływu produktu na środowisko zostały już w pewnych obszarach uregulowane (np. dyrektywy WEEE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, RoHS o stosowaniu substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisy dotyczące efektywności energetycznej, i in.), a dobrowolne stosowanie systemów zarządzania środowiskowego EMAS czy ISO 14 000, dotyczących przede wszystkim produkcji, staje się powoli normą.
Stosunkowo niedawno Parlament Europejski przyjął ramową dyrektywę 2005/32/ WE [1] (dyrektywa PWE) dotyczącą wszystkich produktów wykorzystujących energię. W dyrektywie nie sprecyzowano ani konkretnych produktów ani ich grup, przekazując szczegółowe unormowania do dyrektyw wykonawczych. Dyrektywy te (środki wykonawcze) będą dotyczyć profilów środowiskowych konkretnych grup produktów lub wybranych istotnych wspólnych aspektów środowiskowych.

    W okresie przejściowym, do czasu ustalenia planu prac legislacyjnych zgodnie z procedurą przedstawioną w dyrektywie i wejścia w życie dyrektyw wykonawczych, dyrektywa obliguje Komisję Europejską do wprowadzenia z wyprzedzeniem przepisów wykonawczych dla produktów określonych przez ECCP [2] jako posiadających duży potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wśród wymienionych tam grup produktów znajdują się m.in. urządzenia gospodarstwa domowego (w tym sprzęt chłodniczy), systemy o napędzie elektrycznym oraz systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
    W artykule przedstawiono proponowane przez Komisję i organizacje europejskie szczegółowe przepisy [3], określające najważniejsze aspekty środowiskowe/kryteria związane z urządzeniami klimatyzacyjnymi i pompami ciepła. Przedstawiono również założenia programu prac normalizacyjnych CEN w obszarze ekoprojektowania dla tej grupy urządzeń.

Umieszczanie na rynku i oznakowanie CE


    W dyrektywie ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dla produktów wykorzystujących energię, tzn. dotyczącej ekoprojektowania (określaną dalej jako PWE) przyjęto, że zanim dany produkt zostanie wprowadzony na rynek i/lub oddany do użytkowania, będzie podlegać procedurze oceny zgodności środowiskowej (włącznie z oznakowaniem CE i deklaracją zgodności). Przeprowadzenie oceny zgodności ma na celu potwierdzenie, że dany produkt spełnia wymagania ekoprojektu oraz wymagania zasadnicze wynikające z właściwych dla danego produktu dyrektyw nowego podejścia.
    Urządzenia chłodnicze, pompy ciepła i klimatyzatory w zdecydowanej większości podlegają ocenie zgodności zarówno z wymaganiami zasadniczymi kilku dyrektyw nowego podejścia, jak i dodatkowo dyrektyw nie wymagających oznakowania CE:

 • 97/23/EWG PED dotycząca urządzeń ciśnieniowych,
 • 2006/95/WE LVD dotycząca niskiego napięcia,
 • 2004/108/WE EMC dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej, 2006/42/WE DM dotycząca maszyn,
 • dyrektywy dotyczące hałasu,
 • dyrektywy dotyczące efektywności energetycznej.

 

 

 

 

 

 

    Procedury oceny zgodności, określone w dyrektywach wykonawczych do dyrektywy PWE, będą pozostawiać producentom wybór między wewnętrzną kontrolą projektu (opisaną w załączniku IV dyrektywy), a systemem zarządzania (opisanym w załączniku V dyrektywy).
    Domniemanie zgodności, oparte na wewnętrznej kontroli projektu, potwierdzone deklaracją zgodności i oznakowaniem CE w rozumieniu dyrektywy PWE, jest całkowicie zbieżne z istniejącym europejskim systemem oceny zgodności, wprowadzonym w Polsce odpowiednią ustawą [4]. System zarządzania, o którym jest mowa w dyrektywie, może być oparty na zarejestrowanym systemie EMAS lub na systemie zarządzania środowiskowego wg norm ISO.

Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne

    Dyrektywa PWE wprowadziła zasadniczą zmianę w przepisach dotyczących europejskiego oznakowania ekologicznego EOE. W sposób formalny powiązano program przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego z regulacjami dotyczącymi dopuszczania do obrotu (tzn. oznakowaniem CE). Przedsiębiorca, zlecający badania w ramach oceny zgodności, będzie mógł równocześnie przeprowadzić badania niezbędne do uzyskania znaku EOE.
    W dużym skrócie program przyznawania europejskiego oznakowania ekologicznego, uzupełniony planem pracy [6] ma być zachętą do wytwarzania produktów i usług o zmniejszonym wpływie na środowisko w ciągu całego cyklu życia produktu oraz do dostarczanie konsumentom informacji o tym wpływie. Jest on częścią strategii promującej zrównoważoną produkcję i konsumpcję w kontekście „ram na rzecz zintegrowanej polityki produktowej ukierunkowanej na cykl życia”. (…)


Pompy ciepła i klimatyzatory – kryteria ekologiczne

    Jak zaznaczono na wstępie, dyrektywa PWE przewiduje, że do czasu wdrożenia dyrektyw wykonawczych, Komisja powinna określić szczegółowe kryteria ekologiczne dla produktów mających istotny wpływ na środowisko. Projekt decyzji Komisji wykonującej to zalecenie w odniesieniu do pomp ciepła i klimatyzatorów ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywanych do ogrzewania i oziębiania, jest w końcowej fazie opracowania przez grupę roboczą. Produkty spełniające określone w dokumencie wskaźniki będą mogły uzyskać oznakowanie i na tej podstawie producent będzie mógł oznakować swój wyrób znakiem CE. W dokumencie jest również podany sposób oceny i weryfikacji każdego kryterium ekologicznego. Ze względu na trwającą procedurę i możliwe zmiany wartości granicznych, w niniejszym artykule nie przytoczono proponowanych wartości liczbowych poszczególnych wskaźników. (...)

    Jak już wcześniej zaznaczono, potwierdzanie zgodności środowiskowej produktów wykorzystujących energię PWE jest elementem systemu oceny zgodności funkcjonującego w UE, a więc wszystkie zasady wprowadzania do obrotu, oznaczania znakiem CE, wystawiania deklaracji zgodności czy odpowiedzialności producenta/importera mają tu zastosowanie. Jednak procedury zapewnienia spełnienia wymagań są w przypadku dyrektywy PWE bardziej sformalizowane i tym samym potwierdzenie zgodności będzie trudniejsze i bardziej kosztowne. Przedsiębiorstwa posiadające wdrożony system zarządzania środowiskowego (EMAS lub ISO) są w dogodniejszej sytuacji – wprawdzie nie mogą skorzystać z zasady domniemania zgodności, ale też w sposób stosunkowo prosty mogą udokumentować zgodność procesu produkcji z dyrektywą.
    Małe i średnie przedsiębiorstwa są w o wiele trudniejszej sytuacji, są jednak przewidziane możliwości wprowadzenia mechanizmów wspierających chociaż w pewnym stopniu MŚP. Dla takich przedsiębiorstw przewidziane są na przykład mniejsze stawki opłat za przyznanie europejskiego oznakowania ekologicznego. W treści dyrektywy PWE znalazł się ponadto zapis, że powinna ona wspierać wdrażanie ekoprojektu w mikroprzedsiębiorstwach oraz w MŚP, rozwinięty dalej w artykule 13 dyrektywy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ, ZAMÓW PRENUMERATĘ:

TRADYCYJNĄ                         E-WYDANIE

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.