Od redakcji 02/2018 Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

ChiK-02-2018 okladka

 

Szanowni Czytelnicy

 

Kontynuując zagadnienia, podjęte w przedmowie do zeszłego wydania Ch&K, dotyczące nowych uregulowań prawnych, które zaczęły obowiązywać z początkiem 2018 roku, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kilka artykułów z tego numeru, bezpośrednio odnoszących się do omawianych zagadnień. Pierwszy z nich, autorstwa Barłomieja Adamskiego to SEPR i SEER – dyrektywa Ecodesign dla agregatów chłodniczych. Jak przypomina autor, przez kilka ostatnich lat Komisja Europejska prowadziła konsultacje z przedstawicielami przemysłu chłodniczego i klimatyzacyjnego, w celu ustanowienia europejskich zasad dotyczących minimalnej efektywności urządzeń przeznaczonych dla chłodnictwa i klimatyzacji oraz wymogu ich etykietowania. Te nowe wymogi mają umożliwić użytkownikowi końcowemu łatwe porównanie efektywności różnych agregatów chłodniczych na podstawie dwóch ustanowionych przez dyrektywę wartości wskaźników: SEPR dla agregatów chłodniczych pracujących na potrzeby chłodzenia procesowego oraz SEER dla agregatów klimatyzacji komfortu (bytowej). W artykule zaprezentowano w ogólnych zarysach zasady i zalecenia, dotyczące nowych wytycznych dla agregatów chłodniczych zgodnie z obowiązującą dyrektywą Ecodesign. Nowe wytyczne uwzględniają szereg istotnych faktów, których poprzednie prawo nie brało po uwagę.

 

Kolejne ważne zagadnienie omówione przez Jarosława Müllera dotyczy wymagań związanych z projektowaniem instalacji i doborem central wentylacyjnych w kontekście Ekoprojektu 2018. Rozporządzenia, które wprowadzają nowy podział systemów wentylacyjnych to: 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/ WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.U. UE L 337/8) oraz 1254/2014 z dnia 11 lipca roku 2014 uzupełniające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/ UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych dla budynków mieszkalnych (Dz.U. UE L 337/27). W artykule autor wyszczególnił różnice w wymaganiach dyrektywy pomiędzy zapisami obowiązującymi od 2016 roku, a tymi, które zaczęły obowiązywać od roku 2018.


W kontekście systemów wentylacyjnych chciałbym również zainteresować Państwa artykułem Igora Sikończyka: Dobór fi ltrów sklasyfi kowanych według PN-EN ISO 16890 w systemach wentylacji ogólnej. Opublikowana pod koniec 2016 roku międzynarodowa norma ISO 16890 wprowadziła nową klasyfi kację fi ltrów powietrza dla wentylacji ogólnej i dostarczyła projektantom nowych narzędzi do projektowania jakości powietrza wewnętrznego. Zabrakło jednak wprowadzenia wytycznych, jak dobierać nowe klasy fi ltrów dla różnych zastosowań systemów wentylacji. Nowej klasyfi kacji nie można porównać z dotychczasowymi powszechnie stosowanymi klasami G1 do F9 zdefi niowanymi w normie EN 779:2012. Tymczasem wycofanie tej normy i zastąpienie nową spodziewane jest już w drugiej połowie 2018 roku. Opisana w artykule rekomendacja Eurovent nr 4/23 stara się zapełnić tę lukę.

 

 

Polecam Państwa uwadze powyższe artykuły, a także pozostałe tematy zawarte w niniejszym wydaniu.

 

 

 

Marek Stachurka-Geller

Redaktor Naczelny