Reklama
 
 
 
Relacja z Walnego Zebrania Członków Krajowego Forum Chłodnictwa 2010 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 21.07.2010
Tegoroczne Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa odbyło się 10. maja w Warszawie, w Hotelu Mercure Fryderyk Chopin. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Delegaci podsumowali ciekawe i intensywne półtora roku działalności Związku oraz zapoznali się z ważnymi zagadnieniami przedstawionymi przez ekspertów z zaprzyjaźnionych i partnerskich organizacji.

Obok członków Forum, w zebraniu tradycyjnie uczestniczyli goście – przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji biznesowych, mediów i świata nauki, których przywitał Prezes Zarządu KFCh Grzegorz Michalski.

Tegoroczny porządek obrad obejmował m.in. ocenę ustępującego Zarządu oraz wybór władz na kolejną, już VI kadencję. Obok spełnienia obowiązków statutowych, zebrani mieli możliwość dyskusji oraz kontaktu z ekspertami prezentującymi zagadnienia istotne nie tylko dla Związku, lecz dla całej branży, a wręcz – dla środowiska przedsiębiorców.

Prezes Zarządu KFCh Grzegorz Michalski


Zmiany we władzach

Zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, uczestnicy Walnego Zebrania Członków KFCh pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie ustępującego Zarządu, w tym sprawozdanie finansowe. Wysoko, choć nie bezkrytycznie, oceniono tradycyjnie dużą aktywność Forum w kontaktach z władzami centralnymi (m.in. konsultacje w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki), organizację Kongresu PRO-CLIMATE, działalność międzynarodową oraz politykę informacyjną.

Niewątpliwym przejawem zadowolenia członków był dalszy kredyt zaufania dla najbardziej aktywnych członków Zarządu: Wacława Maniawskiego, Grzegorza Michalskiego oraz Marka Wawryniuka. W wyborach na VI kadencję otrzymali oni znaczną liczbę głosów i ponownie weszli do Zarządu. Grzegorzowi Michalskiemu znów powierzono funkcję prezesa. Należy też odnotować „powiew świeżości” – do Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego weszło aż 6 osób, które w poprzedniej kadencji nie były członkami władz KFCh.

Nowo wybrany Zarząd KFCh tworzą: Marek Czarnacki (Anmark), Wacław Maniawski (Elektronika), Grzegorz Michalski (GEA Grasso), Jerzy Stachowiak (Masta) oraz Marek Wawryniuk (Termo Schiessl).

W skład siedmioosobowej Rady Nadzorczej weszli: Tadeusz Cherek (Cherek-Chłód), Bolesław Gaziński (Systherm), Robert Grejcz (Emerson), Andrzej Sadowski (DKA Polska), Wojciech Wierzbicki (Iglo-Hurt-Serwis), Leszek Zimmerman (Klima) oraz Andrzej Żółciak (Termopol Ice).

Natomiast „aktywistami” kolegialnego organu zwanego Sądem Dyscyplinarnym KFCh zostali teraz: Paweł Kaleta (Chłodnictwo- Gastronomia P. Kaleta), Daria Kalinowska (Cool), Jan Hapka (ZUCh J. Hapka), Józef Kisielnicki (Kliweko) i Włodzimierz Piekarek (Guentner).

Reprezentacja KFCh

W minionym roku do KFCh przyłączyło się 12 nowych firm. Liczba członków na koniec roku wzrosła do 125. Z roku na rok coraz mniej istnieje w Polsce firm z branży, które nie współpracowałyby z przedsiębiorstwami należącymi do Krajowego Forum Chłodnictwa. Ponad 70% członków KFCh realizuje typowe usługi instalacyjne i serwisowe. Wśród członków Forum są także firmy handlowe, hurtownicy i producenci. Około 80% firm należących do KFCh to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Członkowie Forum mają siedziby oraz dysponują placówkami w ponad 60 miastach Polski oraz w kilku miastach za granicą. Ich łączne zatrudnienie przekracza 3,5 tys. osób, a zagregowane obroty sięgają 1,5 miliarda złotych.


O ekologicznych uregulowaniach prawnych

Blok prelekcji „Szanse i konsekwencje wynikające z ekologicznych uregulowań prawnych” rozpoczął Marek Wawryniuk, następnie przekazując głos gościom – dr Januszowi Kozakiewiczowi z Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu oraz dr Brunonowi Grochalowi z Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła.

Marek Wawryniuk omówił stan prawny w Polsce i Europie wpływający na branżę chłodniczą (rozporządzenia i dyrektywy) wskazując, że środek ciężkości legislacji przenosi się z bezpieczeństwa systemów na troskę o środowisko. W zakresie legislacji F-gazowej wciąż trwają konsultacje w Ministerstwie Środowiska i Gospodarki. Warto odnotować zainteresowanie resortu gospodarki wprowadzeniem legislacji w sposób przyjazny dla przedsiębiorców – zarówno dla branży chłodnictwa i klimatyzacji, jak i dla operatorów.

Marek Wawryniuk omówił m.in. zawansowanie prac w zakresie legislacji F-gazowej


Przypomniano także, iż do 4 lipca 2011 r. jako tymczasowe certyfikaty „F-gazowe” honorowane są „ozonowe” świadectwa kwalifikacji. Zwrócono również uwagę, że zgodnie z art. 10 Rozporządzenia o F-gazach nr 842/2006 Komisja Europejska prowadzi ocenę efektów jego wdrażania. Wyniki będą znane przed lipcem 2011 r. Jeśli okaże się, że Rozporządzenie nie przyczyniło się do zauważalnej redukcji emisji czynników HFC, to lobby „ekologiczne” może uzyskać dodatkową oręż w forsowaniu wycofania F-gazów na rzecz czynników naturalnych. Uspokojono zebranych, że jeśli nawet miałoby do tego dojść, to dopiero w perspektywie dziesięciu lub kilkunastu lat.

Następnie Marek Wawryniuk omówił legislację o SZWO, mówiąc o nowym „ozonowym” rozporządzeniu unijnym i wskazując niespójności między tym dokumentem a rozporządzeniem „F-gazowym”. Ostatnim punktem tej prezentacji było zagadnienie pomp ciepła jako odnawialnego źródła energii (OZE). Przedstawiono bieżące działania KFCh na rzecz traktowania pomp ciepła przez polskie władze na równi z innymi OZE oraz objęcia ich legislacją F-gazową, m.in. w odniesieniu do obowiązkowej certyfikacji personelu i firm. Niemniej ważne jest też zapewnienie współfinansowania zakupu i montażu pomp ciepła ze środków np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Forum już podjęło określone działania w tej mierze.

Doc. dr hab. Janusz Kozakiewicz (BOWOiK)
Doc. dr hab. Janusz Kozakiewicz z Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu rozwinął temat ustawy „ozonowej” i nowego unijnego Rozporządzenia o SZWO (nr 1005/2009). Przedstawił bardzo ciekawą prezentację dotyczącą trudności wynikających z interpretacji tych aktów prawnych i wyjaśnił szereg wątpliwości (zarówno podczas samej prelekcji, jak i odpowiadając na pytania z sali). Omówił istotne punkty rozporządzenia „ozonowego” (m.in. zasadniczą różnicę między regeneracją a recyklingiem HCFC oraz precyzyjną definicję substancji kontrolowanych), problemy i zasady postępowania z czynnikami HCFC (R22) oraz kwestię kontroli celnych.

Następnie głos zabrał dr inż. Brunon Grochal reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła. Wskazał na problem braku pomp ciepła w polskim prawie oraz nowe perspektywy, które otwiera implementacja tzw. Dyrektywy OZE (WE/28/2009) uchwalonej przez Parlament Europejski w pierwszej połowie ub. roku. Omówił najważniejsze zapisy tej dyrektywy – m.in. wymogi dotyczące certyfikacji instalatorów oraz podsumował najnowsze, ciekawe rozwiązania technologiczne z zakresu pomp ciepła.

Projekty międzynarodowe z udziałem KFCh

Przedstawiono również ogólne zasady współpracy KFCh z organizacjami europejskimi w ramach projektu Real Skills Europe oraz Ref Train. Real Skills Europe jest to europejski projekt redukcji wycieków czynników chłodniczych, zaplanowany na lata 2009- 2011, zainicjowany przez Brytyjski Instytut Chłodnictwa, a współfinansowany przez Unię Europejską. Joanna Ryńska wyjaśniła główne działania realizowane w ramach tego przedsięwzięcia. Obejmują one skonsultowanie i przygotowanie materiałów informacyjnych oraz wytycznych i modułów szkoleniowych on-line, które – podnosząc poziom wiedzy operatorów i instalatorów – przyczynią się do redukcji poziomu wycieków czynników chłodniczych. Krajowe Forum Chłodnictwa jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Pokrótce zapowiedziano także projekt Ref Train, mający na celu wdrożenie szkoleń on-line z zakresu chłodnictwa. Będzie on realizowany przez KFCh we współpracy z kilkoma zagranicznymi partnerami od końca 2010 r.

Następnie Grzegorz Michalski omówił współpracę KFCh z Europejskim Stowarzyszeniem Klimatyzacji i Chłodnictwa (AREA), akcentując wyniki Walnego Zebrania tej organizacji, które odbyło się w Krakowie na początku maja 2010 r. Przedstawiono zagadnienia będące przedmiotem dyskusji podczas obrad, w tym postulaty AREA dla Komisji Europejskiej, czyli m.in. objęcie regulacją F-gazową urządzeń o napełnieniu od 1 kg, zastosowanie legislacji F-gazowej do chłodnictwa mobilnego, kwestię pomp ciepła w kontekście certyfikacji personelu itp.

Propozycje wyższych uczelni dla branży chłodnictwa i klimatyzacji

Kolejna część Zebrania to wystąpienia gości reprezentujących polskie uczelnie wyższe. Ofertę wydziałów swoich uczelni prezentowali dr inż. Zenon Bonca z Politechniki Gdańskiej, prof. Władysław Kasieczka z Politechniki Łódzkiej oraz dr inż. Wiesław Gazda z Politechniki Śląskiej. Zgodnie wskazali na nowy model nauczania (studia stacjonarne dwustopniowe) oraz zaalarmowali o – niestety – obniżającej się jakości kształcenia. Jako szczególnie istotną ofertę dla przemysłu przedstawili prowadzone na swoich wydziałach badania aplikacyjne, m.in. badania wymienników mikrokanałowych i mikrosiłowni (Politechnika Gdańska); fluidyzacja (rurki cieplne), stosowanie czynników chłodniczych w kogeneracji i zapobieganie rozwojowi bakterii Legionella w klimatyzacji (Politechnika Łódzka); stosowanie OZE w budynkach (Politechnika Śląska). Dr Bonca wskazał także na profesjonalną ofertę szkoleniową, diagnostyczną i translatorską oferowaną przez jego ośrodek.

Krajowe Forum Chłodnictwa jako organizacja biznesowa


Na Zebranie zaproszono wielu gości powiązanych ze środowiskiem biznesowym. Jako pierwszy głos zabrał Jacek Koziaczy z firmy Creditreform, wyjaśniając „Dlaczego warto korzystać z raportów wywiadowni gospodarczych”. Zakres usług wywiadowni przedstawiono m.in. pod kątem raportów gospodarczych. Prelegent objaśnił wskaźniki, które przynoszą najbardziej wiarygodne informacje o kontrahencie i jego kondycji (np. indeks zdolności płatniczych). Warto dodać, że członkowie Forum od wielu lat mogą korzystać ze specjalnej oferty Creditreform.

Od lewej: dr Mieczysław Bąk, Zastępca Sekretarza Generalnego ds. Polityki Gospodarczej KIG oraz Ryszard Pazdan Przewodniczący Komisji ds. Zmian Klimatycznych i Ryzyk Środowiskowych BCC


Bardzo ciekawy temat omówił dr Mieczysław Bąk, Zastępca Sekretarza Generalnego ds. Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej. W prelekcji „Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo – dobre praktyki laureatów programu Krajowej Izby Gospodarczej” wyjaśnił ideę biznesu społecznie odpowiedzialnego. Wskazał wytyczne, którymi kieruje się KIG zgodnie z zasadami panującymi w Unii Europejskiej oraz omówił zasady programu Fair Play. W Krajowym Forum Chłodnictwa nie brakuje laureatów tego programu.

O ważkim dla wszystkich stowarzyszeń problemie, jakim jest „Wpływ organizacji na legislację” mówił Ryszard Pazdan – Prezes firmy Atmoterm, a zarazem Przewodniczący Komisji ds. Zmian Klimatycznych i Ryzyk Środowiskowych Business Centre Club (BCC). Przez pryzmat doświadczeń BCC, Pan Pazdan stwierdził, że niezależnie od statusu i prestiżu organizacji biznesowej, niezwykle trudno jest przebić się ze skutecznym oddziaływaniem na kształt ustaw. Przedstawił też ogólną zasadę systemu MORS – Modułu Oceny Ryzyk Środowiskowych, dzięki któremu łatwiej będzie lobbować na odpowiednim etapie tworzenia prawa.

Szkolenia realizowane pod patronatem Forum w Regionalnych Centrach Szkoleń i Certyfikacji KFCh

Jerzy Stachowiak podsumował kursy zrealizowane w 2009 r. w Regionalnych Centrach Szkoleń i Certyfikacji KFCh oraz przedstawił bieżącą ofertę edukacyjną. W ubiegłym roku w pięciu ośrodkach przeszkolono 321 osób, a w latach 2006-2009 łącznie było to ponad 1.600 osób. Dla członków Forum koszt szkolenia objęty jest rabatem w wysokości 100 zł/os. Jerzy Stachowiak zapowiedział też, że powstanie rozbudowany projekt szkoleniowy, obejmujący szkolenia dotychczasowe i certyfikację F-gazową. Niewykluczone, że przedsięwzięcie to otrzyma dofinansowanie unijne, co znacząco zredukuje koszt uczestniczenia w szkoleniu przez członków KFCh.

Egzekwowanie legislacji o F-gazach i SZWO przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Analizę aktów prawnych określających obowiązki dotyczące czynników chłodniczych z punktu widzenia organów kontrolnych przedstawił Krzysztof Pietrzak z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Omówiono m.in. kwestię odpowiedzialności za ponoszenie opłat za korzystanie ze środowiska oraz przedstawiono precyzyjne definicje stosowanych pojęć.

Propozycje Członków KFCh odnośnie działalności Związku i sprawy różne Ze względu na bogaty program, po ożywionej dyskusji stwierdzono, że wszelkie propozycje Członków dotyczące funkcjonowania Krajowego Forum Chłodnictwa oraz inicjatyw, których Związek powinien się podjąć – zostaną przesłane pocztą elektroniczną do Biura KFCh. Nowe władze zadbają, aby wszystkie dobre pomysły zostały szybko wdrożone w życie. Spotkanie zakończyło się tradycyjną uroczystą kolacją, w czasie której nie zabrakło owocnych rozmów kuluarowych.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.