Reklama
Reklama
 
 
 
Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE 2015 Trendy i technologie jutra PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 26.04.2015

Współczesna gospodarka jest ściśle związana i w dużej mierze zależna od branży techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej – to główny wniosek wybrzmiewający podczas drugiej edycji Międzynarodowego Kongresu PROCLIMATE, który 4 marca odbył się w Warszawie.

 

 

 

2015 04 18 1

Fot. Kuba Kiljan Kuznia

 

 

W wydarzeniu udział wzięło ponad 150 gości skupiających przedstawicieli sektora chłodnictwa i klimatyzacji, użytkowników instalacji, decydentów, a także środowisk akdemickich. Podczas 4 paneli tematycznych swoje prezentacje przedstawiło 17 polskich i zagranicznych prelegentów. Kongresowi patronowali Wicepremier i Minister Gospodarki pan Janusz Piechociński, Minister Pracy i Polityki Społecznej pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska pan Marcin Korolec, prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim oraz największa niezależna organizacja biznesu w Polsce – Krajowa Izba Gospodarcza.

 

 

2015 04 18 2

Fot. Kuba Kiljan Kuznia

 

 

PROCLIMATE to bez wątpienia jedno z ważniejszych wydarzeń merytorycznych sektora chłodnictwa w naszym kraju. To oczekiwana i skuteczna platforma służąca wymianie doświadczeń i informacji oraz nawiązywaniu kontaktów. Dlatego sala, w której odbywał się Kongres pękała w szwach, w kuluarach zaś prowadzono dziesiątki ważnych rozmów.

 

Uroczystego otwarcia Kongresu dokonały pani Małgorzata Wejtko – w imieniu pana Marcina Korolca, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska oraz pani Czesława Ostrowska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Następnie zebrani goście obejrzeli i usłyszeli przesłanie prof. Jerzego Buzka – honorowego patrona PROCLIMATE 2015. W swoim wystąpieniu prof. Buzek podkreślił niezwykłą wagę Kongresu i spójność prezentowanej na nim tematyki z priorytetowymi celami wdrażanymi przez Komisję Europejską zgodnie z polityką wyznaczoną przez UE.

 

 

2015 04 18 3

Pani Małgorzata Wejtko

 

 

2015 04 18 4

 

Czesława Ostrowska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

 

2015 04 18 5

Przesłanie prof. Jerzego Buzka, Fot. Kuba Kiljan Kuznia

 

Po oficjalnym otwarciu Kongresu, swoje przemówienia wygłosili dwaj przedstawiciele Komisji Europejskiej – pan Marcos Gonzalez-Alvarez z Dyrekcji Generalnej ds. Energii, który przedstawił najświeższe informacje na temat zmian w zakresie Dyrektyw UE dotyczących ekoprojektowania i oznakowania energetycznego oraz pan Arno Kashl z Dyrekcji Generalnej ds. Działań w Dziedzinie Klimatu, który przedstawił informacje na temat wdrażania nowego rozporządzenia UE w sprawie F-gazów. 

 

2015 04 19 1

 

Marcos Gonzalez-Alvarez z Dyrekcji Generalnej ds. Energii

 

 

 

2015 04 19 2

 

Arno Kashl z Dyrekcji Generalnej ds. Działań w Dziedzinie Klimatu

 

 

Sesja pierwsza zakończyła się wystąpieniem pana Andrzeja Muszela z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat problemów wynikających z pracy Ministerstwa nad rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach ziębniczych.

 

 

2015 04 19 3

Andrzej Muszel z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Rok 2020 już nadszedł

 

 

Po przygotowanej przez organizatorów konferencji prasowej dla przedstawicieli mediów, uwaga kongresu skupiła się na perspektywach branży. Prezentacje na temat wyzwań i szans jakie niesie nowe prawodawstwo UE przygotowali pan dr Rafał Andrzejczyk we współpracy z panem doktorem Tomaszem Muszyńskim z Politechniki Gdańskiej, którzy opowiedzieli o zmianach konstrukcyjnych i technologicznych w budowie instalacji chłodniczych w kontekście zastępowania F-gazów oraz ich mieszanin nowymi substancjami o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego i substancjami naturalnymi. 

 

 

2015 04 19 4

Dr Rafał Andrzejczyk oraz dr Tomasz Muszyński z Politechniki Gdańskiej

 

 

Kolejną prezentację wygłosiła pani Dina Köpke z firmy Emerson Climate Technologies, która skupiła się na omówieniu mnogości przepisów mających wpływ na produkty producentów HVACR. Jak podkreśliła przepisy te dotyczą podstaw bezpieczeństwa produktów, np. w dyrektywie maszynowej, obejmują kwestie ochrony środowiska przed substancjami niebezpiecznymi, substancjami chemicznymi, opakowaniami i F-gazami, ale także mają służyć osiągnięciu celów UE na wyższym szczeblu, w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

 

2015 04 19 5

Dina Köpke z firmy Emerson Climate Technologies

 

 

Wiele z tych zasad i przepisów ma z kolei pośredni wpływ na inne. Jednym z przykładów podanych przez Dinę Köpke jest rozporządzenie w sprawie F-gazów, które zmusi branżę do przejścia na czynniki chłodnicze o niższym potencjale globalnego ocieplenia (GWP), co prawdopodobnie przełoży się na problemy w obszarze łatwopalności. To z kolei wymaga zgodności z dyrektywą ATEX i ewentualnie wyższej klasy w dyrektywie PED dotyczącej urządzeń wysokociśnieniowych – co może w konsekwencji oznaczać konieczność prowadzenia badań procesów spawalniczych podczas produkcji komponentów. 

 

Następnie głos zabrał pan Per Jonasson z Europejskiego Stowarzyszenia Klimatyzacji i Chłodnictwa (AREA), który swoją prezentację skupił wokół perspektyw branży. Podkreślił, że już za chwilę najlepsze praktyki i rozwiązania w zakresie czynników i układów chłodniczych, które dobrze znamy, zostaną zakwestionowane i będą musiały zostać zmienione lub rozwinięte. Wyrażenie „rok 2020 już nadszedł” jakiego użył, miało na celu podkreślenie konieczności pilnego dostosowania się do nowych zasad regulujących stosowanie f-gazów.

 

 

2015 04 20 1

Per Jonasson z Europejskiego Stowarzyszenia Klimatyzacji i Chłodnictwa (AREA)

 

 

W Panelu III, w którym omawiane były kwestie bezpieczeństwa i standardów czynników chłodniczych, głos zabrali: pan Torben Funder-Kristensen z firmy Danfoss, który mówił na temat oceny ryzyka przy stosowaniu czynników chłodniczych o niskim potencjale globalnego ocieplenia (GWP), pani Els Baert z firmy Daikin prezentująca europejskie normy bezpieczeństwa (EN) oraz ich oddziaływanie na branżę, a także pan Ray Gluckman z Gluckman Consulting, który energicznie przedstawił przegląd czynników chłodniczych i przewidywanych tendencji rynkowych, wzywając obecnych do przejścia na czynniki chłodnicze o niższym potencjale globalnego ocieplenia. 

 

 

2015 04 20 2

Torben Funder-Kristensen z firmy Danfoss

 

 

2015 04 20 3

 

Els Baert z firmy Daikin

 

 

2015 04 20 4

 

Ray Gluckman z Gluckman Consulting

 

 

Ostatni panel składał się z prezentacji przykładów zastosowań. Jako pierwsza została wygłoszona prelekcja dr Kamila Śmierciewa, dr Jerzego Gagana i prof. Dariusza Butrymowicza z Politechniki Białostockiej, dr Kamil Śmierciew szczegółowo omówił kwestię poprawy efektywności energetycznej.

 

 

2015 04 20 5

Dr Kamil Śmierciew z Politechniki Białostockiej

 

 

Następnie swoją prezentację przedstawił pan Raul Simonetti z firmy Carel, który opowiedział o technologiach redukujących globalny równoważnik efektu cieplarnianego TEWI (Total Equivalent Warming Impact) i emisjach sumarycznych. Prezentacja autorstwa pana Grzegorza Mizery z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk oraz pana prof. Dariusza Butrymowicza z Politechniki Białostockiej skupiła się z kolei na doświadczeniach w zakresie stosowania propanu, jako czynnika chłodniczego w instalacjach chłodniczych w urządzeniach dla przechowalnictwa. W swoim wystąpieniu pana Grzegorz Mizera uwzględnił także potencjalne kierunki rozwoju propanowych instalacji chłodniczych dla tego sektora.

 

 

2015 04 20 6

Raul Simonetti z firmy Carel

 

 

2015 04 20 7

 

Grzegorz Mizera z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk

 

 

Kolejnym panelistą był pan Jürgen Göller reprezentujący zarówno firmę Carrier jak i EPEE. Swoją prelekcję poświęcił omówieniu zastosowania czynnika CO2 w instalacjach chłodniczych supermarketów. Podkreślił, że w porównaniu z układem chłodniczym R404A DX, niski współczynnik efektu cieplarnianego (GWP) i wysoka efektywność energetyczna CO2 umożliwiają znaczne zmniejszenie ogólnego wpływu na ocieplenie klimatu subkrytycznych i transkrytycznych układów chłodniczych dla supermarketów.

 

 

2015 04 21 1

Jürgen Göller reprezentujący zarówno firmę Carrier i EPEE

 

 

Panel IV, a tym samym część merytoryczną Kongresu zakończyła prezentacja pana Jürgena Süssa z Effi cient Energy, który postanowił podzielić się z uczestnikami Kongresu perspektywą przyszłości, czyli omówił możliwości zastosowania wody jako czynnika chłodniczego. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, zastosowanie wody w agregatach do chłodzenia cieczy jest znane z instalacji absorpcyjnych i już dawno zostało wdrożone w przemyśle. Jednak zastosowanie w systemach, gdzie para wodna jest sprężana od ciśnienia parowania do ciśnienia skraplania za pomocą sprężarki, do tej pory nie miało miejsca na znaczną skalę. Prezentacja zawierała podsumowanie odpowiednich właściwości wody jako czynnika chłodzącego, ale także pokazała, w jaki sposób podejść do tego zagadnienia, aby umożliwić jego techniczną realizację w sposób komercyjnie opłacalny.

 

 

2015 04 21 2

Jürgen Süss z Efficient Energy

 

 

Na koniec organizatorzy – pan Robert Grejcz – prezes zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa oraz pani Andrea Voigt – generalny dyrektor EPEE (Europejskiego Partnerstwa dla Energii i Środowiska Naturalnego) podziękowali uczestnikom za tak liczne przybycie i wyrazili swoje zadowolenie z poziomu merytorycznego Kongresu.

 

 

2015 04 21 3

Grzegorz Michalski, Robert Grejcz (Prezes KFCh) oraz Andrea Voigt (Generalny Dyrektor EPEE)

 

 

ORGANIZATORZY:

2015 04 21 5


Krajowe Forum Chłodnictwa (KFCh) jest organizacją pracodawców, reprezentującą ponad 120 przedsiębiorstw polskiego sektora chłodnictwa i klimatyzacji. KFCH działa na rzecz integracji oraz rozwoju branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła w polskiej rzeczywistości prawnej i rynkowej. Organizacja uczestniczy w konsultowaniu i tworzeniu nowych przepisów oraz we wdrażaniu wymogów legislacyjnych. www.kfch.pl


EPEE – EPEE – Europejskie Partnerstwo dla Energii i Środowiska Naturalnego (European Partnership for Energy and Environment) zrzesza wiodące firmy sektora chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji i ogrzewnictwa. Polami zainteresowania
EPEE są odpowiedzialne stosowanie czynników chłodniczych oraz poprawa efektywności energetycznej. Głównymi narzędziami są informacja oraz współtworzenie prawa europejskiego. Podczas Kongresu przedstawiciele Stowarzyszenia podzielą się ze słuchaczami udanymi doświadczeniami krajów europejskich, przedstawiając wizję rozwoju rynku chłodniczego w najbliższych latach. www.epeeglobal.org

 

 

 

2015 04 21 4

 

Fot. Kuba Kiljan Kuznia

 

 

Zdaniem uczestników była to kolejna, bardzo udana edycja Kongresu PROCLIMATE. Wszyscy podkreślali niezwykle mocny program merytoryczny oraz to, że udało się osiągnąć optymalną równowagę pomiędzy skalą przedsięwzięcia, a możliwością nawiązania indywidualnych, często międzynarodowych relacji.

 

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.