V Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

W dniach 22–23 października 2015 r., w Łysomicach koło Torunia, po raz piąty odbyły się warsztaty poświęcone instalacjom amoniakalnym pod hasłem: Dobra praktyka eksploatacyjna amoniakalnych instalacji chłodniczych. Organizatorem spotkania było Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji, które prowadzi swoją działalność szkoleniową w ramach firmy METALKO Sp. z o.o., zaś Honorowy patronat nad Warsztatami objęli: Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

 

W tym roku osoby sprawujące nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi, w tym dyrektorzy pionów technicznych, główni mechanicy, energetycy, mistrzowie maszynowni chłodniczych oraz przedstawiciele firm działających na rzecz chłodnictwa amoniakalnego poszerzali wiedzę oraz wymieniali się spostrzeżeniami m.in. w zakresie: przestrzegania standardów bezpieczeństwa w chłodnictwie, wymogów oraz procedur obowiązujących podczas eksploatacji instalacji, a także korzyści wynikających z wykorzysta wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych.

 

2016 1-2 14 1

Sala obrad V Ogólnopolskich Warsztatów Amoniakalnych

 

 

Pierwszy wykład, przygotowany przez Pana Leszka Lewandowskiego – Głównego Specjalistę Działu Urządzeń Ciśnieniowych UDT w Bydgoszczy, poświęcony był wykonywaniu napraw i modernizacji urządzeń ciśnieniowych w instalacjach chłodniczych. W oparciu o ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych omówione zostały: uprawnienia zakładów do napraw i modernizacji urządzeń, wytwarzania materiałów, badania po naprawach i modernizacji urządzeń oraz sprawdzanie kwalifi kacji osób jak również eksploatacja i rodzaje urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

 

2016 1-2 14 2

Marek Matusiak – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

 

2016 1-2 14 3

Leszek Lewandowski – Główny Specjalista Działu Urządzeń
Ciśnieniowych UDT w Bydgoszczy

 

 

Jedna z pierwszych prezentacji firmowych, przygotowana przez pana Mikołaja Klenkiewicza, Koordynatora ds. Chłodnictwa Przemysłowego w firmie Danfoss dotyczyła odszraniania przemysłowych wymienników ciepła. Omówione zostały najczęściej spotykane „węzły” zaworowe przy chłodnicach powietrza do komór i tuneli mroźniczych oraz przebieg procesu odtajania dla każdego rozwiązania, ze zwróceniem uwagi na ekonomię zamontowanych rozwiązań i elementów. Dodatkowo pan Klenkiewicz zwrócił uwagę na zagadnienia nieprawidłowego odszraniania chłodnic, przyczyny i sposoby zapobiegania takim sytuacjom. 

 

 

2016 1-2 14 4

2016 1-2 14 4 1

Mikołaj Klenkiewicz – Koordynator ds. Chłodnictwa
Przemysłowego w firmie Danfoss

 

Z kolei panowie Piotr Weroński i Robert Baliński, inżynierowie działu chłodnictwa przemysłowego w firmie Johnson Controls International, omówili problemy wynikające z obecności wody, powietrza oraz oleju w układzie chłodniczym. Panaceum na te  problemy mogą być nowe rozwiązania techniczne JCI: odpowietrzniki, system WDO oraz centralny odolejacz Sabroe SOP.

 

 2016 1-2 15 1

Piotr Weroński – inżynier Działu Chłodnictwa
Przemysłowego w firmie Johnson Controls International

 

Jak ważny jest odpowiedni dobór rozwiązania technicznego instalacji chłodniczej, świadczy fakt, iż wg różnych badań około 20% światowego zużycia energii pochłania chłodnictwo i klimatyzacja. Pan Maciej Piątkowski z GEA Refrigeration w swojej prezentacji przytoczył studium przypadku, w którym poddano analizie różne rozwiązania maszynowni chłodniczej, z zastosowaniem agregatów śrubowych i tłokowych, pod kątem inwestycyjnym, ale również i eksploatacyjnym. Wg przedstawiciela GEA, dzięki odpowiedniemu doborowi możemy zaoszczędzić w analizowanym okresie nawet kilkanaście procent, dzięki niższemu zużyciu energii przez system, mimo droższej inwestycji.

 

 

2016 1-2 15 2

 Maciej Piątkowski przedstawiciel GEA Refrigeration

  

Oszczędności może przynieść również odpowiednie podłączenie i zasilanie parowników. Przykładem może być LVS Refrigeration, czyli opatentowana technologia systemu małej objętości, promowana przez producenta tuneli chłodniczych Frigoscandia firmę JBT Food Tech. Panowie Hakan Ohlsson i Tomasz Kwiatkowski omówili zalety tego rozwiązania, wśród których warto podkreślić niskie straty w układzie ssącym, małe zapotrzebowanie na czynnik chłodniczy oraz wysoką efektywność parownika – wykorzystanie dużej powierzchni w celu uzyskania niskiej temperatury powietrza.

 

2016 1-2 15 3

Panowie Hakan Ohlsson i Tomasz Kwiatkowski z John Bean Technologies

 

Pan Robert Matera, Dyrektor Operacyjny firmy projektowowykonawczej MONTOSTAL, skupił się z amoniakalnych skraplaczach natryskowo-wyparnych pod kątem rozwiązań technicznych, rozmieszczenia jednostek oraz prawidłowego podłączenia do całej instalacji i prowadzenia rurociągów.

 

2016 1-2 15 4

Robert Matera – Dyrektor Operacyjny MONTOSTAL

 

Bardzo ciekawe rozwiązanie zaprezentował Pan Maciej Galiński z firmy LNS. W ostatnim czasie firma ta na rynku polskim promuje rozwiązania brytyjskiego producenta J&E Hall, a ostatnią nowinką technologiczną są agregaty AQUACHILL V3. Są to amoniakalne agregaty chłodzone powietrzem z bezpośrednim odparowaniem czynnika w parowniku. Jednostka ta pozwala na zminimalizowanie amoniaku w układzie chłodniczym poprzez połączenie go z instalacją np. glikolową. Przykład takiej instalacji został opisany na naszych łamach w numerze 9-2015.

 

2016 1-2 15 5

Przedstawiciele firmy LNS (od lewej):
Paweł Woś, Łukasz Nowak, Simon Foord z J&E Hall International, Maciej Galiński, Bartosz Jagieła

 

Ostatnią prezentacją pierwszego dnia warsztatów była: Optymalizacja stacji skraplaczy amoniakalnej maszynowni chłodniczej w przedsiębiorstwie produkcji lodów „Koral” Józef Koral Spółka Jawna zakładzie w Rzeszowie. Pan Tadeusz Sum, Dyrektor ds. Technicznych w zakładzie, szczegółowo omówił stan instalacji, problemy związane z niedoborem wydajności w ilości 3,5 MW przy zapotrzebowaniu łącznym 12840 kW oraz uzyskane efekty. W wyniku modernizacji wydajność wzrosła do ponad 16 MW, poprawiła się stabilność pracy systemu i wygoda obsługi, a także obniżono zużycie energii dla maszynowni o ok. 10%. Dodatkowo zaplanowano odzysk ciepła docelowo na poziomie 7 478 GJ. 

 

2016 1-2 15 6

Tadeusz Sum – Dyrektor ds. Technicznych w zakładzie Koral

 

Drugi dzień spotkania rozpoczął Pan Zdzisław Wądołowski referatem dotyczącym praktyki organizacyjno-technicznej zakładów posiadających instalacje amoniakalne – przygotowaniem na wypadek wycieku, pożaru i wybuchu.

 

2016 1-2 15 7

Zdzisław Wądołowski – starszy brygadier w stanie spoczynku

 

Z kolei Pan Mateusz Lisewski zwrócił uwagę słuchaczy na zagrożenia związane z promowanymi w ostatnim czasie instalacjami tzw. bezobsługowymi w prelekcji: Brak nadzoru stałego a „bezobsługowość” amoniakalnych instalacji chłodniczych. Poprzez liczne praktyczne przykłady, tzw. z życia wzięte, uzasadnił konieczność stałego nadzoru eksploatacji amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładzie podkreślając bezpieczeństwo i utrzymanie ciągłości produkcji na wysokim poziomie – dostępności chłodu.

 

2016 1-2 16 1n

 Mateusz Lisewski – kierownik utrzymania ruchu
z wieloletnią praktyką w zamrażalniach owoców i warzyw

 

W zakresie eksploatacji i napraw urządzeń chłodnicach, Pan Arkadiusz Krajka, Dyrektor Zakładu Maszyn Wirowych w Metalko, bardzo szczegółowo omówił uszczelnianie wałów, wirników sprężarek. Przedstawił stosowane rozwiązania uszczelnień, przyczyny uszkodzenia uszczelnień mechanicznych, możliwości wymiany oraz kontroli poprawności wykonania regeneracji elementów.

2016 1-2 16 3

Arkadiusz Krajka – Dyrektor Zakładu Maszyn Wirowych
w firmie METALKO

 

Dalszy etap warsztatów poświęcony został błędom w projektach amoniakalnych instalacji chłodniczych będących często przyczyną awarii. Pan Mirosław Jarentewicz z firmy FROSTA przedstawił uszkodzenia sprężarek oraz zakłócenia pracy układu chłodniczego, zaś Pan Wiesław Neumann z RSP NOWOŚĆ przykłady uszkodzeń rurociągów i wycieków amoniaku oraz możliwe otwieranie się zaworów bezpieczeństwa na stacji zaworów przy wymienniku ciepła.

 

2016 1-2 16 5

 Mirosław Jarentewicz – lider maszynowni chłodniczej w firmie FRoSTA

 

2016 1-2 16 6

Wiesław Neumann – lider maszynowni chłodniczej w firmie RSP NOWOŚĆ

 

Zwiększone koszty eksploatacji instalacji chłodniczej, związane są często również z obecnością wilgoci w komorze, co powoduje zwiększone oblodzenie chłodnic jak i elementów budowlanych mroźni. Pan Adam Bartoszewicz, prekursor i popularyzator osuszania z firmy RADWAN zwrócił uwagę, iż w większości przypadków występują przeważnie dwa źródła wilgoci: z produktu i przez infi ltrację powietrza. Na podstawie różnych przykładów instalacji wykazał co daje system osuszania powietrza i jakie generuje oszczędności. W przytoczonych przykładach najważniejszym elementem systemu antyoblodzeniowego był osuszacz firmy DehuTech. Producent ten opracował specjalne serie urządzeń do montażu na zewnątrz mroźni oraz do zastosowania wewnątrz mroźni do temperatury nawet -25°C.

 

2016 1-2 16 7

 Adam Bartoszewicz – popularyzator osuszania w Polsce z firmy RADWAN

 

Ostatni wykład warsztatów przygotowany przez pana Tomasza Pellowskiego i Hieronima Powązki z firmy COLDEX dotyczył obserwacji z eksploatacji amoniakalnych urządzeń chłodniczych okiem serwisanta. Panowie zwrócili uwagę na aspekty okresowego przeglądu zaworów bezpieczeństwa, systemu detekcji amoniaku oraz systemu wyłączania awaryjnego w czasie wycieku.

 

2016 1-2 16 8

2016 1-2 16 8 1

 Panowie Tomasz Pellowski i Hieronim Powązka
– serwisanci z wieloletnią praktyką z firmy Zakład Usług Przemysłowych COLDEX

 

 

Na zakończenie V edycji warsztatów Pan Janusz Olszewski, prezes firmy METALKO, oraz Arkadiusz Krajka podkreślili, iż poruszane zagadnienia techniczne oraz problemy nurtujące tę grupę branży chłodnictwa zostały przedstawione na wysokim poziomie merytorycznym, a otwarta forma spotkania dała możliwość swobodnej wymiany poglądów między uczestnikami. 

 

2016 1-2 16 2

2016 1-2 16 4

 

 

Warto podkreślić, iż spora część tegorocznych prezentacji praktycznych przygotowana była przez osoby bezpośrednio pracujące z instalacjami chłodniczymi w zakładach – praktykami na co dzień. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali certyfi katy udziału w warsztatach szkoleniowych oraz zaproszenie na kolejną edycja w październiku 2016 r.

 

2016 1-2 16 9

 

Polecamy również zapoznanie się z pełną fotorelacją
z V Ogólnopolskich Warsztatów Amoniakalnych
===>

 

 

 

 

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2023-2024

  • Pompy ciepła 2021-2022

  • Pompy ciepła 2022-2023

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.