Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Program Inteligentny Rozwój 2014–2020, jako forma wsparcia firmy chłodniczej
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 13.04.2014  |  Autor: Przemysław GOGOJEWICZ

Założeniem realizacji Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020, który jest następcą PO Innowacyjna Gospodarka, będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na sektor B+R.

 

Sektor badawczo–rozwojowy (B+R) jest tworzony przez instytucje i osoby zajmujące się działaniami na rzecz zwiększenia zasobów wiedzy, jak również znalezienia nowych zastosowań. Rezultatem są różnego rodzaju innowacje – produktowe, procesowe czy technologiczne, kluczowe dla szybkiego rozwoju gospodarczego. Znakomitym przykładem mogą być tutaj firmy chłodnicze współpracujące z polskimi uczelniami wyższymi.

 

 

Tytułem wstępu

Program będzie się koncentrował na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami chłodniczymi, a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu, sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw chłodniczych.

W nowym okresie programowania funduszy UE planuje się położenie większego nacisku na wspieranie projektów realizowanych we współpracy sektorów nauki i biznesu, co powinno zwiększyć stopień komercjalizacji wyników prac B+R w kraju. Zgodnie z tym podejściem, instrumenty skierowane do jednostek naukowych powinny przyczyniać się do budowy gospodarki opartej na wiedzy, a więc przynosić konkretne korzyści przedsiębiorstwom z branży chłodniczej i całemu społeczeństwu.

Środki funduszy europejskich ukierunkowane na rozwój polskich przedsiębiorstw chłodniczych w minionych latach wykorzystane zostały na zakup nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń, które w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy produktywności gospodarki, ale nie stanowiły źródła konkurencyjności międzynarodowej. Dlatego konieczne jest wspieranie projektów badawczych realizowanych przez przedsiębiorstwa, w celu zwiększania poziomu nakładów prywatnych na B+R.

W ramach PO IR uwzględnione zostaną działania, które z jednej strony mają zapewnić lepsze dostosowanie podaży B+R do potrzeb rynku, a z drugiej strony służyć będą pobudzaniu popytu przedsiębiorstw chłodniczych na innowacje i prace badawczo–rozwojowe.

Środki programu wspierać będą realizację projektów w obszarze B+R (badania i prace rozwojowe, infrastruktura B+R), przygotowanych przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub ich konsorcja.

Dofinansowanie kierowane będzie na rzecz wsparcia całego lub wybranych elementów procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez działalność B+R, aż po wdrożenie wyników badań oraz działalność innowacyjną na rynkach międzynarodowych.

Oprócz innowacji technologicznych wsparciem objęte zostaną innowacje w usługach oraz nowe rozwiązania z zakresu organizacji pracy i zarządzania w przedsiębiorstwie, odpowiadające na potrzeby pracowników, konsumentów, partnerów handlowych w łańcuchu dostaw lub innych interesariuszy.

 

Niezbędnik dla firm chłodniczych

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, określa kluczowe zasady obowiązujące w procesie wyboru, takie jak:

 • rzetelność,
 • bezstronność wyboru projektów,
 • równość wnioskodawców w dostępie do informacji o zasadach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania
 • jawność

 

Przestrzeganie tych zasad przez instytucje będzie gwarantowało poszanowanie praw firm chłodniczych w dostępie do dofinansowania. Rzetelność będzie wynikała przede wszystkim z obowiązku instytucji, polegającego na dogłębnej i zgodnej z ustanowionymi regułami ocenie każdego projektu oraz przedstawianiu na zakończenie oceny każdego projektu, wyczerpującego merytorycznego uzasadniania objęcia bądź odmowy objęcia danego przedsięwzięcia dofinansowaniem.

Niezbędną przesłanką ubiegania się o dofinansowanie będzie złożenie przez firmy chłodnicze wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym za wnioskodawcę uznaje się podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu, który złożył wniosek (zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem np. pełnomocnika) oraz który nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów.

 

Tryb konkursowy i poza konkursowy

(...)

 

Informacje kluczowe dla firm chłodniczych

(...)

 

Przemysław GOGOJEWICZ

 

Podstawa prawna

Projekt z dnia 04 grudnia 2013 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
https://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/Umowa_partnerstwa/Documents/UP_23_10.pdf

 

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w Chłodnictwie i Klimatyzacji nr 04/2014

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

 • Pompy ciepła 2018

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.