Certyfikacja F-gazowa – potrzeby rynku zweryfikowane
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 26.04.2015

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu od blisko pół roku prowadzi szkolenia i certyfikację F-gazową dla osób, w oparciu o europejski porządek prawny. Wniosek: choć wciąż brak polskiej ustawy, na polskim rynku zainteresowanie certyfikacją F-gazową jest znaczne.

Zaczęło się w październiku 2014 roku. Było już jasne, że od 1 stycznia 2015 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, które obliguje do posiadania certyfikatów nie tylko techników instalujących i serwisujących urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy), ale i personel zajmujący się sprawdzaniem ich szczelności. Przy zakupie czynników HFC do celów serwisowych wymagane będzie okazanie certyfi katu F-gazowego. Wciąż jednak nie można powiedzieć, kiedy zostanie opublikowana polska ustawa F-gazowa (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), a tym bardziej – kiedy wejdą w życie zapisy dotyczące prowadzenia szkoleń i certyfi kacji. 

 

Do tej pory, w Polsce istniał tylko jeden dokument dla techników chłodnictwa, tj. Świadectwo Kwalifi kacji. Dotyczy ono jednak wyłącznie pracy z substancjami kontrolowanymi, więc w obliczu ich defi nitywnego wycofania (z końcem 2014 roku) i zastąpienia F-gazami, staje się bezużyteczne.

 

 

Jak informuje Departament Ochrony Powietrza, Wydział do spraw Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych w Ministerstwie Środowiska:
„…certyfikaty tzw. F-gazowe wydawane w innych krajach UE będą uznawane w Polsce pod warunkiem posiadania tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu na język polski, zgodnie z art. 44 projektowanej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, który brzmi następująco:
,,Art. 44. Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski.”

 

 

Certyfikaty pilnie potrzebne… i legalnie dostępne

 

 

Pojawiło się więc naturalne pytanie – czy można uzyskać certyfikat F-gazowy mimo braku polskiej ustawy. Okazało się, że można. Należy uzyskać go w innym, europejskim porządku prawnym. Kluczem do takiej możliwości jest Rozporządzenie EU 303/2008, które definiuje zakres wymaganej wiedzy i umiejętności oraz wymóg wzajemnego uznawania Certyfi katów Państw Członkowskich na terenie UE. Mówiąc krótko – certyfi kat uzyskany w dowolnym kraju UE obowiązuje w pozostałych krajach Unii. Zgodnie z polskim projektem ustawy F-gazowej, warunkiem obowiązywania tego dokumentu w Polsce jest posiadanie jego tłumaczenia przysięgłego. 

 

Dlatego Fundacja PROZON wystąpiła ze śmiałą inicjatywą szkoleń i certyfikacji F-gazowej, dla personelu I i II kategorii, w oparciu o legislację innych krajów europejskich – Czech i Słowacji. Formuła polega na dwóch dniach intensywnego szkolenia, po których następuje pisemny i praktyczny egzamin. Certyfi kat czeski wymaga udziału w egzaminie na terenie tego kraju (jest to więc egzamin wyjazdowy), natomiast egzamin według legislacji słowackiej można zdać w Polsce. 

 

 

2015 04 23 1

To już V edycja egzaminu F-gazowego w Polsce

 

 

Wygodna formuła jest przekonująca

 

 

Po pół roku działań na rzecz certyfikacji F-gazowej widać, że pomysł z egzaminami według czeskiego czy słowackiego porządku prawnego trafi ł w potrzeby branży – i to w dużo większym stopniu, niż na początku zakładano. Odbyło się już dziesięć szkoleń, w wyniku których Certyfikat (obowiązujący w całej Unii Europejskiej) uzyskało ponad 150 osób. Zarówno ta liczba, jak i opinie uczestników, są potwierdzeniem przydatności tego, w pierwszej chwili nieoczywistego, rozwiązania.

 

 

Certyfikacja F-gazowa – potrzeby rynku zweryfikowane

 

 

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu od blisko pół roku prowadzi szkolenia i certyfikację F-gazową dla osób, w oparciu o europejski porządek prawny. Wniosek: choć wciąż brak polskiej ustawy, na polskim rynku zainteresowanie certyfikacją F-gazową jest znaczne. 

 

Przyznaję, że trochę zaskoczyła mnie formuła – nie kryje Marcin Franz, Kierownik obiektu, Veolia Industry Polska Sp. z o.o. – W pierwszej chwili pomysł wyjazdu na egzamin do Czech wydał mi się nieco księżycowy, jednak pobyt w Ostrawie zamknął się w trzech godzinach intensywnej pracy i w ogóle nie odczułem tego jako wyprawy za granicę.

 

Tym bardziej, że – o ile egzamin według prawa czeskiego wymaga wyjazdu do naszych sąsiadów – egzamin według prawa słowackiego można zdać w Polsce.

 

Miałem świadomość obowiązku certyfi kacji F-gazowej, wynikającego z prawa unijnego, ale w Polsce nie było możliwości uzyskania takiego certyfikatu – mówi Paweł Siodłowski, kierownik serwisu RC Polska. – Ucieszyła mnie więc dostępność certyfikacji słowackiej lub czeskiej. Wybraliśmy certyfi kat słowacki, bo można zdać egzamin w Polsce. Zarząd fi rmy uznał to za bardziej korzystne.

 

 

2015 04 24 1

VII edycja egzaminu F-gazowego. Egzamin z lutowania

 

 

To nie certyfikat czeski czy słowacki, to dokument unijny

 

 

Zasadniczym powodem, dla którego kierownictwo firm chłodniczych decyduje się na uzyskanie certyfikatu według legislacji czeskiej lub słowackiej, są wymogi pracy w międzynarodowym środowisku.

 

Jestem legalistą – przecież nawet przy braku polskiej ustawy dotyczą mnie te same obowiązki, co serwisantów w innych krajach unijnych – podkreśla jeden z uczestników szkolenia, Krzysztof Mostek, Prezes firmy MOS Technika Sp. z o.o. – Zdecydowałem się na uzyskanie certyfikatu F-gazowego, gdyż na etapie odbiorów wymagał go od nas inwestor zagraniczny, u którego wykonywaliśmy prace. Zatem, by realizować kolejne odbiory, ponosiliśmy duże koszty przyjazdu techników z zagranicy.

 

 

Jak informuje Departament Ochrony Powietrza, Wydział do spraw Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych w Ministerstwie Środowiska:
Zgodnie z art. 65 projektowanej ustawy świadectwa kwalifikacji uzyskane na podstawie obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r. poz. 436) będą ważne na okres na jaki zostały wydane, ale tylko w odniesieniu do substancji kontrolowanych, a nie do F-gazów.


Art. 65 projektowanej ustawy brzmi następująco:
,,Art. 65. Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 75, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, zastępując w swoim zakresie certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 niniejszej ustawy, w stosunku do czynności wykonywanych w odniesieniu do substancji kontrolowanych wymagających, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy,
posiadania certyfikatu dla personelu.”

 

 

Rynek wymaga, prawo nie nadąża

 

 

Udział w szkoleniach F-gazowych jest dla wielu firm koniecznością, związaną ze zmianami rynkowymi, przede wszystkim definitywnym wycofaniem substancji kontrolowanych.

 

Substancje kontrolowane przeszły już do historii, a my pracujemy wyłącznie z F-gazami. Uznałem więc uzyskiwanie Świadectwa Kwalifikacji za stratę czasu i pieniędzy – wyjaśnia Marcin Goń, właściciel firmy Eco Coldmar. 

 

Nadzoruję serwis urządzeń klimatyzacyjnych w dużych zakładach w branży energetycznej, która jest bardzo wymagająca pod względem BHP oraz bezpieczeństwa środowiskowego – obowiązują wysokie standardy i zaostrzone wymagania – mów Marcin Franz. – Szkolenie, które odbyłem, było interesującym i pomocnym rozwiązaniem umożliwiające podejście do egzaminu na Certyfikat i Świadectwo jednocześnie, nie uczestnicząc w dwóch oddzielnych szkoleniach.

 

 

Nie tylko dla wykonawców, czyli wiedzy potrzebują wszyscy

 

 

Obecność kierownika dużego obiektu w branży energetycznej świadczy o tym, że szkolenia potrzebne są nie tylko technikom- -wykonawcom. Są nimi zainteresowani także inspektorzy nadzoru czy projektanci. 

 

Szkolenia F-gazowe mają duże znaczenie nie tylko dla techników, ale także dla projektantów. Doceniam przede wszystkim usystematyzowanie wiedzy – potwierdza Michał Woch, Hauser Polska. – Jest ona uniwersalna dla międzynarodowego środowiska, w którym pracuję. 

 

Prowadzę nadzór nad realizacją projektów. Szkolenie pozwoliło mi pogłębić moją wiedzę z zakresu chłodnictwa, a zdany egzamin – potwierdzić ją – opowiada Janusz Pękala, Hauser Polska. – Bardzo wysoko oceniam wykładowców. Byli niezwykle kompetentni, a do tego wysoko stawiali poprzeczkę. Teraz sam mogę więcej oczekiwać od wykonawców, z którymi pracuję.

 

 

Musi być trudno, czyli szkolić i wymagać

 

 

Dla uczestników szkoleń rzeczywiście istotne jest rzetelne podejście wykładowców i egzaminatorów, a duży stopień trudności egzaminów oceniają pozytywnie, jako rzeczywistą weryfi kację ich umiejętności.

 

W kilku placówkach szkoleniowych można spotkać się z podejściem „płacisz i zdajesz” – mówi bez ogródek Marcin Goń. – A PROZON traktuje egzamin rzetelnie i poważnie – był trudny i stresujący, nie dało się markować wiedzy i umiejętności. Dlatego postrzegam ich jako instytucję odpowiedzialną i chętnie skorzystałem z tych szkoleń. Dodam, że nie było łatwo – szkolenia są bardzo wymagające, bo uporządkowanie i poszerzenie takiej ilości wiedzy wymaga pełnej koncentracji.

 

– Dzięki certyfikacji F-gazowej, potwierdziliśmy nasze kompetencje, tym bardziej, że egzamin nie należał do łatwych – przyznaje Krzysztof Mostek.

 

Warto dodać, że wykładowcy nie ograniczają się do F-gazów, ale realizują też wynikający z rozporządzenia 517/2014 obowiązek informowania o technologii służących zastąpieniu i zmniejszeniu stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych.

 

– Ponieważ specjalizuję się w instalacjach na CO2 i w szkoleniach szukam też informacji dotyczących tego czynnika, za interesującą uznałem platformę szkoleniową REAL Alternatives – zbiór wiedzy przygotowanej w wyniku współpracy podmiotów z Unii Europejskiej – dodaje Michał Woch.

 

– Organizujemy certyfikację według legislacji innych krajów, ale zależy nam na jak najszybszym uchwaleniu polskiej ustawy dotyczącej postępowania ze SZWO i F-gazami, co pozwoli na ustanowienie polskiej jednostki certyfikującej – podkreślił prezes Fundacji PROZON, Krzysztof Grzegorczyk. – Dlatego uczestniczymy w pracach podkomisji sejmowej, przygotowującej krajową ustawą. By prace rzeczywiście przebiegały sprawnie, nie jesteśmy radykalni i nasze postulaty modyfi kacji projektu ograniczamy do złagodzenia i miarkowania kar.

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

  • Pompy ciepła 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.