Reklama
Reklama
 
 
 
Reklama
Przeciwpożarowe klapy transferowe Kiedy i w jaki sposób można je stosować?
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 22.11.2017

Czy spotkali się Państwo z zaprojektowaną klapą przeciwpożarową odcinającą na zakończeniu kanału wentylacyjnego? Może w Państwa projekcie występuje klapa bez podłączonych kanałów? Jeżeli na któreś z tych dwóch pytań odpowiedzieliście Państwo twierdząco, warto zapoznać się z przepisami określającymi jakie produkty można w ten sposób stosować. Z ostatnich obserwacji rynku oraz zapytań, które wpływają do „Mercor” S.A. wnioskuję, że istnieją wątpliwości w w/w zakresie. 

 

Klapy przeciwpożarowe odcinające do wentylacji bytowej badane są według normy PN-EN 1366-2. Wskazana w normie procedura badania jednoznacznie określa sposób badania produktu do zastosowań w przegrodach budowlanych, poza przegrodami budowlanymi, jak również wskazuje, jakie badania są niezbędne do potwierdzenia możliwości zastosowania klapy bez przewodu wentylacyjnego po jednej lub obu jej stronach. W ostatnim przypadku, gdy producent chce zadeklarować, że jego produkt może być zastosowany bez przewodów wentylacyjnych, wymagany jest dodatkowy dowód na izolacyjność klapy. Procedura takiego badania opisana jest w punkcie 6.2.7. cytowanej powyżej normy „Zastosowania bez przewodu wentylacyjnego po jednej lub obu stronach, gdy wymagany jest dodatkowy dowód na izolacyjność w takich zastosowaniach”:

 

„…Gdy wymagany jest specyfi czny dowód na izolacyjność dla zastosowania bez przewodu wentylacyjnego po jednej lub po obu stronach, należy wykonać zwykłe badania (po obu stronach) z podciśnieniem oraz dodatkowe badanie charakterystyczne, z termoelementami zamontowanymi na powierzchni czołowej/ elemencie obrotowym. Jeśli dane zastosowanie wymaga zamontowania klapy odcinającej bez przewodu wentylacyjnego, należy taką klapę przebadać po obu stronach, z zamontowanymi termoelementami. Klapę odcinającą można wyposażyć w kratki wentylacyjne, lecz w przypadku jej badania z kratkami wentylacyjnymi, kratki powinny być rzeczywiście zamontowane.” [Cytat: norma PN-EN 1366-2:2015: „Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych − Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające”.]

 

Jak wskazuje norma, gdy producent klapy przeciwpożarowej chce zadeklarować jej zastosowanie na zakończeniu kanału wentylacyjnego lub bez podłączonych kanałów, musi przeprowadzić dodatkowe badania. Norma PN-EN 1366-2 (rys. 9. Normy) określa szczegóły konfi guracji badawczej oraz rozmieszczenia termoelementów w przypadku, gdy klapa przeciwpożarowa ma być montowana bez przewodu wentylacyjnego z jednej lub obu stron i gdy wymagany jest dodatkowy dowód na izolacyjność. Schematycznie pokazuje to rys. 1., konfi guracja B. Termoelementy w przypadku takiego badania znajdują się bezpośrednio na powierzchni czołowej przegrody klapy. Gdy klapa przeciwpożarowa ma posiadać możliwość zastosowania z przyłączonymi kanałami wentylacyjnymi, badana jest z przyłączonym kanałem, na którym znajdują się termoelementy – rys. 1., konfi guracja A. Jak widać, są to dwa różne badania, dostarczające zupełnie innych wyników i dowodów.

 

 

 2017 8 24 1

Rys. 1. Ideowe przedstawienie rozmieszczenia termoelementów pomiarowych podczas badania ogniowego klapy przeciwpożarowej według normy PN-EN 1366-2

 

 

Podsumowanie

 

Reasumując, klapa przeciwpożarowa sklasyfi kowana wg normy PN-EN 15650 może być stosowana w instalacjach przewodowych i bez przewodów wentylacyjnych, ale pod warunkiem, że posiada stosowne, wymagane normą PN-EN 1366-2 badania ogniowe i mechaniczne, potwierdzające wymagane cechy. Nieprawdą jest, że badanie klapy z podłączonym do niej przewodem wentylacyjnym daje producentowi klapy możliwość zadeklarowania, że jego produkt może być zastosowany bez kanałów − jako klapa transferowa. Potwierdzenie, że konkretna klapa przeciwpożarowa może być stosowana jako transferowa, powinno znaleźć się w Deklaracji Właściwości Użytkowych produktu.

 

W przypadku oferty produktowej Mercor, obydwa typy badań były przeprowadzone dla klapy mcr WIP. Klapa, dzięki badaniom według PN-EN 1366-2 na zastosowanie z kanałami wentylacyjnymi oraz bez nich, została sklasyfi kowana według PN-EN 13501-3 jako możliwa do zastosowania również w wersji bez podłączonych przewodów wentylacyjnych z jednej lub dwóch stron. Ten sam zapis został przeniesiony do Certyfi katu Stałości Właściwości Użytkowych produktu według PN-EN 15650. Dzięki ww. cyklowi badań, klasyfi kacji oraz certyfi kacji, Mercor, jako odpowiedzialny producent, mógł w swojej Deklaracji Właściwości Użytkowych podać parametr dotyczący montażu klapy przeciwpożarowej mcr WIP z lub bez kanałów wentylacyjnych.

 

 

2017 8 24 2

Fot. Klapa mcr WIP fi rmy „MERCOR” S.A.

 

 

Klapa mcr WIP posiada obowiązującą Aprobatę Techniczną ITB, spełniającą wymagania normy PN-EN 1634-1 oraz Certyfi kat Zgodności ITB potwierdzający cechę klapy transferowej.

 

 

Wojciech RYTLEWSKI
− Kierownik działu badań i rozwoju.
Dział systemów wentylacji pożarowej
„MERCOR” S.A. 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

  • Pompy ciepła 2020-2021

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

  • Pompy ciepła 2019-2020

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

  • Pompy ciepła 2018

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2018

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.