Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE 2015. Trendy i technologie jutra Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 23.03.2015

 

2015 03 36 1

 

 

4 marca odbył się Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE 2015. Trendy i technologie jutra. Jaki cel przyświecał Państwu organizując to wydarzenie?

 

Robert Grejcz: Głównym powodem, dla którego podjęliśmy się organizacji Kongresu, były zmiany legislacyjne dotyczące naszej branży przygotowywane przez Parlament UE. Mam tu na myśli rozporządzenia:

 • F-gazowe 517/2014 w sprawie fl uorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych;
 • Ekoprojektowania i oznakowania energetycznego dotyczące urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów i pomp ciepła;
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach chłodniczych.

Wszystkie ww. rozporządzenia mają istotny wpływ na wiele podmiotów naszego sektora, m.in. producentów oraz instalatorów urządzeń, służb utrzymania ruchu, serwisów i konserwacji, jak i użytkowników instalacji chłodniczych, w różnych gałęziach przemysłu gospodarki naszego kraju. 

 

Chcielibyśmy, aby jak najszersze grono interesariuszy wokół branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła zostało poinformowanych i przygotowało się na czekające nas zmiany technologiczne, obowiązki administracyjne i rejestracyjne oraz dokonało analiz ekonomicznych w relacji do kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych i utrzymania ruchu.

 

 

Partnerem merytorycznym Kongresu jest stowarzyszenie EPEE. Czy to efekt jakiejś szerszej współpracy?

 

RG: EPEE – Europejskie Partnerstwo dla Energii i Środowiska Naturalnego (European Partnership for Energy and Environment) zrzesza stowarzyszenia branżowe i wiodące fi rmy sektora chłodnictwa, klimatyzacji i ogrzewnictwa. EPEE, podobnie jak KFCh, jest organizacją non-profi t działającą na rzecz i reprezentującą szerko rozumianą branżę chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji i pomp ciepła. Organizacja ma ugruntowaną pozycję na poziomie unijnym i uczestniczy w konsultacjach na wczesnym etapie w europejskim procesie podejmowania decyzji regulacyjnych i legislacyjnych.

 

Członkowie organizacji są liderami rozwoju technologicznego, często o zasięgu globalnym, którzy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami w ich wdrażaniu w oparciu o najlepsze istniejące praktyki.

 

Obecny Kongres jest kolejnym naszym wspólnym projektem. Mamy wolę, aby tę współpracę zacieśniać, chociażby ze względu na przygotowywane kolejne zmiany legislacyjne mające równie istotny wpływ finansowy na działalność sektora chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Chcielibyśmy aktywnie uczestniczyć w procesie konsultacji tych zmian.

 

 

Kongres PROCLIMATE 2015 został objęty patronatami kluczowych polskich ministerstw oraz przewodniczącego Komisji w Parlamencie Europejskim! Kongres otworzy Wiceminister Środowiska.

Kongres PROCLIMATE 2015 został objęty honorowymi patronatami:

 • pana Janusza PIECHOCIŃSKIEGO, Ministra Gospodarki;
 • pana Władysława KOSINIAKA-KAMYSZA, Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
 • pana Marcina KOROLCA, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska;
 • prof. Jerzego BUZKA, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim.

 

Auspicje tak prestiżowego grona są jednoznacznym potwierdzeniem, że branża chłodnicza jest postrzegana jako istotna zar.wno w kontekście polskiej gospodarki, jak r.wnież ochrony klimatu i powstrzymania procesu niszczenia warstwy ozonowej. Przypominamy, że udział w kongresie jest bezpłatny, należy jednak dokonać rejestracji. Szczegóły oraz program Kongresu znajdują się na oficjalnej stronie wydarzenia: www.proclimate.pl

 

Hasło Kongresu to: Trendy i technologie jutra. Przed jakimi problemami stoi dzisiaj nasza branża?

 

RG: Raczej określiłbym je wyzwaniami, które będą różniły się w zależności od segmentu rynku. Pewne rodzaje urządzeń zostaną objęte zakazem wprowadzania do obrotu na rynek unijny. Data wprowadzenia zakazu jest uzależniona od wskaźnika GWP (współczynnik określający potencjał współtworzenia efektu cieplarnianego) fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w urządzeniu. Wyjątki będą stanowiły urządzenia spełniajace wymogi ekoprojektu, dla którego równoważna emisja CO2 w całym okresie życia jest niższa niż w przypadku zastępczego sprzętu spełniającego wymogi ekoprojektu nie zawierajacego substancji z grupy HFC (chlorofl uorowodory).

 

Celem zobrazowania podam kilka przykladów: urządzenia chłodnicze i zamrażalnicze hermetycznie zamknięte przeznaczone do zastosowań komercyjnych są objęte ograniczeniem od 1 stycznia 2020 roku dla GWP ≥ 2500 i 1 stycznia 2022 dla GWP ≥ 150, stajonarne urządzenia chłodnicze z dniem 1 stycznia 2020 dla GWP ≥ 2500, wieloagregatowe scentralizowane układy chłodnicze do zastosowań komercyjnych o znamionowej wydajności chłodniczej ≥ 40kW i zawierające czynniki z grupy HFC o GWP ≥ 150 od 1 stycznia 2022.

 

Hasło Kongresu „Trendy i technologie jutra” jest raczej pytaniem skierowanym w stronę branży, jakich rozwiązań możemy oczekiwać po roku 2020, aby spełnić wymagania legislacyjne i wspomóc redukcję emisji CO2 poprzez zastosowanie bezpiecznych oraz energooszczędnych technologii.

 

Naszym celem jest również przekazanie jak największej ilości informacji na temat nowych technologii, bezpiecznej ich obsługi oraz obchodzenia się z alternatywnymi w stosunku do obecnie stosowanych, czynnikami chłodniczymi.

 

 

2015 03 37 1

Zarząd KFCh (od lewej): Marian Marek Czarnacki, Grzegorz Michalski, Robert Grejcz – Prezes Zarządu, Wacław Maniawski, Wojciech Żmigrodzki

 

 

Jakie zatem technologie będą rozwijane w najbliższych latach?

 

RG: Przemysł uznał swój obowiązek uwzględnienia kwestii ochrony środowiska w swoich priorytetach. Na pewno będą to rozwiązania idące w kierunku zmniejszenia emisji CO2, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej. Będą to konstrukcje zmierzające do redukcji napełnienia czynnikiem chłodniczym przystosowane do pracy z przyjaznymi środowisku czynnikami naturalnymi i o niskim potencjalne GWP, o wysokiej efektywności energetycznej i niskiej hałaśliwości.

 

 

Własne systemy zabezpieczeń i kontroli pracy urządzeń będą dbały o ich niezawodność oraz długi okres eksploatacji. Rozwój technologii czynników naturalnych (CO2, propan, amoniak), to również zagrożenia, zwiększone ryzyko eksploatacji i serwisu.

 

RG: Rozwój nowych technologii będzie wymagał uzupełnienia wiedzy i dodatkowych szkoleń w zakresie ich bezpiecznej obsługi, gdyż alternatywne substacje do fl uorowanych gazów cieplarnianych mogą być toksyczne, łatwopalne lub występować pod wysokim ciśnieniem. Ważną rolą będzie odpowiednie przeszkolenie personelu dokonującego instalacji, konserwacji i serwisowania urządzeń czy instalacji. Rozporządzenie nakłada pewne obowiązki na operatora i serwis odnośnie kontroli szczelności w zależności od napełnienia instalacji wyrażonej ekwiwalentem CO2. Z kontroli szczelności będą zwolnione tylko urządzenia o napełnieniu poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych oraz właściwie oznakowane urządzenia hermetycznie zamknięte zawierające mniej niż 6 kg tych substancji. 

 

 

Według Pana obecne technologie jak długo będą obecne na rynku i o jakiej perspektywie mówimy przy wprowadzaniu nowych rozwiązań?

 

RG: Horyzonty czasowe zmian dla poszczególnych grup produktów i urządzeń, w zależności od aplikacji, zostały określone w rozporządzeniach. Inne są dla urządzeń chłodniczych stacjonarnych małej mocy czy transporcie chłodniczym, inne dla instalacji i systemów komercyjnych, a jescze inne dla systemów i urządzeń do klimatyzacji.

 

Tempo wprowadzania nowych rozwiązań jest zależne od dostępności zamiennych technologii, kosztów i możliwości ich wdrożenia w przewidzianych w rozporządzeniach czasookresach. Pewne szacunki kosztów i analizy ekonomiczne były dokonywane w czasie konsultacji społecznych.

 

Trudno w obecnej chwili jednoznacznie stwierdzić jakie trendy i rozwiązania staną się dominujące w chłodnictwie. Z dużo większym prawdopodobieństwem takie zmiany można przewidzieć dla systemów klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Na pewno jednak zmiany technologiczne będą stopniowe. Pojawią się w nowych inwestycjach lub będą zastępować systemy już przestarzałe i wyeksploatowane.

 

Od kilku lat testowane są różne konfi guracje systemów chłodniczych w supermarketach, z wykorzystaniem CO2 czy propanu. Kluczową kwestią pozostaje ich optymalizacja, aby zapewniały jeszcze wyższą efektywność bez dodatkowego wzrostu nakładów. 

 

 

Czy sądzi Pan, że to będzie już stały, nieodwracalny kurs rozwoju? Czy takie dążenia proekologiczne nie będą zbyt drogie dla gospodarki europejskiej, zmniejszy się jej konkurencja?

 

RG: Jestem zdania, że trend do opracowywania rozwiązań proekologicznych i zużywających coraz mniej energii oraz wykorzystujących lub wspomagających odnawialne źródła energii jest niedwracalny i pozostanie niezmienny. W każdej z dziedzin dążenie do wprowadzania produktów innowacyjnych, nowatorskich, przyczyniających się do poprawy komfortu życia oraz efektywności wykorzystywania zasobów, prowadzi do podniesienia konkurencyjności. Każdorazowo wiąże się to z dodatkowymi nakładami, a także kosztami w fazie rozwoju i wdrażania, jednak w dłuższej perspektywie, wraz z upowszechnianiem się danej technologii, jest korzystne i umożliwia tworzenie przewag konkurencyjnych.

 

 

Dziękuję za rozmowę.

 

RG: Dziękuję.

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.