Dyrektywa Ekoprojekt w skrócie - Krótki przewodnik dla projektanta, wykonawcy, inwestora – najważniejsze zmiany w przepisach, nowa klasyfikacja urządzeń na co zwrócić uwagę
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 09.07.2016

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z kolejnym etapem wdrażania postanowień Dyrektywy 2009/125/WE w sprawie Ekoprojektu (EcoDesign) obowiązują nowe wymagania dla systemów wentylacyjnych. Choć Rozporządzenia Komisji UE mówią o systemach, przepisy odnoszą się do produktów m.in. central wentylacyjnych. Wszystkie wprowadzane do obrotu lub dopuszczone do użytku urządzenia wentylacyjne muszą spełniać określone wymogi.

 

 

Zastosowanie urządzeń niespełniających wymagań Dyrektywy1 Ekoprojekt wiąże się z konsekwencjami nałożonymi przez Inspekcję Handlową, a w efekcie z koniecznością demontażu tych urządzeń z obiektu. 

 

Istnieją pewne wyjątki: przepisy nie odnoszą się m.in. do urządzeń: o poborze mocy do 30 W; przeznaczonych wyłącznie do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem; pracujących wyłącznie dla zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, czy wyposażonych w pompę ciepła (więcej Art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Komisji UE2).

 

W skrócie wymagania Ekoprojektu dotyczą:

 • minimalnego poziomu odzysku ciepła,
 • dopuszczalnego zużycia energii.

 

 

2016 06 98 1

Rys. 1. Systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych (SWM)

 

2016 06 98 2

 

Rys. 2. Systemy wentylacyjne przeznaczone budynków niemieszkalnych (SWNM)

 

 

Nowa klasyfikacja central wentylacyjnych

 

Według rozporządzenia przede wszystkim centrale wentylacyjne podzielono na dwie grupy produktów:

 

I. Systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych (SWM):

 • każde urządzenie o wydajność do 250 m3/h, 
 • urządzenie o wydajności w przedziale od 250 do 1 000 m3/h, tylko jeśli jest deklaracja producenta, że produkt jest przeznaczony wyłącznie do budynków mieszkalnych.

 

II. Systemy wentylacyjne przeznaczone budynków niemieszkalnych (SWNM):

 • każde urządzenie o wydajność powyżej 1 000 m3/h,
 • urządzenie o wydajności w przedziale od 250 do 1 000 m3/h, jeżeli brak jest deklaracji producenta, że produkt jest przeznaczony do budynków mieszkalnych.

 

W zależności od przynależności do danej grupy, centrale wentylacyjne muszą spełniać określone wymagania, czy też posiadać odpowiednie dokumenty.

 

 

2016 06 99 1

Rys. 3. Etykieta energetyczna dla centrali wentylacyjnej

 

 

SWM (systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych)

 

Systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych to centrale wentylacyjne nie przekraczające wydatku 1 000 m3/h.

 

Urządzenia te przydzielane są do tej grupy poprzez odpowiednią deklarację producenta centrali wentylacyjnej. Produkty zaliczone do tej grupy powinny posiadać stosowną etykietę energetyczną (rys. 3).

 

Etykieta powinna zawierać zunifi kowane dla każdego producenta informacje: nazwę produktu, klasę energetyczną (związaną z jednostkowym zużyciem energii – JZE), nominalny przepływ powietrza (podawany dla sprężu dyspozycyjnego 100 Pa) oraz poziom mocy akustycznej (skorygowany krzywą A).

 

Dzięki przedstawieniu tych parametrów w sposób jednoznaczny, można będzie porównać urządzenia proponowane przez różnych producentów. Jest to zdecydowanie ukłon w stronę konsumentów, którzy nie zawsze dysponują fachową wiedzą techniczną pozwalającą zweryfi kować czy porównać poszczególne parametry techniczne.

 

Dodatkowo, oprócz przedstawionej powyżej etykiety, producent centrali wentylacyjnej powinien przygotować kartę produktu zawierającą bardziej szczegółowe informacje o urządzeniu, takie jak: sprawność cieplna odzysku ciepła, rodzaj układu odzysku ciepła (UOC), jednostkowy pobór mocy (JPM), czy roczne zużycie energii elektrycznej (RZE). W ten sposób użytkownik centrali wentylacyjnej będzie mógł podjąć świadomą decyzję jaki rodzaj urządzenia będzie odpowiadał mu najbardziej.

 

 

2016 06 99 2

Rys. 4. Fragment z danymi z karty doboru

 

 

SWNM (systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków niemieszkalnych)

 

Sprawa jest bardziej złożona w przypadku systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków niemieszkalnych. W tym przypadku spełnionych musi być kilka warunków:

 • Przede wszystkim centrale wentylacyjne powinny posiadać odpowiednią sprawność układu odzysku ciepła (UOC). Sprawność ta od stycznia 2016 roku nie powinna być mniejsza niż 67% (63% w przypadku odzysku ciepła z medium pośredniczącym), natomiast od stycznia 2018 roku wartości te zostaną zwiększone – minimalna sprawność odzysku ciepła wynosić będzie 73% (68% dla czynnika pośredniczącego). Istotne jest również właściwe obliczanie sprawności odzysku ciepła – strumienie powietrza muszą być zbilansowane, odpowiednia powinna być również różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (13 K). Należy zwracać uwagę na ten fakt, gdyż często inwestorów wprowadza się w błąd przedstawiając sprawność odzysku ciepła na bardzo wysokim poziome ale np. przy znacznie większej ilości powietrza wywiewanego z pomieszczeń.
 • Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu wewnętrznej jednostkowej mocy wentylatora (JMWint). W tym przypadku pod uwagę brane są wewnętrzne części pełniące funkcję wentylacji, czyli filtry powietrza, wymiennik ciepła i same wentylatory. Do obliczeń wartości granicznej, której nie należy przekroczyć (JMWint_limit) służy wzór przedstawiony w Rozporządzeniu Komisji UE Nr 1253/2014, uwzględniający bonus za sprawność odzysku ciepła oraz ujemny współczynnik za niedokładne filtry powietrza.

 

 

 

Do zapamiętania – na co szczególnie zwrócić uwagę!


1. Nowa klasyfikacja central wentylacyjnych:

 • SWM – systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków mieszkalnych,
 • SWNM – systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków niemieszkalnych.

2. Określenie wymaganych sprawności odzysku ciepła dla SWNM:

 • od stycznia 2016 r – min. 67% (min.63% z medium pośredniczącym),
 • od stycznia 2018 r – min. 73% (min.68% z medium pośredniczącym).

Sprawdź, czy obliczanie sprawności odzysku ciepła jest właściwe.


3. Dla SWM obowiązek posiadania etykiety energetycznej.
4. Dla SWNM obowiązek spełnienia dwóch warunków łącznie. Tylko centrale wentylacyjne spełniające oba poniższe warunki łącznie są dopuszczone do sprzedaży w UE.

 • uzyskania wymaganej sprawności odzysku ciepła powyżej 67% oraz
 • osiągnięcia odpowiedniej wartości współczynnika JMWint (SFP) układu.

Sprawdź! Czy dostawca/producent jednoznacznie deklaruje w karcie doboru, że urządzenie spełnia oba wymagania Dyrektywy.

 

 

Konsekwencje stosowania urządzeń niezgodnych z przepisami

 

Zastosowanie urządzeń niespełniających wymagań Dyrektywy Ekoprojekt wiąże się z konsekwencjami nałożonymi przez Inspekcję Handlową, a w efekcie z koniecznością demontażu tych urządzeń z obiektu.

 

 

Wnioski

 

Wprowadzenie nowych regulacji prawnych ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów użytkowania centrali wentylacyjnej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na dostarczanie dodatkowej energii do urządzenia na cele grzania. W rzeczywistości wiele urządzeń będzie musiało być wycofanych z rynku ze względu na zbyt niską sprawność odzysku ciepła. Głównie dotyczy to centralach z wymiennikiem krzyżowym.

 

 

Paweł BOCIAN
 Kierownik Produktu centrale wentylacyjne Komfovent,
Ventia Sp. z o.o

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2024

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.