Reklama
 
 
 
 
IV Warsztaty Amoniakalne PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Data dodania: 19.12.2014

W dniach 23-24 października 2014 r. w Solcu Kujawskim już po raz czwarty odbyły się warsztaty poświęcone instalacjom amoniakalnym. W tym roku osoby sprawujące nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi, w tym dyrektorzy pionów technicznych, główni mechanicy, energetycy, mistrzowie maszynowni chłodniczych oraz specjaliści firm branżowych dyskutowali nt.: Teraźniejszości i przyszłości amoniakalnych instalacji chłodniczych.

 

 

20141219 SALA

 

Organizatorem spotkania było Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji, które prowadzi swoją działalność szkoleniową w ramach firmy METALKO Sp. z. o.o. Honorowy patronat nad IV Warsztatami objęli: Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców.

 

20141219 Arkadiusz Krajka

Arkadiusz Krajka

 

Szerokie grono audytorium powitali Arkadiusz Krajka, Dyrektor Zakładu Maszyn Wirowych METALKO Sp. z o.o. oraz w imieniu Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego pan Marek Matusiak Dyrektor UDT w Bydgoszczy. Przed przystąpieniem do obrad,w imieniu KFCh, pan Prezes Robert Grejcz wręczył obecnym na sali specjalistom nominacje na Ekspertów KFCh Związku Pracodawców w zakresie szkoleń i egzaminów personelu z dziedziny techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła. Na ręce Pana Arkadiusza Krajki przekazana została również Licencja dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji w zakresie szkoleń personelu z dziedziny techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła do działania pod egidą Krajowego Forum Chłodnictwa.

 

 20141219 GREJCZ LICENCJA

Od lewej: Grzegorz Starszak, Robert Grejcz, Arkadiusz Krajka, Mateusz Lisewski

 


Pierwszy temat spotkania „Nieszczęśliwe wypadki i niebezpieczne uszkodzenia przy urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu w amoniakalnych instalacjach chłodniczych” omówił Pan Krzysztof Waligórski, ekspert Urzędu Dozoru Technicznego. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m.in. na zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń w instalacjach chłodniczych (charakterystyka amoniaku i jego rozprzestrzenianie w wyniku wycieku w różnych warunkach z podziałem na warstwy stężenia) oraz wymagania prawne dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej lub wypadku.

 

 20141219 Krzysztof Waligórski

Krzysztof Waligórski

 

 

Następnie Pan Sławomir Sulkowski z wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP Toruniu omówił rolę prowadzącego instalację amoniakalną oraz organów PSP w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym na przykładzie emisji czynnika chłodniczego. W kontekście tej współpracy ciekawe przypadki wycieku amoniaku przytoczył Pan Włodzimierz Nekanda-Trepka – biegły sądowy w zakresie chłodnictwa, wskazując przy tym na zagrożenia nie tylko dla osób bezpośrednio mających styczność z instalacją, ale również dla środowiska.

 

 20141219 Włodzimierz Nekanda-Trepka

Włodzimierz Nekanda-Trepka

 

Podczas spotkania Pani Anna Ograbek, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiła projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego (Dz. U. Nr 98, poz. 902). W projekcie tym zawarto m.in. zagadnienia takie jak:

 • ƒzdefiniowanie używanych pojęć,
 • ƒrozszerzenie obowiązku wyposażenia pomieszczenia maszynowni i aparatowni komór chłodniczych oraz dróg ewakuacyjnych w oświetlenie awaryjne,
 • ƒrozszerzenie obowiązującego rozporządzenia o zapisy dotyczące częstotliwości i zakresu kontroli,
 • ƒuwzględnienie w rozporządzeniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w chłodnictwie amoniakalnym,
 • ƒrozszerzenie treści rozporządzenia o zapisy dotyczące środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

 

20141219 Anna Ograbek 

Anna Ograbek

 

Przedstawione szczegóły wzbudziły wśród uczestników lawinę krytyki, zarzucając niespójność zaprezentowanej nowelizacji, ogólnikowe sformułowania, a także nieznajomość branży i problemów.
Pan Grzegorz Michalski Członek Zarządu KFCh, który uczestniczył w IV Warsztatach, obiecał uczestnikom czuwać nad procesem tej legislacji.


W dalszej części dnia odbyły się prezentacje techniczne firm. Pan Arkadiusz Baczewski z firmy GEA Refrigeration Poland przedstawił rozwiązanie maszynowni amoniakalnej w wersji kontenerowej. Rozwiązanie takie dedykowane jest dla aplikacji nowych, jak i do modernizowanych systemów w przypadku braku miejsca w istniejącej maszynowni lub na wybudowanie standardowej maszynowni. Warto przemyśleć takie rozwiązanie również w przypadku planowanego przeniesienia instalacji w przyszłości w inne miejsce. Niewątpliwą zaletą jest również ograniczenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych (fundament, zwarta budowa, ogrzewanie, wentylacja), prosty układ chłodniczy (instalacja dla tunelu, mroźni), obudowa chillera amoniakalnego, ograniczenie ilości czynnika, ograniczenia w czasie realizacji budowy, a także powtarzalność rozwiązania przez producenta.

 

20141219 Arkadiusz Baczewski

Arkadiusz Baczewski

 

Z kolei Pan Piotr Weroński z Johnson Controls International omówił optymalizację pracy amoniakalnych sprężarek śrubowych przez zastosowanie napędów o zmiennej prędkości obrotowej (VSD). Rregulacja wydajności odbywa się tutaj poprzez regulację prędkości obrotowej kompresora, co przynosi znaczący wzrost efektywności sprężarki w częściowych obciążeniach, a to wpływa na redukcję w zużyciu energii elektrycznej przez sprężarki. Korzyści z zastosowania VSD w sprężarkach śrubowych to m.in.:

 • ƒoszczędności energii z powodu zwiększonej sprawności przy częściowym obciążeniu,
 • ƒszybsza reakcja na zmiany obciążenia,
 • ƒzwiększenie wydajności, o ile możliwe jest podwyższenie prędkości obrotowej,
 • ƒkorzyści z zastosowania VSD w kompresorach śrubowych,
 • ƒusprawnione warunki rozruchu w porównaniu z rozruchem bezpośrednim oraz Y/Δ,
 • ƒniższy poziom hałasu,
 • ƒzmniejszenie zużycia sprężarki, gdyż większość czasu sprężarka pracuje przy zredukowanej prędkości obrotowej.

 

20141219 Piotr Weroński

Piotr Weroński

 

W warsztatach amoniakalnych po raz pierwszy czynny udział wzięła firma LNS, będąca przedstawicielem rozwiązań J&E Hall International. Pan Maciej Galiński w swojej prezentacji omówił budowę, zasadę działania i sposób regulacji sprężarek jedno śrubowych HallScrew. Wykazał jej zalety porównując do konstrukcji sprężarek tłokowych oraz dwuśrubowych.

 

20141219 MACIEJ GALIŃSKI

Maciej Galiński

 

Posumowaniem dnia było wystąpienie Pana Mirosława Danieluka, Dyrektora pionu Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka Alfa Brokers, który omówił ocenę ryzyka ubezpieczeniowego w obiektach typu chłodnia, przechowalnia z instalacjami amoniakalnymi. Zwrócił uwagę na podstawy prawne przeprowadzania oceny ryzyka, wybrane uwagi ubezpieczycieli do poziomu bezpieczeństwa chłodni oraz konsekwencje niestosowania się do powinności ubezpieczeniowych na likwidację szkody. Należy podkreślić, iż stan techniki i bezpieczeństwa urządzeń wpływa na decyzję co do udzielenia ubezpieczenia oraz na wysokość składki.

 

20141219 Grzegorz GRZELKA

Grzegorz Grzelka

 


Drugi dzień warsztatów rozpoczął Pan Grzegorz Grzelka z firmy TEKO, który zaprezentował nowoczesne konstrukcje chłodnic powietrza dedykowanych m.in. do instalacji amoniakalnych marki LUVATA.
Stałym uczestnikiem spotkań jest Pan Mikołaj Klenkiewicz z firmy DANFOSS. W tym roku omówił m.in. zawory ICV w wersji kołnierzowej, zawory blokowe ICF oraz nowinki tego producenta zaprezentowane na targach Chillventa.

 

20141219 Mikołaj KLENKIEIWCZ

Mikołaj Klenkiewicz

 

Podczas warsztatów nie zabrakło również przybliżenia doświadczeń z pracujących chłodni. Pan Andrzej Nowakowski z Sokołów-Service przedstawił rozwiązanie zastosowane w zakładzie mające na celu intensyfikację procesu wymiany ciepła i zmniejszenie ubytku masy mięsa na przykładzie instalacji chłodniczej dla tunelu wychładzania owiewowego półtusz wołowych. W wyniku tej modernizacji proces wychładzania półtusz wołowych w przedstawionej technologii do uzyskania temperatury w udźcu wołowym +7°C został skrócony o 12 h, zaś ubytki masy mięsa w stosunku do wcześniej stosowanych technologii zostały zmniejszone o 1,8%.

 

 20141219 Andrzej Nowakowski

Andrzej Nowakowski

 


Z kolei Pan Edmund Syrocki, ekspert firmy Pinguin Foods Polska omówił kilka przypadków zakłócenia w pracy instalacji chłodniczej spowodowanej m.in. nieprawidłową eksploatacją chłodni, błędnymi wskazaniami czujników, czy też źle przyjętymi rozwiązaniami technicznymi elementów linii produkcyjnej i instalacji chłodniczej.

 

20141219 Edmund Syrocki

Edmund Syrocki

 

Swoim doświadczeniem w zakresie usterek pracy agregatów amoniakalnych, a także wpływem standardów projektowych na eksploatację instalacji chłodniczej podzielił się Pan Albert Depta z firmy COLDEX Przemysłowe Instalacje Chłodnicze.

 

20141219 Albert DEPTA

Albert Depta

 

Na zakończenie obrad Pan Arkadiusz Krajka Dyrektor Zakładu Maszyn Wirowych METALKO podsumował postęp w technice sprężania w aspekcie warunków obsługi, serwisowania i napraw instalacji. Zwrócił uwagę na wady i zalety sprężarek tłokowych i śrubowych, wybrane tendencje zmian w przemyśle chłodniczym oraz ważniejsze przepisy dotyczące obsługi, remontów urządzeń i instalacji chłodniczych.

 

20141219 UCZESTNICY

 

W imieniu organizatorów uczestnikom warsztatów podziękował za aktywny udział pan Piotr Kamecki Dyrektor Zakładu Pinguin Foods Polska w Dąbrowie Chełmińskiej. Wskazał również nad czym należy popracować, by kolejne warsztaty były jeszcze ciekawsze.


Prof. dr hab. inż. Mariusz Chalamoński Kierownik Zakładu Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy podzielił pozytywne zdanie internautów na temat warsztatów.


W podsumowaniu czwartej edycji warsztatów warto podkreślić, iż te specjalistyczne coroczne spotkania, których celem jest wymiana doświadczenia, uzupełnienie, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności z roku na rok gromadzą coraz większą liczbę uczestników. Również poruszane zagadnienia techniczne oraz problemy nurtujące tę grupę branży chłodnictwa stoją na wysokim poziomie merytorycznym, a otwarta forma spotkania daje możliwość wymiany poglądów między uczestnikami. Gratulujemy organizatorom i w ich imieniu oraz naszym jako Patrona Medialnego zapraszamy za rok na kolejne Warsztaty.

 

 

Więcej zdjęć znajda Państwo w anszej galerii >>>>

Więcej Fotoreportaży >>>>

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.