VI Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Data dodania: 04.01.2017

W dniach 20-21 października, już po raz VI, specjaliści z zakresu chłodnictwa przemysłowego spotkali się w Hotelu Rubbens&Monet w Łysomicach k. Torunia na corocznych Ogólnopolskich Warsztatach Amoniakalnych. Tematem przewodnim – który zgromadził osoby sprawujące nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi, w tym dyrektorów pionów technicznych, głównych mechaników, energetyków, mistrzów maszynowni chłodniczych oraz przedstawicieli firm działających na rzecz chłodnictwa amoniakalnego – były: Aspekty techniczno-organizacyjne prowadzenia amoniakalnych instalacji chłodniczych.

 

20170104 VI 1 warsztaty amoniaklane

FOT. 1 . SALA

 

Organizatorem spotkania było Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji, które prowadzi swoją działalność szkoleniową w ramach firmy METALKO Sp. z o.o., zaś honorowy patronat nad Warsztatami objęli: Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
Przybyłych uczestników – w liczbie ponad 130 – przywitał pan Arkadiusz Krajka -Dyrektor Zakładu Maszyn Wirowych METALKO Sp. z o.o., pan Zbigniew Zdziarski – Kierownik Działu Urządzeń Ciśnieniowych UDT w Bydgoszczy, a także prowadzący spotkanie Mateusz Lisewski.

 

20170104 VI 14 warsztaty amoniaklane

FOT. 2. Arkadiusz Krajka

 

20170104 VI 15 warsztaty amoniaklane
FOT. 3. Zbigniew Zdziarski

 

20170104 VI 17 warsztaty amoniaklane
FOT. 4. Mateusz Lisewski

 

Wykład inauguracyjny Łańcuch chłodniczy, a aspekty techniczno-organizacyjne wygłosił pan Włodzimierz Nekanda Trepka – biegły sądowy w obszarze chłodnictwa z wieloletnią praktyką w HVAC. W swoim wystąpieniu przybliżył akty prawne określające, jakie warunki termiczne muszą być spełnione w przemyśle spożywczym na każdym etapie drogi producent-konsument:

 1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 06.171.1225);
 2. Rozporządzenie WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. WE L 31 z 01.02.2002);
 3. Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004).

 

Omawiając łańcuch zimna i wymogi HACCP, a także zasadność prowadzenia stałego monitoringu temperatury, zwrócił uwagę na występowanie wielu punktów krytycznych, w których może dojść do przerwania jego ciągłości.

 

20170104 VI 18 warsztaty amoniaklane

FOT. 5. Włodzimierz Nekanda-Trepka

 

Corocznym gościem specjalnym warsztatów był przedstawiciel UDT. W tym roku pan Leszek Lewandowski, ekspert Urządzeń Ciśnieniowych UDT w Bydgoszczy, omówił Wymagania dla technologii spawania oraz personelu wykonującego połączenia nierozłączne metali przy wytwarzaniu, modernizacji i naprawach instalacji amoniakalnych. Przybliżył najnowsze Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2016, poz. 1036) oraz sposób i zakres egzaminowania spawaczy według wymagań normy PN-EN ISO 9606-1:2014.

 

20170104 VI 19 warsztaty amoniaklane

FOT. 6. Leszek Lewandowski

 

Wykład ten stał się również przyczynkiem do bardzo ciekawej dyskusji dotyczącej współpracy pomiędzy zakładami a UDT w zakresie ekspertyz dotyczących wskazań modernizacji instalacji chłodniczych.

 

Kolejny wykład, przygotowany przez pana Rafała Materę – Dyrektora Operacyjnego firmy MONTOSTAL, dotyczył Prawidłowego doboru materiałów do budowy urządzeń i komponentów chłodniczych i ich wpływu na prawidłową eksploatację oraz bezpieczeństwo instalacji chłodniczych. Prowadzący szczególny nacisk położył na korozję, która jest jedną z głównych przyczyn rozszczelnienia instalacji, wskazując zasadność przeprowadzenia na etapie projektu odpowiednich analiz warunków środowiska pracy i doboru materiałów. W dalszej części prezentacji omówił poszczególne główne komponenty instalacji chłodniczych, dla których prawidłowy dobór materiałów powinien być jednym z głównych etapów prac projektowych.

 

20170104 VI 20 warsztaty amoniaklane

FOT. 7. Rafał Matera

 

Bardzo ważnym aspektem pracy każdej instalacji jest odpowiednia automatyka. Pan Grzegorz Bednarczyk, inżynier w dziale serwisu chłodnictwa przemysłowego firmy Johnson Controls International, przedstawił możliwości i wymogi zastosowania odpowiednich elementów kontrolno-pomiarowych dla węzłów ciepła i wody lodowej oraz automatykę urządzeń grzewczych i chłodniczych: regulację prędkości wentylatora skraplacza, zawory i siłowniki oraz różnorodne czujniki i przetworniki.

 

20170104 VI 21 warsztaty amoniaklane

FOT. 8. Grzegorz Bednarczyk

 

Do tematu korozji, w aspekcie eksploatacji w przemyśle spożywczym skraplaczy natryskowo-wyparnych oraz wież wyparnych, nawiązali przedstawiciele firmy MARCOR zagadnieniem Innowacyjne uzdatnianie i kondycjonowanie wody – oszczędności i bezpieczeństwo dla układów chłodzenia. Państwo Jan Marjanowski oraz Marta Marjanowska przytoczyli przykłady i problemy wynikające z tworzenia się korozji oraz biofilmu w układach otwartych z odparowaniem i zamkniętych oraz metody zapobiegawcze poprzez odpowiednie uzdatnianie i kondycjonowanie wody, czy też stosowanie metody amonowej, czyli demineralizację wody poprzez odparowanie lotnych soli. W prezentacji wskazano również na przyczynę i zapobieganie powstawania tzw. białej rdzy, czyli korozji cynku w układach chłodzenia ze stali galwanizowanej.

 

20170104 VI 2 warsztaty amoniaklane

FOT. 9. Jan Marjanowski

 

20170104 VI 3 warsztaty amoniaklane
FOT. 10. Marta Marjanowska

 

Wyciśnij na maksa – prezentacja autorstwa pana Macieja Piątkowskiego, specjalisty z firmy GEA Refrigeration Poland, dotyczyła poprawy efektywności działania istniejących układów chłodniczych. W analizie przytoczone zostały możliwości, jakie kryją się za wprowadzeniem w układzie odzysku ciepła skraplania, przegrzania czy też z oleju, zastosowanie falowników (płynnej regulacji jednego lub całej grupy silników), poprawę odpowietrzenia i odwodnienia, a także odpowiedni układ rurociągów i prawidłowa eksploatacja oraz automatyka sterowania. Pan Piątkowski zaprezentował również oszczędności wynikające z zastosowania sprężarki tłokowej Grasso dla pomp ciepła oraz nowość firmy – pompę ciepła Red Astrum.

 

20170104 VI 4 warsztaty amoniaklane

FOT. 11. Maciej Piątkowski

 

Przedostatnią prezentację pierwszego dnia poprowadził Pan Albert Depta, Dyrektor Handlowy w firmie COLDEX Przemysłowe Instalacje Chłodnicze, na temat Zdarzeń eksploatacyjnych i ich wpływu na bezpieczeństwo i efektywność instalacji chłodniczych, czyli ciekawostki ze świata „mody chłodniczej”. W barwny i obrazowy sposób przytoczone zostały przypadki awarii i błędów pracy instalacji wynikające zarówno z błędów projektowych, ale również z niewłaściwej eksploatacji.

 

20170104 VI 5 warsztaty amoniaklane

FOT. 12. Albert Depta

 

Ostatnią prezentację przygotowali specjaliści z firmy NMG, panowie Robert Duszka i Dariusz Adamczak, dotyczącą Poprawy efektywności energetycznej w chłodnictwie przemysłowym poprzez przeprowadzenie specjalistycznego audytu z przeglądem energetycznym oraz wdrożenie monitoringu i programu zarządzania mediami.

 

20170104 VI 7 warsztaty amoniaklane

FOT. 13. Robert Duszka

 

20170104 VI 6 warsztaty amoniaklane

FOT. 14. Dariusz Adamczak

 

Zwieńczeniem pierwszego dnia była uroczysta kolacja, podczas której uczestnicy warsztatów oraz obecni eksperci mogli wymieniać się spostrzeżeniami dotyczącymi omawianych tematów, a także skonsultować kwestie eksploatacji instalacji w macierzystych zakładach.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął pan Maciej Galiński, kierownik ds. Sprzedaży Chłodnictwo Przemysłowe z firmy LNS, tematem Innowacyjne technologie i komponenty dla chłodnictwa amoniakalnego w ofercie LNS. Na wstępie przybliżył ofertę firmy dla chłodnictwa amoniakalnego: sprężarki i agregaty J&E Hall, gamę rozwiązań wież chłodniczych MITA, a następnie innowacyjne komponenty HB Products (czujniki, przetworniki, zawory), pozwalające na efektywniejszą pracę układu chłodniczego. Pan Galiński zwrócił uwagę słuchaczy również na jedną z nowości – pojemnościowy czujnik mierzący suchość par czynnika HBDX.

 

20170104 VI 8 warsztaty amoniaklane

FOT. 15. Maciej Galiński

 

Kolejne prezentacje przygotowane zostały przez osoby na co dzień dozorujące instalacje w zakładach produkcyjno-przetwórczych w oparciu o doświadczenie z prac eksploatacyjnych, czy też mających na celu zwiększenie efektywności, wydajności układów.


Pan Patryk Gawron, Specjalista ds. mediów w browarze w Warce – Grupa ŻYWIEC S.A., zapoznał słuchaczy z przebiegiem analizy i podjętymi działaniami mającymi na celu Optymalizację stacji skraplania pod kątem zużycia energii elektrycznej w instalacji w browarze, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy to występują najwyższe temperatury na zewnątrz, przy jednoczesnym zwiększeniu zapotrzebowania na chłód ze względu na zwiększoną produkcję piwa.

 

20170104 VI 9 warsztaty amoniaklane

FOT. 16. Patryk Gawron

 

Z kolei pan Edmund Syrocki – mistrz maszynowni chłodniczej w firmie Pinguin Foods Polska (obecnie Greenyard Frozen Poland) –omówił Zakłócenia w pracy sprężarek chłodniczych jednostopniowych z ekonomizerem, a także przyczyny związane z utratą i przegrzaniem oleju, nagłym przyrostem temperatury tłoczenia sprężarek, czy też aspekt łączenia pracy sprężarek obiegu jednostopniowego z ekonomizerem ze sprężarkami obiegu dwustopniowego.

 

20170104 VI 10 warsztaty amoniaklane

FOT. 17. Edmund Syrocki

 


Lider maszynowni chłodniczej w firmie RSP NOWOŚĆ, pan Wiesław Neumann, wskazał na Efektywne odolejanie i odpowietrzanie instalacji amoniakalnej, jako warunki prawidłowej eksploatacji maszynowni chłodniczej. Jako przykład problemu z odolejaniem przytoczył schematyczny przykład oraz poprzez dyskusję plenarną zastosowane rozwiązanie. W drugiej części prezentacji omówił czynniki, takie jak sprawność armatury (zaworów, cewek, czy też czystość filtrów) oraz poziom amoniaku w instalacji, które mają największy wpływ na skuteczność przeprowadzenia odpowietrzania instalacji.

 

20170104 VI 11 warsztaty amoniaklane

FOT. 18. Wiesław Neumann

 

Ostatnim wystąpieniem podczas warsztatów była prezentacja pana Piotra Kameckiego z firmy Pinguin Foods Polska (obecnie Greenyard Frozen Poland) dotycząca Zasilania parowników w instalacjach NH3. Dyrektor zakładu omówił podstawowe sposoby zasilania parowników (ciśnieniowy, grawitacyjny i pompowy), ich wady i zalety, a także koncepcję i praktykę zastosowania rozwiązania LVS – Low Volume System, czyli systemu o niskim napełnieniu.

 

20170104 VI 12 warsztaty amoniaklane

FOT. 19. Piotr Kamecki

 

Na zakończenie spotkania organizatorzy podziękowali za udział uczestnikom, wręczając certyfikaty, a także zaprosili na kolejną edycję w 2017 r., zachęcając do aktywnego prezentowania swoich doświadczeń z eksploatacji przemysłowych amoniakalnych instalacji chłodniczych.

 

20170104 VI 13 warsztaty amoniaklane

FOT. 20. Uczestnicy VI. Ogólnopolskich Warsztatów Amoniakalnych

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.