Reklama
 
 
 
 
Zegar tyka Rozporządzenie w sprawie F-gazów – przede wszystkim musi działać chłodnictwo komercyjne!
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Data dodania: 23.11.2017

Europejskie rozporządzenie w sprawie F-gazów (WE) nr 517/2014 zakłada stopniowe ograniczenie stosowania wodorofl uorowęglowodorów (HFC) o 79 procent do 2030 roku. Artykuł ten podsumowuje sytuację 2 lata po wejściu w życie nowej regulacji, opisuje środki, które są niezbędne do osiągnięcia jej celów oraz wskazuje możliwe rozwiązania i przykłady skutecznych wdrożeń. 

 

Centralnym punktem nowego europejskiego rozporządzenia w sprawie F-gazów (WE) nr 517/2014, które weszło w życie 1 stycznia 2015 r., jest stopniowe ograniczenie i sukcesywne zmniejszenie stosowania HFC o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, Global Warming Potential) w Unii Europejskiej. Celem jest obniżenie emisji dostępnych na rynku HFC, w przeliczeniu na ekwiwalenty CO2, o 79% do 2030 roku. Wartość bazowa to ilość ekwiwalentnego CO2 (183 megaton) wprowadzona do obrotu w okresie od 2009 roku do 2012 roku. Według szacunków dochodzą do tego jeszcze 22 megatony wprowadzone na rynek w napełnionych urządzeniach, które od 1 stycznia 2017 roku muszą być uwzględnione w stopniowym wycofywaniu.

 

Nawet jeśli rok 2030 wydaje się odległy, to mamy jeszcze 2 bardzo ważne terminy, które mają ogromne znaczenie dla operatorów urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych (rys. 1.). Pierwsza ważna data to przyszły 2018 rok, kiedy stosowanie HFC – z uwzględnieniem wprowadzanych na rynek urządzeń napełnionych – musi zostać zmniejszone o 44% w stosunku do roku 2015. Do roku 2021 stosowana ilość ma zostać zredukowana nawet w sumie o 60%. Ponadto od 1 stycznia 2020 roku urządzenia o wielkości napełnienia przekraczającej 40 ton ekwiwalentnego CO2 będą mieć zakaz serwisowania HFC o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) równym lub powyżej 2500. Dotyczy to większości komercyjnych układów chłodniczych.

 

 

2017 8 78 1

Rys. 1: do roku 2018 stosowanie HFC musi zostać zmniejszone o 44 procent w stosunku do roku 2015, a do roku 2021 – nawet o 60 procent (źródło: EPEE, Achieving the EU HFC Phase Down – The EPEE „Gapometer” Project)

 

 

Gapometer

 

Badanie Gapometer to stworzone przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska EPEE (European Partnership for Energy and the Environment, www.epeeglobal.org) narzędzie wskazujące środki, które są niezbędne do zrealizowania założeń zawartych w rozporządzeniu w sprawie F-gazów. Ponadto aplikacja ta umożliwia mierzenie postępów we wdrażaniu i identyfi kowanie ewentualnych luk (angielskie „gaps”) pomiędzy założeniami a rzeczywistością.

 

Gapometer wskazuje, że są trzy główne aspekty, którymi należy się zająć, aby osiągnąć redukcję dostępnych ilości ekwiwalentnego CO2 (rys. 2.) określoną w tzw. ustawie F-gazowej: 

 

 • Po pierwsze, czynniki chłodnicze w nowych urządzeniach muszą zostać konsekwentnie zastąpione odpowiednikami o znacznie niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego; 
 • Po drugie, działające układy chłodnicze muszą zostać dostosowane do rozwiązań alternatywnych o znacznie niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego; 
 • Po trzecie, należy zwiększyć ilości odzyskiwanych czynników HFC.

 

 

2017 8 78 2

Rys. 2. Aby spełnić wymagania tzw. Ustawy F-gazowej, należy zająć się trzema głównymi obszarami: nowymi urządzeniami, istniejącymi układami i wykorzystaniem czynników chłodniczych w procesie odzysku (źródło: EPEE, Achieving the EU HFC Phase Down – The EPEE „Gapometer” Project)

 

 

W tym celu, niezbędne są inwestycje w techniczne zapewnienie jakości recyklingu i przechowywania. Dopiero wtedy ilość odzyskanych czynników chłodniczych może być wystarczająca.

 

 

Chłodnictwo komercyjne przed szczególnymi wyzwaniami

 

Ponadto badanie Gapometer analizuje, jak ilości ekwiwalentów CO2 są rozdzielane na poszczególne obszary stosowania i jaką rolę pełnią w realizacji celów rozporządzenia w sprawie F-gazów (rys. 3.). Tak w samym tylko chłodnictwie komercyjnym stosowane ekwiwalenty CO2 wynoszące 90 megaton mają zostać zmniejszone o połowę do przyszłego 2018 roku. Dlatego też niezbędne jest szybkie działanie, zanim dojdzie do niedoborów podaży czynników chłodniczych o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego i wielokrotnego wzrostu cen HFC, co już jest obserwowane.

 

 

2017 8 79 1

Rys. 3. Przed chłodnictwem komercyjnym stoją największe wyzwania związane z nadchodzącym obniżeniem dostępnych ilości HFC. Stosowane w tym obszarze ekwiwalenty CO2 mają zostać zmniejszone o połowę do 2018 roku (źródło: EPEE, Achieving the EU HFC Phase Down – The EPEE „Gapometer” Project)

 

 

Środki zaradcze to przede wszystkim wczesne użycie czynników chłodniczych o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP w nowych urządzeniach alternatywnych dla R404A oraz konsekwentna modernizacja istniejących układów chłodniczych na czynniki o niskim GWP. Według badania Gapometer do końca 2017 roku ponad połowa urządzeń chłodniczych z R404A wykorzystywanych w sprzedaży detalicznej żywności zostanie przystosowana do alternatywnego czynnika o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. W liczbach oznacza to ponad 50 000 supermarketów.

 

 

Szeroki asortyment alternatywnych czynników chłodniczych o obniżonym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego

 

Niektórzy producenci czynników chłodniczych zareagowali na te nowe wymogi rynku i stworzyli produkty, które przyczyniają się do spełniania kryteriów ustawy F-gazowej i mogą być wykorzystywane w różnych obszarach zastosowań. Dlatego też Chemours z seriami Opteon™ XP i Opteon™ XL oferuje szeroki asortyment czynników chłodniczych o obniżonym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego przeznaczonych do modernizacji istniejących urządzeń oraz do nowych układów chłodniczych. Tabela 1 przedstawia dostępne rodzaje oraz typowe obszary zastosowania.

 

 

2017 8 79 2

 * Według IPCC Assessment Report 5. W nawiasach do porównania wartości według IPCC Assessment Report 4, który stanowi podstawę do rozporządzenia w sprawie F-gazów (WE) nr 517/2014

 

 

Opteon™ XP40 (R449A) to okręt fl agowy pośród niepalnych (klasa bezpieczeństwa A1) czynników chłodniczych zastępujących R404A. Od jego komercjalizacji w 2014 roku został on już dopuszczony przez wielu producentów komponentów i z sukcesem zadomowił się na rynku. Dzięki potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP wynoszącemu 1397 [według Assessment Report AR4, który stanowi podstawę do rozporządzenia w sprawie F-gazów (WE) nr 517/2014] umożliwia on redukcję ekwiwalentnego CO2 o 64% w stosunku do R404A. W ten sposób spełnia on wymogi rozporządzenia w sprawie F-gazów dotyczącego zakazu stosowania od 1 stycznia 2020 roku czynników chłodniczych o GWP przekraczających 2500 i stanowi rozwiązanie długoterminowe.

 

Opteon™ XP40 (R449A) ma cechy termodynamiczne podobne do R404A. Dzięki czemu modernizacja istniejącego urządzenia może być przeprowadzona w prosty i nieskomplikowany sposób, ponieważ nie wymaga żadnych zmian technicznych. Jedynie parametry układu muszą zostać nieznacznie zmodyfi - kowane w zależności od warunków eksploatacji.

 

 

Wiele różnych zastosowań w Europie

 

Czynniki chłodnicze są już wykorzystywane w tysiącach urządzeń w licznych obszarach zastosowania (np. w chłodnictwie komercyjnym, chłodnictwie przemysłowym, magazynowaniu, klimatyzacji, agregatach skraplających) o różnych rodzajach sprężarek, trybach pracy i technologiach (normalne chłodzenie, głębokie mrożenie, systemy kaskadowe). Pomiary zużycia energii przed i po modernizacji układów wykazały, że dzięki swojej wysokiej efektywności energetycznej Opteon™ XP40 (R449A), w zależności od warunków eksploatacji, umożliwia znaczną oszczędność energii.

 

W obszarze sprzedaży detalicznej żywności zrealizowano już z sukcesem liczne projekty w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii i Niderlandach. Przykładem jest holenderska grupa handlowa Ahold, która w ramach własnego programu zmniejszenia emisji CO2, począwszy od września 2014 roku przeprowadziła modernizację układów chłodniczych w ponad 175 supermarketach, polegającą na przejściu z czynnika R507A na Opteon™ XP40 (R449A).

 

Podczas wdrażania tych zmian firma ta razem z P.W. Vlaskamp B.V. Refrigerants Consultancy, Dordrecht, przeprowadziła szereg pomiarów w celu określenia wpływu modernizacji na zużycie energii przez urządzenia chłodnicze. Analizy wykazały, że układy chłodnicze działające na Opteon™ XP40 (R449A) średnio w skali roku zużywają około 8 procent mniej energii, przy czym oszczędności w przypadku układów średniotemperaturowych były znacznie większe niż w przypadku układów niskotemperaturowych. W przeliczeniu na łączną liczbę przekształconych systemów oznacza to obniżenie całkowitej, spowodowanej wyciekami i zużyciem energii, emisji CO2 o około 57 000 ton rocznie.

 

Wyliczone koszty ograniczenia emisji CO2 (ang. abatement costs – kwota, którą należy zainwestować, aby zaoszczędzić jedną tonę CO2) były niższe w porównaniu do innych rozwiązań alternatywnych (wyniosły 0 €). Opierają się one na kosztach zużycia energii oszacowanych na 5 lat minimalnego pozostałego okresu eksploatacji urządzeń chłodniczych po odliczeniu kosztów konserwacji i inwestycji.

 

Również inne duże sieci handlowe w Europie, np. Waitrose w Wielkiej Brytanii, Eroski w Hiszpanii czy grupa Rewe w Niemczech i Austrii, wdrożyły modernizację swoich układów chłodniczych z wykorzystaniem Opteon™ XP40 (R449A) i z sukcesem zrealizowały podobne projekty.

 

 

Podsumowanie

 

Dzięki seriom czynników Opteon™ XP i Opteon™ XL fi rmy Chemours operatorzy urządzeń chłodniczych i fi rmy usługowe dysponują ekonomicznymi i przyszłościowymi rozwiązaniami, które spełniają wymogi tzw. Ustawy F-gazowej. W przypadku komercyjnych układów chłodniczych oraz innych urządzeń opartych na R404A zaleca się wcześniejszą modernizację z użyciem czynników o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego jakim jest Opteon™ XP40 (R449A), który sprawdził się już w licznych instalacjach w całej Europie. Może on zostać wprowadzony przy stosunkowo niewielkim nakładzie kosztów i czasu. Ponadto umożliwia on obniżenie zużycia energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji istniejących urządzeń w pozostałym okresie ich użytkowania.

 

 

Joachim GERSTEL
– Technology & Advocacy Manager EMEA,
Opteon™ Refrigerants,
Chemours Deutschland GmbH
(Neu-Isenburg) 

 

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY:

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Pompy ciepła 2023-2024

 • Pompy ciepła 2021-2022

 • Pompy ciepła 2022-2023

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2022

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2023

 • Pompy ciepła 2020-2021

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2020

 • Pompy ciepła 2019-2020

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2019

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.